Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2017028 dne 6.11.2017

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Informace o Územním plánu statutárního města České Budějovice 

 • 02.
 • Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2018-2045 (čj. KP-ZM/734/2017/M/334)

 • 03.
 • Revitalizace rybníka Lišovský - změna finanční podpory na projekty "Rekonstrukce výpusti, sjezdu a kádiště rybníka Nuzov" a "Oprava koruny hráze rybníků Černiš a Domin"  (čj. KP-ZM/736/2017/M/336)

 • 04.
 • Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/694/2017/M/300)

 • 05.
 • Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/722/2017/M/322)

 • 06.
 • Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice (čj. KP-ZM/718/2017/M/318)

 • 07.
 • Vynětí ze správy a předání nemovitého majetku Základní školy a Mateřské školy, Nerudova 9, České Budějovice Základní škole, Nová 5, České Budějovice v souvislosti se změnou zařazení mateřské školy, K. Šatala 17, České Budějovice do sítě škol (čj. KP-ZM/699/2017/M/304)

 • 08.
 • Změna názvu  Základní školy, Nová 5, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu a změna názvu Základní školy a Mateřské školy, Nerudova 9, České Budějovice včetně výmazu mateřské školy a školní jídelny    (čj. KP-ZM/698/2017/M/303)

 • 09.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/707/2017/M/307)

 • 10.
 • Záměr uskutečnění veřejné zakázky na "Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice" (čj. KP-ZM/738/2017/M/337)

 • 11.
 • Záměr realizace veřejných zakázek v rozsahu dle podané žádosti v rámci dotační výzvy č. 28 IROP - "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města České Budějovice" (čj. KP-ZM/706/2017/M/306)

 • 12.
 • Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv na akci „I/3 České Budějovice - úprava přemostění Dobrovodské stoky" (čj. KP-ZM/717/2017/M/317)

 • 13.
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (čj. KP-ZM/719/2017/M/319)

 • 14.
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne  23. 2. 2017, uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., a statutárním městem České Budějovice  (čj. KP-ZM/727/2017/M/327)

 • 15.
 • Rozpočtová opatření číslo 158 a 159 (čj. KP-ZM/714/2017/M/314)

 • 16.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 47 (čj. KP-ZM/723/2017/M/323)

 • 17.
 • Majetkové dispozice

 • 17.01.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí parc. č. 2520/285, parc. č. 2520/289 v k. ú. České Budějovice 5 - v trase dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (čj. KP-ZM/724/2017/M/324)

 • 17.02.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3841 v k. ú. Vrábče (čj. KP-ZM/709/2017/M/309)

 • 17.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava (čj. KP-ZM/715/2017/M/315)

 • 17.04.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby „Stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova – České Budějovice, část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště“, k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/732/2017/M/332)

 • 17.05.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 5 a 7 (čj. KP-ZM/731/2017/M/331)

 • 17.06.
 • Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 2575/1 za část pozemku parc. č. 2636/3, k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/710/2017/M/310)

 • 17.07.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, České Budějovice“ – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA + LODINGEN) (čj. KP-ZM/733/2017/M/333)

 • 17.08.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Sluneční terasy Suché Vrbné – I. etapa“ v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/730/2017/M/330)

 • 17.09.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení VO - ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, ul. Kozinova (čj. KP-ZM/711/2017/M/311)

 • 17.10.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 4503 v k. ú. České Budějovice 3 - přesah azylového domu (ul. Riegrova) (čj. KP-ZM/721/2017/M/321)

 • 17.11.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1928/1 v k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Hlinecká, H. Malířové, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/729/2017/M/329)

 • 17.12.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 843/6 v k. ú. Litvínovice (čj. KP-ZM/708/2017/M/308)

 • 17.13.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1970/1, parc. č. 1970/31 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/726/2017/M/326)

 • 17.14.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3577/1 v k. ú. České Budějovice 7, Fügnerova, Rožnov (čj. KP-ZM/713/2017/M/313)

 • 17.15.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny (čj. KP-ZM/712/2017/M/312)

 • 17.16.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení budovy čp. 1556 na pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 (restaurace) – sídliště Máj (čj. KP-ZM/728/2017/M/328)

 • 18.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/695/2017/M/301)

 • 19.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" (čj. KP-ZM/689/2017/M/298)

 • 20.
 • Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2018 (čj. KP-ZM/690/2017/M/299)

 • 21.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 25. září, 9., 16., 23. a 30. října 2017 (čj. KP-ZM/680/2017/M/295)

 • 22.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/705/2017/M/305)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 31. 10. 2017 (čj. KP-ZM/720/2017/M/320)

 • 24.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 4. 10. 2017 (čj. KP-ZM/725/2017/M/325)

 • 25.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/716/2017/M/316)

 • 26.
 • Informace o parkovacích zónách ve městě České Budějovice

 • 27.
 • Diskuse zastupitelů

 • 28.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)