Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2018031 dne 19.3.2018

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 

 • 01.
 • Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2018 (čj. KP-ZM/139/2018/M/72)

 • 02.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2018 (čj. KP-ZM/116/2018/M/54)

 • 03.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2018 (čj. KP-ZM/130/2018/M/67)

 • 04.
 • Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/124/2018/M/61)

 • 05.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/142/2018/M/75)

 • 06.
 • Pořízení územního plánu České Budějovice (čj. KP-ZM/105/2018/M/47)

 • 07.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na nový územní plán České Budějovice (čj. KP-ZM/107/2018/M/49)

 • 08.
 • Návrh pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/104/2018/M/46)

 • 09.
 • Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo (čj. KP-ZM/151/2018/M/83)

 • 10.
 • Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice (čj. KP-ZM/117/2018/M/55)

 • 11.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" (čj. KP-ZM/146/2018/M/78)

 • 12.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., za reprezentaci města v Champions league a Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2017/2018 (čj. KP-ZM/147/2018/M/79)

 • 13.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/118/2018/M/56)

 • 14.
 • Poskytnutí investiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol České Budějovice (čj. KP-ZM/140/2018/M/73)

 • 15.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2017 (čj. KP-ZM/100/2018/M/44)

 • 16.
 • Rozpočtové opatření číslo 20 (čj. KP-ZM/112/2018/M/52)

 • 17.
 • Rozpočtové opatření číslo 21 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018 (čj. KP-ZM/113/2018/M/53)

 • 18.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 7 (čj. KP-ZM/122/2018/M/59)

 • 19.
 • Majetkové dispozice

 • 19.01.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Kaštanová (čj. KP-ZM/110/2018/M/51)

 • 19.02.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/125/2018/M/62)

 • 19.03.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby obytného komplexu v lokalitě „Luční jez“, k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/129/2018/M/66)

 • 19.04.
 • Dispozice s majetkem města - přijetí daru - pozemku parc. č. 2782/4 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (čj. KP-ZM/128/2018/M/65)

 • 19.05.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 4, 5, 6 a Třebotovice   (čj. KP-ZM/127/2018/M/64)

 • 19.06.
 • Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 71/4 za část pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. České Budějovice 7   (čj. KP-ZM/132/2018/M/69)

 • 19.07.
 • Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků  parc. č. 569, parc. č. 568, parc. č. 567, v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1. (čj. KP-ZM/133/2018/M/70)

 • 19.08.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.) (čj. KP-ZM/152/2018/M/84)

 • 19.09.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 139/92 v k. ú. České Budějovice 3 - majetkové vypořádání (ul. Opatovická) (čj. KP-ZM/141/2018/M/74)

 • 19.10.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o odkoupení staveb a směně pozemků,  ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (čj. KP-ZM/131/2018/M/68)

 • 19.11.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru stavby prodloužení kanalizačního řadu v k. ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel pro převod ZTV“ (ul. Kamarytova, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/143/2018/M/76)

 • 19.12.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí dokončených stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/20 České Budějovice, severní spojka“ (čj. KP-ZM/123/2018/M/60)

 • 20.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2017 (čj. KP-ZM/149/2018/M/81)

 • 21.
 • Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-2018 (čj. KP-ZM/106/2018/M/48)

 • 22.
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2018 (čj. KP-ZM/108/2018/M/50)

 • 23.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2017 (čj. KP-ZM/153/2018/M/85)

 • 24.
 • Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2017 (čj. KP-ZM/120/2018/M/58)

 • 25.
 • Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2017 (čj. KP-ZM/119/2018/M/57)

 • 26.
 • Integrovaný plán rozvoje území - informace o realizaci, změna strategie (čj. KP-ZM/126/2018/M/63)

 • 27.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. 2., 5. a 9. 3. 2018 (čj. KP-ZM/138/2018/M/71)

 • 28.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/103/2018/M/45)

 • 29.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017, 6. 2. 2018 a 14. 3. 2018 (čj. KP-ZM/144/2018/M/77)

 • 30.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 2. 2018          (čj. KP-ZM/154/2018/M/86)

 • 31.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/150/2018/M/82)

 • 32.
 • Revokace usnesení zastupitelstva města č. 269/2017 ze dne 11. 12. 2017, týkající se návrhu odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2018

 • 33.
 • Diskuse zastupitelů

 • 34.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)