Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2019009

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
02Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích
03Dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.
04Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.
05Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. 
06Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky  č. 2/2015
07Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017
08Aktualizace zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice
09Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro TJ DYNAMO České Budějovice, z. s., na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě víceúčelové sportovní haly
10Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SK Mladé, z. s.
11Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice
12Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zajištění hospicové péče pro občany města České Budějovice
13Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
14Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
15Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
17Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020
18Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2021 až 2024
19Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci: „Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení a výměna střešní krytiny a doplnění zateplení obvodového pláště“
20Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice
21Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale
22Majetkové dispozice
22.01Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV Zahradní město 2. etapa, k. ú. České Budějovice 7, Rožnov
22.02Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků - části pozemku parc. č. 3340/123 a pozemků parc. č. 3340/125, 3340/124, 3340/165, 3341/76, 3349 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Malebná  
22.03Dispozice s majetkem města - směna pozemku  parc. č. 567/3 a částí pozemků  parc. č. 559/7 a parc. č. 566 v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.
22.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj)
22.05Dispozice s majetkem města – prodej id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 v k. ú. České Budějovice 4 (lokalita ul. Okružní – Světlíky)
22.06Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1871/3, k. ú. České Budějovice 3 (Nádražní, u řadových garáží)
22.07Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)
22.08Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 3955, k. ú. České Budějovice 7
22.09Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné
22.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu  
22.11Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné
22.12Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné
22.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole
23Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11., 18. a 25. 11. 2019
24Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
25Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
26Diskuze zastupitelů
27Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Odpověď na žádost o pomoc při dlouhodobém rušení nočního klidu v ulici Krajinská společně s žádostí AK Brož & Sokol & Novák, s. r. o.  
-Dopis adresovaný zastupitelům ve věci zadlužování státu