Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2019003 dne 11.2.2019

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Informace o přípravě zřízení osadních výborů (čj. KP-ZM/43/2019)

 • 00.
 • Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (čj. KP-ZM/36/2019/M/30)

 • 02.
 • Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna usnesení zastupitelstva města (čj. KP-ZM/38/2019/M/32)

 • 03.
 • Změna č. 80 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 zkráceným postupem pořízení (čj. KP-ZM/20/2019/M/14)

 • 04.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019 (čj. KP-ZM/33/2019/M/27)

 • 05.
 • Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny (čj. KP-ZM/37/2019/M/31)

 • 06.
 • Dar pro Nadační fond Svatovítské varhany na stavbu nových varhan (čj. KP-ZM/35/2019/M/29)

 • 07.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 15. 2. 2019 (čj. KP-ZM/40/2019/M/34)

 • 08.
 • Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice (čj. KP-ZM/27/2019/M/21)

 • 09.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/28/2019/M/22)

 • 10.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/29/2019/M/23)

 • 11.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/30/2019/M/24)

 • 12.
 • Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (čj. KP-ZM/31/2019/M/25)

 • 13.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2018 (čj. KP-ZM/39/2019/M/33)

 • 14.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na zajištění správy digitální technické mapy města České Budějovice (čj. KP-ZM/42/2019/M/36)

 • 15.
 • Zřízení peněžního Fondu rezerv a rozvoje města (čj. KP-ZM/34/2019/M/28)

 • 16.
 • Rozpočtová opatření číslo 14 až 16 (čj. KP-ZM/32/2019/M/26)

 • 17.
 • Majetkové dispozice

 • 17.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Lipová, Čtyři Dvory) – změna usnesení (čj. KP-ZM/22/2019/M/16)

 • 17.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/24/2019/M/18)

 • 17.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/12/2019/M/7)

 • 17.04.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v katastrálním území Homole (čj. KP-ZM/14/2019/M/9)

 • 17.05.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a 1739/3  v k.ú. Dvorec u Třebče (čj. KP-ZM/11/2019/M/6)

 • 17.06.
 • Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 a parc. č. 929/14 v k.ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“ (čj. KP-ZM/13/2019/M/8)

 • 17.07.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (Na Dlouhé louce, u čerpací stanice PHM) (čj. KP-ZM/23/2019/M/17)

 • 17.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška (čj. KP-ZM/15/2019/M/10)

 • 17.09.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 724/23, 724/68 a částí parc. č. 724/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. U Vltavy (čj. KP-ZM/21/2019/M/15)

 • 17.10.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3254/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Novohradská (čj. KP-ZM/17/2019/M/12)

 • 17.11.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení chodníku na části pozemku parc. č. 2652 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka (čj. KP-ZM/16/2019/M/11)

 • 17.12.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV včetně pozemků dle „Zásad“ v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 a k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská) (čj. KP-ZM/25/2019/M/19)

 • 17.13.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na  budoucí převedení stavby parkovacího stání, chodníku a pozemku pod stavbou na částech pozemku parc. č. 2115/7, 2117/17, 2117/1 a 2115/1 v k.ú. České Budějovice 2, U Hvízdala, Arpida (čj. KP-ZM/10/2019/M/5)

 • 17.14.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 797/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská) (čj. KP-ZM/18/2019/M/13)

 • 18.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. 12. 2018, 7., 14. a 28. 1. 2019 (čj. KP-ZM/3/2019/M/2)

 • 19.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/2/2019/M/1)

 • 20.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 2. 2019 (čj. KP-ZM/41/2019/M/35)

 • 21.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/7/2019/M/4)

 • 22.
 • Diskuze zastupitelů

 • 23.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)