Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2018032 dne 14.5.2018

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 

 • 01.
 • Obecně  závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/241/2018/M/118)

 • 02.
 • Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/199/2018/M/87)

 • 03.
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/252/2018/M/129)

 • 04.
 • Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 2. 6. 2018 - podpora evropské atletiky - projekt "EuroHeroes" (čj. KP-ZM/253/2018/M/130)

 • 05.
 • Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů (čj. KP-ZM/244/2018/M/121)

 • 06.
 • Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (čj. KP-ZM/239/2018/M/116)

 • 07.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 30. 5. 2018 (čj. KP-ZM/246/2018/M/123)

 • 08.
 • Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. (čj. KP-ZM/238/2018/M/115)

 • 09.
 • Záměr financování na akci "Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie" - koncesní řízení (čj. KP-ZM/257/2018/M/134)

 • 10.
 • Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - změna usnesení

 • 11.
 • Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice (čj. KP-ZM/248/2018/M/125)

 • 12.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2017 (čj. KP-ZM/216/2018/M/94)

 • 13.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 (čj. KP-ZM/203/2018/M/90)

 • 14.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/221/2018/M/98)

 • 15.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů" (čj. KP-ZM/222/2018/M/99)

 • 16.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/223/2018/M/100)

 • 17.
 • Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů" (čj. KP-ZM/225/2018/M/102)

 • 18.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" (čj. KP-ZM/224/2018/M/101)

 • 19.
 • „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí části smluvní pokuty (čj. KP-ZM/202/2018/M/89)

 • 20.
 • Rozpočtové opatření číslo 47 a 48 (čj. KP-ZM/234/2018/M/111)

 • 21.
 • Majetkové dispozice

 • 21.01.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné - výsledek výběrového řízení (čj. KP-ZM/245/2018/M/122)

 • 21.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží (čj. KP-ZM/231/2018/M/108)

 • 21.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2637/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/233/2018/M/110)

 • 21.04.
 • Dispozice s majetkem města –  prodej pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů (čj. KP-ZM/235/2018/M/112)

 • 21.05.
 • Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/965, 2061/964, 2061/928 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná) (čj. KP-ZM/247/2018/M/124)

 • 21.06.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1254 v k. ú. České Budějovice 3 (ulice Horní, u hřbitova sv. Otýlie) (čj. KP-ZM/228/2018/M/105)

 • 21.07.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2705 v k. ú. České Budějovice 6 - změna usnesení (čj. KP-ZM/250/2018/M/127)

 • 21.08.
 • Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí id. 5/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4 - dopravní stavba "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." (čj. KP-ZM/236/2018/M/113)

 • 21.09.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.) (čj. KP-ZM/227/2018/M/104)

 • 21.10.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV „Mladé – Nad potokem III“, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Novohradská – Ke Špačkům) (čj. KP-ZM/251/2018/M/128)

 • 21.11.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavbu ZTV, na části pozemku parc. č. 3355/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Budivojova) (čj. KP-ZM/243/2018/M/120)

 • 21.12.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavby ZTV, na části pozemku parc. č. 3960 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jaroslava Haška) (čj. KP-ZM/249/2018/M/126)

 • 21.13.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  na odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV „BD Čechova na p. č. 1513/8, 1513/9, 1513/10, 1516, 1514, k.ú. České Budějovice 6“, ul. Čechova (čj. KP-ZM/242/2018/M/119)

 • 21.14.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1809/7, 1809/10, 1809/11, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1809/16, 1809/18, 1809/19, 1809/41 v k. ú. České Budějovice 2, Stromovka (čj. KP-ZM/229/2018/M/106)

 • 21.15.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/2 v k. ú. České Budějovice 2 (pod pergolou u restaurace) – ul. V. Talicha, sídliště Šumava (čj. KP-ZM/226/2018/M/103)

 • 21.16.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 265/1 v katastrálním území Třebín (čj. KP-ZM/232/2018/M/109)

 • 21.17.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 488/1 v k. ú. Roudné (čj. KP-ZM/230/2018/M/107)

 • 22.
 • Žádost o prominutí smluvních úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostoru sloužícího podnikání (čj. KP-ZM/254/2018/M/131)

 • 23.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 2017 (čj. KP-ZM/219/2018/M/96)

 • 24.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2018 (čj. KP-ZM/220/2018/M/97)

 • 25.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2018 (čj. KP-ZM/218/2018/M/95)

 • 26.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 1. výzva (čj. KP-ZM/211/2018/M/92)

 • 27.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 2. výzva (čj. KP-ZM/240/2018/M/117)

 • 28.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2018 (čj. KP-ZM/214/2018/M/93)

 • 29.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. 3., 16., 17. a 30. 4. 2018 (čj. KP-ZM/205/2018/M/91)

 • 30.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/200/2018/M/88)

 • 31.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 5. 2018 (čj. KP-ZM/255/2018/M/132)

 • 32.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 3. 2018 a ze dne 4. 4. 2018 (čj. KP-ZM/258/2018/M/135)

 • 33.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/256/2018/M/133)

 • 34.
 • Informativní zpráva - provoz linky MHD č. 24 v souvislosti s rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích

 • 35.
 • Diskuse zastupitelů

 • 36.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)