Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2018032

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 
01Obecně  závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice
02Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
03Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
04Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 2. 6. 2018 - podpora evropské atletiky - projekt "EuroHeroes"
05Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů
06Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.
07Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 30. 5. 2018
08Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.
09Záměr financování na akci "Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie" - koncesní řízení
10Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - změna usnesení
11Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice
12Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2017
13Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2018
14Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"
15Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"
16Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"
17Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"
18Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"
19„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí části smluvní pokuty
20Rozpočtové opatření číslo 47 a 48
21Majetkové dispozice
21.01Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné - výsledek výběrového řízení
21.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží
21.03Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2637/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
21.04Dispozice s majetkem města –  prodej pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů
21.05Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/965, 2061/964, 2061/928 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná)
21.06Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1254 v k. ú. České Budějovice 3 (ulice Horní, u hřbitova sv. Otýlie)
21.07Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2705 v k. ú. České Budějovice 6 - změna usnesení
21.08Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí id. 5/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4 - dopravní stavba "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1."
21.09Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.)
21.10Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV „Mladé – Nad potokem III“, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Novohradská – Ke Špačkům)
21.11Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavbu ZTV, na části pozemku parc. č. 3355/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Budivojova)
21.12Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavby ZTV, na části pozemku parc. č. 3960 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jaroslava Haška)
21.13Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  na odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV „BD Čechova na p. č. 1513/8, 1513/9, 1513/10, 1516, 1514, k.ú. České Budějovice 6“, ul. Čechova
21.14Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1809/7, 1809/10, 1809/11, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1809/16, 1809/18, 1809/19, 1809/41 v k. ú. České Budějovice 2, Stromovka
21.15Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/2 v k. ú. České Budějovice 2 (pod pergolou u restaurace) – ul. V. Talicha, sídliště Šumava
21.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 265/1 v katastrálním území Třebín
21.17Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 488/1 v k. ú. Roudné
22Žádost o prominutí smluvních úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostoru sloužícího podnikání
23Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 2017
24Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2018
25Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2018
26Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 1. výzva
27Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 2. výzva
28Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2018
29Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. 3., 16., 17. a 30. 4. 2018
30Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
31Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 5. 2018
32Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 3. 2018 a ze dne 4. 4. 2018
33Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
34Informativní zpráva - provoz linky MHD č. 24 v souvislosti s rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích
35Diskuse zastupitelů
36Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)