Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2019009 dne 9.12.2019

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Odpověď na žádost o pomoc při dlouhodobém rušení nočního klidu v ulici Krajinská společně s žádostí AK Brož & Sokol & Novák, s. r. o.   (čj. KP-ZM/514/2019)

 • -
 • Dopis adresovaný zastupitelům ve věci zadlužování státu (čj. KP-ZM/518/2019)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/504/2019/M/287)

 • 02.
 • Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/478/2019/M/263)

 • 03.
 • Dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (čj. KP-ZM/503/2019/M/286)

 • 04.
 • Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020. (čj. KP-ZM/511/2019/M/294)

 • 05.
 • Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. 

 • 06.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky  č. 2/2015 (čj. KP-ZM/488/2019/M/271)

 • 07.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 (čj. KP-ZM/489/2019/M/272)

 • 08.
 • Aktualizace zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice (čj. KP-ZM/505/2019/M/288)

 • 09.
 • Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro TJ DYNAMO České Budějovice, z. s., na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě víceúčelové sportovní haly (čj. KP-ZM/498/2019/M/281)

 • 10.
 • Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SK Mladé, z. s. (čj. KP-ZM/499/2019/M/282)

 • 11.
 • Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice (čj. KP-ZM/508/2019/M/291)

 • 12.
 • Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zajištění hospicové péče pro občany města České Budějovice (čj. KP-ZM/479/2019/M/264)

 • 13.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/506/2019/M/289)

 • 14.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/507/2019/M/290)

 • 15.
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (čj. KP-ZM/476/2019/M/261)

 • 16.
 • Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (čj. KP-ZM/477/2019/M/262)

 • 17.
 • Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020 (čj. KP-ZM/480/2019/M/265)

 • 18.
 • Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2021 až 2024 (čj. KP-ZM/510/2019/M/293)

 • 19.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci: „Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení a výměna střešní krytiny a doplnění zateplení obvodového pláště“ (čj. KP-ZM/509/2019/M/292)

 • 20.
 • Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/513/2019/M/295)

 • 21.
 • Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale

 • 22.
 • Majetkové dispozice

 • 22.01.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV Zahradní město 2. etapa, k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (čj. KP-ZM/492/2019/M/275)

 • 22.02.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků - části pozemku parc. č. 3340/123 a pozemků parc. č. 3340/125, 3340/124, 3340/165, 3341/76, 3349 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Malebná   (čj. KP-ZM/491/2019/M/274)

 • 22.03.
 • Dispozice s majetkem města - směna pozemku  parc. č. 567/3 a částí pozemků  parc. č. 559/7 a parc. č. 566 v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1. (čj. KP-ZM/493/2019/M/276)

 • 22.04.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj) (čj. KP-ZM/502/2019/M/285)

 • 22.05.
 • Dispozice s majetkem města – prodej id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 v k. ú. České Budějovice 4 (lokalita ul. Okružní – Světlíky) (čj. KP-ZM/501/2019/M/284)

 • 22.06.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1871/3, k. ú. České Budějovice 3 (Nádražní, u řadových garáží) (čj. KP-ZM/495/2019/M/278)

 • 22.07.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova) (čj. KP-ZM/496/2019/M/279)

 • 22.08.
 • Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 3955, k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/500/2019/M/283)

 • 22.09.
 • Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/497/2019/M/280)

 • 22.10.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu   (čj. KP-ZM/486/2019/M/269)

 • 22.11.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/494/2019/M/277)

 • 22.12.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (čj. KP-ZM/490/2019/M/273)

 • 22.13.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole (čj. KP-ZM/487/2019/M/270)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11., 18. a 25. 11. 2019 (čj. KP-ZM/484/2019/M/268)

 • 24.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/483/2019/M/267)

 • 25.
 • Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/482/2019/M/266)

 • 26.
 • Diskuze zastupitelů

 • 27.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)