Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2018034 dne 3.9.2018

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Stížnost konkrétní fyzické osoby (zastoupené JUDr. Sokolem) ze dne 19. 7. 2018 na rušení nočního klidu v ul. Krajinská, postup MP ČB v této věci a výzva k přijetí regulačních opatření k řešení situace (čj. KP-ZM/494/2018)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Dlouhá louka a U Slovanské lípy v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/445/2018/M/192)

 • 02.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suchomel IV v katastrálním území České Budějovice 3 ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/446/2018/M/193)

 • 03.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní II") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/443/2018/M/190)

 • 04.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní I") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/442/2018/M/189)

 • 05.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka v katastrální území České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/449/2018/M/196)

 • 06.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V v katastrálním území Třebotovice ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/451/2018/M/197)

 • 07.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálním území České Vrbné ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/447/2018/M/194)

 • 08.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/444/2018/M/191)

 • 09.
 • Zrušení usnesení ZM č. 154/2018, 155/2018, 156/2018 v souvislosti s rozhodnutím zadavatele o zrušení veřejné zakázky vypsané pod názvem „Multifunkční centrum Dlouhá louka“ (čj. KP-ZM/474/2018/M/220)

 • 10.
 • Poskytnutí investiční dotace pro SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s., na zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště (čj. KP-ZM/475/2018/M/221)

 • 11.
 • Mimořádná žádost Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice o navýšení investiční dotace k projektu "Rekonstrukce tribuny atletického stadionu"  (čj. KP-ZM/473/2018/M/219)

 • 12.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 571/2 v k. ú. České Budějovice 1, Sokolský ostrov (čj. KP-ZM/456/2018/M/202)

 • 13.
 • Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice (čj. KP-ZM/441/2018/M/188)

 • 14.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce v roce 2018 a jejich realizace v roce 2019 (čj. KP-ZM/484/2018/M/230)

 • 15.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (čj. KP-ZM/463/2018/M/209)

 • 16.
 • Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2018 (čj. KP-ZM/468/2018/M/214)

 • 17.
 • Rozpočtová opatření číslo 112 a 113 (čj. KP-ZM/469/2018/M/215)

 • 18.
 • Rozpočtové opatření číslo 114 - úprava rozpočtu 2018 (čj. KP-ZM/471/2018/M/217)

 • 19.
 • Majetkové dispozice

 • 19.01.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/20 České Budějovice, Okružní ulice“ (čj. KP-ZM/478/2018/M/224)

 • 19.02.
 • Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí stavebních objektů - dešťové kanalizace v rámci stavby "Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa"  (čj. KP-ZM/464/2018/M/210)

 • 19.03.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání staveb v rámci realizace stavby "I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice" (čj. KP-ZM/467/2018/M/213)

 • 19.04.
 • Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků parc. č. 1693/1 a parc. č. 753/1 v k. ú. České Budějovice 3 - "PPO stoka JIH" (ul. Suchomelská) - protipovodňová opatření (čj. KP-ZM/461/2018/M/207)

 • 19.05.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2599/1 v kat. území České Budějovice 6 – ul. Ke Špačkům, Mladé (čj. KP-ZM/482/2018/M/228)

 • 19.06.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2143/1 v k. ú. České Budějovice 3 (U Voříškova dvora) (čj. KP-ZM/458/2018/M/204)

 • 19.07.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2  - MANE HOLDING, a.s. (čj. KP-ZM/459/2018/M/205)

 • 19.08.
 • Dispozice s majetkem města - prodej  pozemků parc. č. 4641/2, parc. č. 4641/3 v k. ú. České Budějovice 3 -pozemky pod stavbami 2 garáží (čj. KP-ZM/460/2018/M/206)

 • 19.09.
 • Dispozice s majetkem města -  prodej části pozemku parc. č. 2453/1 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/462/2018/M/208)

 • 19.10.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Světlíky) (čj. KP-ZM/452/2018/M/198)

 • 19.11.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu "Zastávka BUS Pražská třída" na části pozemku parc. č. 4731/1 v k.ú. České Budějovice 3  (čj. KP-ZM/481/2018/M/227)

 • 19.12.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV V Hluboké cestě v k.ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel“ (Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/489/2018/M/235)

 • 19.13.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení stavby prodloužení vodovodního řadu na pozemku parc.č. 244/1 v k.ú. České Budějovice 4 dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ (ul. Žerotínova, Husova kolonie) (čj. KP-ZM/488/2018/M/234)

 • 19.14.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Budějovice 4 (čj. KP-ZM/476/2018/M/222)

 • 19.15.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/472/2018/M/218)

 • 19.16.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 425/4 v k.ú. České Budějovice 6, Senovážné náměstí u Metropolu (čj. KP-ZM/483/2018/M/229)

 • 19.17.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2145/7 v k. ú. České Budějovice 3 - lokalita "Za Voříškovým dvorem" (čj. KP-ZM/477/2018/M/223)

 • 19.18.
 • Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k.ú. České Budějovice 1 a k.ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ s.r.o.) (čj. KP-ZM/479/2018/M/225)

 • 19.19.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1636 v k. ú. České Budějovice  3 - Suchomelská, K. Světlé (čj. KP-ZM/457/2018/M/203)

 • 19.20.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny (čj. KP-ZM/455/2018/M/201)

 • 19.21.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/454/2018/M/200)

 • 19.22.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 212/16 v k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/453/2018/M/199)

 • 19.23.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1165/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Polní, Mlýnská stoka (čj. KP-ZM/491/2018/M/237)

 • 20.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/448/2018/M/195)

 • 21.
 • Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2019 (čj. KP-ZM/490/2018/M/236)

 • 22.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2018 - Výzva 2  (čj. KP-ZM/466/2018/M/212)

 • 23.
 • Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem České Budějovice a Nadačním fondem Jihočeského divadla (čj. KP-ZM/487/2018/M/233)

 • 24.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 2018 (čj. KP-ZM/486/2018/M/232)

 • 25.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 (čj. KP-ZM/465/2018/M/211)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 6., 16. 7., 20. 8. 2018 (čj. KP-ZM/492/2018/M/238)

 • 27.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/440/2018/M/187)

 • 28.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 8. 2018 (čj. KP-ZM/480/2018/M/226)

 • 29.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 6. 2018 a 22. 8. 2018        (čj. KP-ZM/485/2018/M/231)

 • 30.
 • Diskuse zastupitelů

 • 31.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)