Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2017028

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Informace o Územním plánu statutárního města České Budějovice 
02Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2018-2045
03Revitalizace rybníka Lišovský - změna finanční podpory na projekty "Rekonstrukce výpusti, sjezdu a kádiště rybníka Nuzov" a "Oprava koruny hráze rybníků Černiš a Domin" 
04Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 7
05Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice
06Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice
07Vynětí ze správy a předání nemovitého majetku Základní školy a Mateřské školy, Nerudova 9, České Budějovice Základní škole, Nová 5, České Budějovice v souvislosti se změnou zařazení mateřské školy, K. Šatala 17, České Budějovice do sítě škol
08Změna názvu  Základní školy, Nová 5, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu a změna názvu Základní školy a Mateřské školy, Nerudova 9, České Budějovice včetně výmazu mateřské školy a školní jídelny   
09Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
10Záměr uskutečnění veřejné zakázky na "Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice"
11Záměr realizace veřejných zakázek v rozsahu dle podané žádosti v rámci dotační výzvy č. 28 IROP - "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města České Budějovice"
12Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv na akci „I/3 České Budějovice - úprava přemostění Dobrovodské stoky"
13Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne  23. 2. 2017, uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., a statutárním městem České Budějovice 
15Rozpočtová opatření číslo 158 a 159
16Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 47
17Majetkové dispozice
17.01Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí parc. č. 2520/285, parc. č. 2520/289 v k. ú. České Budějovice 5 - v trase dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
17.02Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3841 v k. ú. Vrábče
17.03Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava
17.04Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby „Stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova – České Budějovice, část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště“, k. ú. České Budějovice 2
17.05Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 5 a 7
17.06Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 2575/1 za část pozemku parc. č. 2636/3, k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
17.07Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, České Budějovice“ – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA + LODINGEN)
17.08Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Sluneční terasy Suché Vrbné – I. etapa“ v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)
17.09Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení VO - ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, ul. Kozinova
17.10Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 4503 v k. ú. České Budějovice 3 - přesah azylového domu (ul. Riegrova)
17.11Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1928/1 v k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Hlinecká, H. Malířové, Suché Vrbné)
17.12Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 843/6 v k. ú. Litvínovice
17.13Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1970/1, parc. č. 1970/31 v k. ú. České Budějovice 3
17.14Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3577/1 v k. ú. České Budějovice 7, Fügnerova, Rožnov
17.15Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny
17.16Dispozice s majetkem města – odkoupení budovy čp. 1556 na pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 (restaurace) – sídliště Máj
18Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
19Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025"
20Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2018
21Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 25. září, 9., 16., 23. a 30. října 2017
22Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
23Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 31. 10. 2017
24Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 4. 10. 2017
25Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
26Informace o parkovacích zónách ve městě České Budějovice
27Diskuse zastupitelů
28Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)