Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2018033

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Cena statutárního města České Budějovice za rok 2017
02Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích
03Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích - změna usnesení
04Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze dokumentu po hodnocení SEA
05Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu
06Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v katastrálním území Třebotovice
07Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k. ú. České Budějovice 3, 6
08Regenerace sídliště Máj - část 06 východ - povýsadbová údržba stromů, keřů a travnatých ploch, smlouva o dílo č. 2012001367 - žádost o zmírnění denní sazby smluvní pokuty 
09Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice
10Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2018/2019
11Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017
12Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.
13Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/2018
14Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
15Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2017
16Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice
17Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 2017
18Dodatek č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice
19Rozpočtová opatření číslo 63, 70 a 71
20Majetkové dispozice
20.01Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1 a k. ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.)
20.02Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec  
20.03Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 2930, 2935, 2937/2, 2937/4, 2937/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Puklicova)
20.04Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemku parc. č. 3950/2 za část pozemku parc. č. 3950/6 v k. ú. České Budějovice 7, nám. Br. Čapků
20.05Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb
20.06Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/11 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb
20.07Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/12 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb
20.08Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „České Budějovice – Suché Vrbné, Hlinecká ZTV“ v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)
20.09Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení
20.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stávajícím stánkem) – ul. J. Opletala,  sídliště Šumava
20.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 446 v katastrálním území Třebín
20.12Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška)
20.13Dispozice s majetkem města – návrh na změnu katastrální hranice mezi statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice
21Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
22Návrh na odpis pohledávky za dlužníkem Bohatý sirotek, z. s., IČO 02892499, Horní 115, 251 64 Mnichovice - Božkov
23Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" - zrušení usnesení
24Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2017
25Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017
26Veřejná podpora - pověřovací akt pro Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o.
27Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
28Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
29Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
30Informace o přípravě stavby sportovní haly (bez podkladového materiálu)
31Poskytnutí investiční dotace pro SK Mladé, z. s. na rekonstrukci nafukovací haly
32Poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé z. s.
33Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly
34Rozpočtová opatření číslo 73 a 74
35Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. 5. a 4. 6. 2018
36Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
37Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 13. 6. 2018
38Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 5. 2018
39Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
40Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2018
41Diskuse zastupitelů
42Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)