Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2018034

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Dlouhá louka a U Slovanské lípy v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování
02Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suchomel IV v katastrálním území České Budějovice 3 ve zkráceném postupu pořizování
03Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní II") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování
04Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní I") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování
05Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka v katastrální území České Budějovice 5
06Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V v katastrálním území Třebotovice ve zkráceném postupu pořizování
07Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálním území České Vrbné ve zkráceném postupu pořizování
08Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory ve zkráceném postupu pořizování
09Zrušení usnesení ZM č. 154/2018, 155/2018, 156/2018 v souvislosti s rozhodnutím zadavatele o zrušení veřejné zakázky vypsané pod názvem „Multifunkční centrum Dlouhá louka“
10Poskytnutí investiční dotace pro SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s., na zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště
11Mimořádná žádost Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice o navýšení investiční dotace k projektu "Rekonstrukce tribuny atletického stadionu" 
12Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 571/2 v k. ú. České Budějovice 1, Sokolský ostrov
13Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice
14Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce v roce 2018 a jejich realizace v roce 2019
15Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2018
17Rozpočtová opatření číslo 112 a 113
18Rozpočtové opatření číslo 114 - úprava rozpočtu 2018
19Majetkové dispozice
19.01Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/20 České Budějovice, Okružní ulice“
19.02Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí stavebních objektů - dešťové kanalizace v rámci stavby "Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa" 
19.03Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání staveb v rámci realizace stavby "I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice"
19.04Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků parc. č. 1693/1 a parc. č. 753/1 v k. ú. České Budějovice 3 - "PPO stoka JIH" (ul. Suchomelská) - protipovodňová opatření
19.05Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2599/1 v kat. území České Budějovice 6 – ul. Ke Špačkům, Mladé
19.06Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2143/1 v k. ú. České Budějovice 3 (U Voříškova dvora)
19.07Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2  - MANE HOLDING, a.s.
19.08Dispozice s majetkem města - prodej  pozemků parc. č. 4641/2, parc. č. 4641/3 v k. ú. České Budějovice 3 -pozemky pod stavbami 2 garáží
19.09Dispozice s majetkem města -  prodej části pozemku parc. č. 2453/1 v k. ú. České Budějovice 3
19.10Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Světlíky)
19.11Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu "Zastávka BUS Pražská třída" na části pozemku parc. č. 4731/1 v k.ú. České Budějovice 3 
19.12Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV V Hluboké cestě v k.ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel“ (Suché Vrbné)
19.13Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení stavby prodloužení vodovodního řadu na pozemku parc.č. 244/1 v k.ú. České Budějovice 4 dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ (ul. Žerotínova, Husova kolonie)
19.14Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Budějovice 4
19.15Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2
19.16Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 425/4 v k.ú. České Budějovice 6, Senovážné náměstí u Metropolu
19.17Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2145/7 v k. ú. České Budějovice 3 - lokalita "Za Voříškovým dvorem"
19.18Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k.ú. České Budějovice 1 a k.ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ s.r.o.)
19.19Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1636 v k. ú. České Budějovice  3 - Suchomelská, K. Světlé
19.20Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny
19.21Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27 v k. ú. Haklovy Dvory
19.22Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 212/16 v k. ú. České Vrbné
19.23Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1165/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Polní, Mlýnská stoka
20Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
21Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2019
22Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2018 - Výzva 2 
23Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem České Budějovice a Nadačním fondem Jihočeského divadla
24Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 2018
25Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017
26Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 6., 16. 7., 20. 8. 2018
27Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
28Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 8. 2018
29Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 6. 2018 a 22. 8. 2018       
30Diskuse zastupitelů
31Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Stížnost konkrétní fyzické osoby (zastoupené JUDr. Sokolem) ze dne 19. 7. 2018 na rušení nočního klidu v ul. Krajinská, postup MP ČB v této věci a výzva k přijetí regulačních opatření k řešení situace