Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2019006 dne 17.6.2019

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Dopis konkrétní fyzická osoba- soupis nezákonností - výstavba dvou úseků dálnice D3 (čj. KP-ZM/276/2019)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu

 • 01.
 • Volba náměstka primátora (čj. KP-ZM/254/2019/M/159)

 • 02.
 • Pověření KV kontrolou usn. č. 200/2019 - zvýšení nájmů v městských bytech

 • 03.
 • Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení (čj. KP-ZM/256/2019/M/161)

 • 04.
 • Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/249/2019/M/154)

 • 05.
 • Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/250/2019/M/155)

 • 06.
 • Cena statutárního města České Budějovice za rok 2018 (čj. KP-ZM/273/2019/M/176)

 • 07.
 • Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019.  (čj. KP-ZM/266/2019/M/170)

 • 08.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 26. 6. 2019 (čj. KP-ZM/237/2019/M/142)

 • 09.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Otýlie a Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 zkráceným postupem pořizování (čj. KP-ZM/219/2019/M/127)

 • 10.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice VI v katastrálním území Třebotovice zkráceným postupem pořizování (čj. KP-ZM/221/2019/M/128)

 • 11.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod IV v katastrálním území České Budějovice 5 zkráceným postupem pořizování (čj. KP-ZM/222/2019/M/129)

 • 12.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice zkráceným postupem pořizování (čj. KP-ZM/223/2019/M/130)

 • 13.
 • Změna č. 83 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/224/2019/M/131)

 • 14.
 • Změna č. 81 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka III v katastrálním území České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/225/2019/M/132)

 • 15.
 • Změna č. 82 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod III v katastrálním území České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/227/2019/M/134)

 • 16.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2018 (čj. KP-ZM/239/2019/M/144)

 • 17.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019 - 2. výzva (čj. KP-ZM/252/2019/M/157)

 • 18.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2019 (čj. KP-ZM/281/2019/M/179)

 • 19.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2018 (čj. KP-ZM/272/2019/M/175)

 • 20.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/267/2019/M/171)

 • 21.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 (čj. KP-ZM/217/2019/M/126)

 • 22.
 • Žádost NOVÉ ČESKO, nadační fond, o mimořádnou neinvestiční dotaci na podporu projektu Protidrogového vlaku - REVOLUTION TRAIN  (čj. KP-ZM/233/2019/M/138)

 • 23.
 • Poskytnutí mimořádné investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné (čj. KP-ZM/258/2019/M/163)

 • 24.
 • Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na akci GLOBAL FAN TOUR 2019 (čj. KP-ZM/260/2019/M/165)

 • 25.
 • Žádost o dotaci za vzornou reprezentaci města - SK Dynamo České Budějovice, a. s. (čj. KP-ZM/275/2019/M/178)

 • 26.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Radě seniorů České republiky, z .s. s., na IV. mezinárodní sportovní hry seniorů - České Budějovice 2019 (čj. KP-ZM/263/2019/M/168)

 • 27.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2019 (čj. KP-ZM/262/2019/M/167)

 • 28.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/253/2019/M/158)

 • 29.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/251/2019/M/156)

 • 30.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/259/2019/M/164)

 • 31.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci Veřejné osvětlení realizované v rámci akce "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice" (čj. KP-ZM/244/2019/M/149)

 • 32.
 • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2018 (čj. KP-ZM/230/2019/M/136)

 • 33.
 • Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2018 (čj. KP-ZM/228/2019/M/135)

 • 34.
 • Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku Statutární město České Budějovice za rok 2018 (čj. KP-ZM/261/2019/M/166)

 • 35.
 • Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 2018 (čj. KP-ZM/271/2019/M/174)

 • 36.
 • Dodatek č. 10 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.4.2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/269/2019/M/173)

 • 37.
 • Rozpočtová opatření číslo 60, 72 a 73 (čj. KP-ZM/231/2019/M/137)

 • 38.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 39 (čj. KP-ZM/264/2019/M/169)

 • 39.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/226/2019/M/133)

 • 40.
 • Majetkové dispozice

 • 40.01.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru staveb zastávky MHD a chodníku a budoucí prodej části pozemku - parc.č. 707/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Pekárenská) (čj. KP-ZM/248/2019/M/153)

 • 40.02.
 • Dispozice s majetkem města - přijetí daru pozemku  parc. č. 383/2 v k. ú. Vráto - v rámci D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (čj. KP-ZM/236/2019/M/141)

 • 40.03.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 282 v k. ú. České Budějovice 6, Žižkova tř.   (čj. KP-ZM/242/2019/M/147)

 • 40.04.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/615 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. U Rozvodny, sídliště Máj (čj. KP-ZM/246/2019/M/151)

 • 40.05.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2855/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. F. Hrubína) (čj. KP-ZM/235/2019/M/140)

 • 40.06.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků a staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Bytový dům F – Husova kolonie“, vše v k. ú. České Budějovice 4 ( ul. Mikuláše z Husi a ul. Trocnovská – Husova kolonie) (čj. KP-ZM/247/2019/M/152)

 • 40.07.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o budoucím odkoupení staveb a pozemků pod stavbou ZTV v k. ú. České Budějovice 7, Děkanská pole (čj. KP-ZM/234/2019/M/139)

 • 40.08.
 • Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/238/2019/M/143)

 • 40.09.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška)   (čj. KP-ZM/243/2019/M/148)

 • 41.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. 5., 3. a 10. 6. 2019 (čj. KP-ZM/268/2019/M/172)

 • 42.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/257/2019/M/162)

 • 43.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/274/2019/M/177)

 • 44.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2019 (čj. KP-ZM/240/2019/M/145)

 • 45.
 • Diskuze zastupitelů

 • 46.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)