Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2018033 dne 18.6.2018

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Cena statutárního města České Budějovice za rok 2017 (čj. KP-ZM/367/2018/M/182)

 • 02.
 • Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/311/2018/M/140)

 • 03.
 • Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích - změna usnesení (čj. KP-ZM/347/2018/M/169)

 • 04.
 • Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze dokumentu po hodnocení SEA (čj. KP-ZM/357/2018/M/176)

 • 05.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu (čj. KP-ZM/306/2018/M/136)

 • 06.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v katastrálním území Třebotovice (čj. KP-ZM/318/2018/M/144)

 • 07.
 • Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k. ú. České Budějovice 3, 6 (čj. KP-ZM/307/2018/M/137)

 • 08.
 • Regenerace sídliště Máj - část 06 východ - povýsadbová údržba stromů, keřů a travnatých ploch, smlouva o dílo č. 2012001367 - žádost o zmírnění denní sazby smluvní pokuty  (čj. KP-ZM/313/2018/M/142)

 • 09.
 • Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice (čj. KP-ZM/322/2018/M/148)

 • 10.
 • Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2018/2019 (čj. KP-ZM/328/2018/M/154)

 • 11.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 (čj. KP-ZM/320/2018/M/146)

 • 12.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (čj. KP-ZM/329/2018/M/155)

 • 13.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/2018 (čj. KP-ZM/324/2018/M/150)

 • 14.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/317/2018/M/143)

 • 15.
 • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2017 (čj. KP-ZM/308/2018/M/138)

 • 16.
 • Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice (čj. KP-ZM/319/2018/M/145)

 • 17.
 • Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 2017 (čj. KP-ZM/344/2018/M/166)

 • 18.
 • Dodatek č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/374/2018/M/183)

 • 19.
 • Rozpočtová opatření číslo 63, 70 a 71 (čj. KP-ZM/309/2018/M/139)

 • 20.
 • Majetkové dispozice

 • 20.01.
 • Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1 a k. ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.) (čj. KP-ZM/361/2018/M/179)

 • 20.02.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec   (čj. KP-ZM/323/2018/M/149)

 • 20.03.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 2930, 2935, 2937/2, 2937/4, 2937/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Puklicova) (čj. KP-ZM/353/2018/M/172)

 • 20.04.
 • Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemku parc. č. 3950/2 za část pozemku parc. č. 3950/6 v k. ú. České Budějovice 7, nám. Br. Čapků (čj. KP-ZM/350/2018/M/170)

 • 20.05.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb (čj. KP-ZM/325/2018/M/151)

 • 20.06.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/11 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb (čj. KP-ZM/340/2018/M/162)

 • 20.07.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/12 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb (čj. KP-ZM/334/2018/M/157)

 • 20.08.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „České Budějovice – Suché Vrbné, Hlinecká ZTV“ v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/355/2018/M/174)

 • 20.09.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení (čj. KP-ZM/351/2018/M/171)

 • 20.10.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stávajícím stánkem) – ul. J. Opletala,  sídliště Šumava (čj. KP-ZM/345/2018/M/167)

 • 20.11.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 446 v katastrálním území Třebín (čj. KP-ZM/346/2018/M/168)

 • 20.12.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška) (čj. KP-ZM/356/2018/M/175)

 • 20.13.
 • Dispozice s majetkem města – návrh na změnu katastrální hranice mezi statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice (čj. KP-ZM/366/2018/M/181)

 • 21.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/364/2018/M/180)

 • 22.
 • Návrh na odpis pohledávky za dlužníkem Bohatý sirotek, z. s., IČO 02892499, Horní 115, 251 64 Mnichovice - Božkov (čj. KP-ZM/343/2018/M/165)

 • 23.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/321/2018/M/147)

 • 24.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2017 (čj. KP-ZM/342/2018/M/164)

 • 25.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 (čj. KP-ZM/339/2018/M/161)

 • 26.
 • Veřejná podpora - pověřovací akt pro Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o. (čj. KP-ZM/326/2018/M/152)

 • 27.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/337/2018/M/160)

 • 28.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/336/2018/M/159)

 • 29.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/327/2018/M/153)

 • 30.
 • Informace o přípravě stavby sportovní haly (bez podkladového materiálu)

 • 31.
 • Poskytnutí investiční dotace pro SK Mladé, z. s. na rekonstrukci nafukovací haly (čj. KP-ZM/330/2018/M/156)

 • 32.
 • Poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé z. s. (čj. KP-ZM/377/2018/M/186)

 • 33.
 • Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly (čj. KP-ZM/375/2018/M/184)

 • 34.
 • Rozpočtová opatření číslo 73 a 74 (čj. KP-ZM/376/2018/M/185)

 • 35.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. 5. a 4. 6. 2018 (čj. KP-ZM/341/2018/M/163)

 • 36.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/335/2018/M/158)

 • 37.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 13. 6. 2018 (čj. KP-ZM/354/2018/M/173)

 • 38.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 5. 2018 (čj. KP-ZM/359/2018/M/177)

 • 39.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/360/2018/M/178)

 • 40.
 • Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2018 (čj. KP-ZM/312/2018/M/141)

 • 41.
 • Diskuse zastupitelů

 • 42.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)