Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2019006

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
01Volba náměstka primátora
02Pověření KV kontrolou usn. č. 200/2019 - zvýšení nájmů v městských bytech
03Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení
04Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích
05Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích
06Cena statutárního města České Budějovice za rok 2018
07Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019. 
08Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 26. 6. 2019
09Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Otýlie a Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 zkráceným postupem pořizování
10Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice VI v katastrálním území Třebotovice zkráceným postupem pořizování
11Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod IV v katastrálním území České Budějovice 5 zkráceným postupem pořizování
12Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice zkráceným postupem pořizování
13Změna č. 83 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7
14Změna č. 81 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka III v katastrálním území České Budějovice 5
15Změna č. 82 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod III v katastrálním území České Budějovice 5
16Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2018
17Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019 - 2. výzva
18Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2019
19Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2018
20Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
21Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2018
22Žádost NOVÉ ČESKO, nadační fond, o mimořádnou neinvestiční dotaci na podporu projektu Protidrogového vlaku - REVOLUTION TRAIN 
23Poskytnutí mimořádné investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné
24Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na akci GLOBAL FAN TOUR 2019
25Žádost o dotaci za vzornou reprezentaci města - SK Dynamo České Budějovice, a. s.
26Poskytnutí neinvestiční dotace Radě seniorů České republiky, z .s. s., na IV. mezinárodní sportovní hry seniorů - České Budějovice 2019
27Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2019
28Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
29Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
30Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
31Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci Veřejné osvětlení realizované v rámci akce "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice"
32Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2018
33Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2018
34Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku Statutární město České Budějovice za rok 2018
35Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 2018
36Dodatek č. 10 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.4.2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice
37Rozpočtová opatření číslo 60, 72 a 73
38Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 39
39Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
40Majetkové dispozice
40.01Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru staveb zastávky MHD a chodníku a budoucí prodej části pozemku - parc.č. 707/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Pekárenská)
40.02Dispozice s majetkem města - přijetí daru pozemku  parc. č. 383/2 v k. ú. Vráto - v rámci D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
40.03Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 282 v k. ú. České Budějovice 6, Žižkova tř.  
40.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/615 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. U Rozvodny, sídliště Máj
40.05Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2855/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. F. Hrubína)
40.06Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků a staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Bytový dům F – Husova kolonie“, vše v k. ú. České Budějovice 4 ( ul. Mikuláše z Husi a ul. Trocnovská – Husova kolonie)
40.07Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o budoucím odkoupení staveb a pozemků pod stavbou ZTV v k. ú. České Budějovice 7, Děkanská pole
40.08Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice
40.09Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška)  
41Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. 5., 3. a 10. 6. 2019
42Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
43Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
44Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2019
45Diskuze zastupitelů
46Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Dopis konkrétní fyzická osoba- soupis nezákonností - výstavba dvou úseků dálnice D3