Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2018031

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 
01Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2018
02Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2018
03Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2018
04Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích
05Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
06Pořízení územního plánu České Budějovice
07Záměr vypsání veřejné zakázky na nový územní plán České Budějovice
08Návrh pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování
09Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo
10Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice
11Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"
12Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., za reprezentaci města v Champions league a Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2017/2018
13Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje
14Poskytnutí investiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol České Budějovice
15Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2017
16Rozpočtové opatření číslo 20
17Rozpočtové opatření číslo 21 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018
18Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 7
19Majetkové dispozice
19.01Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Kaštanová
19.02Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné
19.03Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby obytného komplexu v lokalitě „Luční jez“, k. ú. České Budějovice 2
19.04Dispozice s majetkem města - přijetí daru - pozemku parc. č. 2782/4 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
19.05Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 4, 5, 6 a Třebotovice  
19.06Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 71/4 za část pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. České Budějovice 7  
19.07Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků  parc. č. 569, parc. č. 568, parc. č. 567, v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.
19.08Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.)
19.09Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 139/92 v k. ú. České Budějovice 3 - majetkové vypořádání (ul. Opatovická)
19.10Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o odkoupení staveb a směně pozemků,  ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.
19.11Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru stavby prodloužení kanalizačního řadu v k. ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel pro převod ZTV“ (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)
19.12Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí dokončených stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/20 České Budějovice, severní spojka“
20Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2017
21Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-2018
22Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2018
23Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2017
24Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2017
25Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2017
26Integrovaný plán rozvoje území - informace o realizaci, změna strategie
27Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. 2., 5. a 9. 3. 2018
28Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
29Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017, 6. 2. 2018 a 14. 3. 2018
30Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 2. 2018         
31Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
32Revokace usnesení zastupitelstva města č. 269/2017 ze dne 11. 12. 2017, týkající se návrhu odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2018
33Diskuse zastupitelů
34Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)