Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2019003

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 
02Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna usnesení zastupitelstva města
03Změna č. 80 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 zkráceným postupem pořízení
04Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019
05Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny
06Dar pro Nadační fond Svatovítské varhany na stavbu nových varhan
07Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 15. 2. 2019
08Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice
09Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
10Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
11Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
12Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice
13Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2018
14Záměr vypsání veřejné zakázky na zajištění správy digitální technické mapy města České Budějovice
15Zřízení peněžního Fondu rezerv a rozvoje města
16Rozpočtová opatření číslo 14 až 16
17Majetkové dispozice
17.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Lipová, Čtyři Dvory) – změna usnesení
17.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
17.03Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice
17.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v katastrálním území Homole
17.05Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a 1739/3  v k.ú. Dvorec u Třebče
17.06Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 a parc. č. 929/14 v k.ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“
17.07Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (Na Dlouhé louce, u čerpací stanice PHM)
17.08Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška
17.09Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 724/23, 724/68 a částí parc. č. 724/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. U Vltavy
17.10Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3254/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Novohradská
17.11Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení chodníku na části pozemku parc. č. 2652 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka
17.12Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV včetně pozemků dle „Zásad“ v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 a k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská)
17.13Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na  budoucí převedení stavby parkovacího stání, chodníku a pozemku pod stavbou na částech pozemku parc. č. 2115/7, 2117/17, 2117/1 a 2115/1 v k.ú. České Budějovice 2, U Hvízdala, Arpida
17.14Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 797/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská)
18Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. 12. 2018, 7., 14. a 28. 1. 2019
19Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
20Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 2. 2019
21Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
22Diskuze zastupitelů
23Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Informace o přípravě zřízení osadních výborů