Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2018030 dne 12.2.2018

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Vyjádření k obecně závazné vyhlášce o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice - 1. Jihočeská taxi (čj. KP-ZM/54/2018)

 • -
 • Informace o některých legislativních změnách v ObZř (postavení zastupitele a jeho rozhodování) (čj. KP-ZM/55/2018)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu

 • 01.
 • Spoluúčast statutárního města České Budějovice na financování tribuny atletického stadionu T. J. SOKOL České Budějovice (čj. KP-ZM/58/2018/M/43)

 • 02.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice  (čj. KP-ZM/33/2018/M/22)

 • 03.
 • Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/36/2018/M/25)

 • 04.
 • Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/13/2018/M/4)

 • 05.
 • Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města (čj. KP-ZM/41/2018/M/30)

 • 06.
 • Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice (čj. KP-ZM/16/2018/M/5)

 • 07.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice a  Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice (čj. KP-ZM/17/2018/M/6)

 • 08.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/39/2018/M/28)

 • 09.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže, a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2018/2019 (čj. KP-ZM/47/2018/M/36)

 • 10.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2017 pro děti a mládež od 10 do 18 let (čj. KP-ZM/46/2018/M/35)

 • 11.
 • Rozpočtová opatření číslo 9 až 11 (čj. KP-ZM/43/2018/M/32)

 • 12.
 • Majetkové dispozice

 • 12.01.
 • Dispozice s majetkem města – schválení plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav Branišov u Dubného (čj. KP-ZM/45/2018/M/34)

 • 12.02.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů (čj. KP-ZM/21/2018/M/10)

 • 12.03.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží (čj. KP-ZM/40/2018/M/29)

 • 12.04.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům, Mladé U Rozvodny (čj. KP-ZM/24/2018/M/13)

 • 12.05.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2637/2  v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/25/2018/M/14)

 • 12.06.
 • Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 2873/39 a částí pozemků parc. č. 2875/1, parc. č. 2873/16 v k. ú. České Budějovice 3 - INEKO BM, s. r. o. (čj. KP-ZM/26/2018/M/15)

 • 12.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1330/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Papírenská (čj. KP-ZM/35/2018/M/24)

 • 12.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic   (čj. KP-ZM/23/2018/M/12)

 • 12.09.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. 2015002501 a prodej podílů pozemků parc. č. 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 (Větrná) (čj. KP-ZM/48/2018/M/37)

 • 12.10.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání pro stavbu „I/20 České Budějovice, severní spojka“ (fyzické osoby) (čj. KP-ZM/49/2018/M/38)

 • 12.11.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 a České Vrbné – severní spojka (konkrétní fyzická osoba) (čj. KP-ZM/51/2018/M/40)

 • 12.12.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa" - pozemky pod PHZ (čj. KP-ZM/18/2018/M/7)

 • 12.13.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření Dohody o převzetí stavby na "Stavební úpravy ulic Dobrovodská a U Lávky" s Jihočeským krajem  (čj. KP-ZM/19/2018/M/8)

 • 12.14.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (v blízkosti Nového vrbenského rybníku) (čj. KP-ZM/42/2018/M/31)

 • 12.15.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3363/73, 3363/39, 3363/86 v k. ú. České Budějovice 6, ul. U Lávky (čj. KP-ZM/20/2018/M/9)

 • 12.16.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1127 v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/37/2018/M/26)

 • 12.17.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava (čj. KP-ZM/38/2018/M/27)

 • 13.
 • Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny (čj. KP-ZM/28/2018/M/17)

 • 14.
 • Žádost Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara o poskytnutí daru pro dětský pěvecký sbor Carmína za vzornou reprezentaci města České Budějovice (čj. KP-ZM/30/2018/M/19)

 • 15.
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2018 (čj. KP-ZM/12/2018/M/3)

 • 16.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/31/2018/M/20)

 • 17.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/32/2018/M/21)

 • 18.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/29/2018/M/18)

 • 19.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 18. 12. 2017, 3., 15. a 29. 1. 2018 (čj. KP-ZM/7/2018/M/2)

 • 20.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice (čj. KP-ZM/5/2018/M/1)

 • 21.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017 a 6. 2. 2018 (čj. KP-ZM/44/2018/M/33)

 • 22.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 12. 2017 a ze dne 10. 1. 2018 (čj. KP-ZM/53/2018/M/42)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/52/2018/M/41)

 • 24.
 • Diskuse zastupitelů

 • 25.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)