Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2020013 dne 4.9.2020

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • E-mail konkrétní fyzické osoby - kritika na vývoj ve městě České Budějovice týkající se parkovacích míst  (čj. KP-ZM/367/2020)

 • -
 • Dopis konkrétní fyzické osoby týkající se doplnění jednacího řádu ZM  (čj. KP-ZM/368/2020)

 • -
 • Otevřený dopis zastupitelům statutárního města České Budějovice konkrétní fyzické osoby ve věci vydání nové místní vyhlášky "Zásady chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území města" (čj. KP-ZM/366/2020)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019 (čj. KP-ZM/347/2020/M/192)

 • 02.
 • Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice - žádost o prominutí smluvní pokuty (čj. KP-ZM/354/2020/M/199)

 • 03.
 • Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/353/2020/M/198)

 • 04.
 • Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice (čj. KP-ZM/318/2020/M/166)

 • 05.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/316/2020/M/164)

 • 06.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na příspěvek na profesionálního trenéra na rok 2020 (čj. KP-ZM/317/2020/M/165)

 • 07.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2019 (čj. KP-ZM/307/2020/M/160)

 • 08.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2019 (čj. KP-ZM/315/2020/M/163)

 • 09.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 (čj. KP-ZM/341/2020/M/187)

 • 10.
 • Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2020 (čj. KP-ZM/343/2020/M/189)

 • 11.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 46 (čj. KP-ZM/349/2020/M/194)

 • 12.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2020 - Výzva 2 (čj. KP-ZM/321/2020/M/167)

 • 13.
 • Majetkové dispozice

 • 13.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice   (čj. KP-ZM/329/2020/M/175)

 • 13.02.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova) (čj. KP-ZM/333/2020/M/179)

 • 13.03.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1003 a 1094 v k. ú. Dubné, území mezi Dubným a Třebínem (čj. KP-ZM/327/2020/M/173)

 • 13.04.
 • Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole (čj. KP-ZM/335/2020/M/181)

 • 13.05.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice (čj. KP-ZM/323/2020/M/169)

 • 13.06.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/326/2020/M/172)

 • 13.07.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, a to část parc. č. 2720/7 a pozemků  parc. č. 2703/2, parc. č. 2703/3, v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice (čj. KP-ZM/340/2020/M/186)

 • 13.08.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“,  vše v k. ú. České Budějovice 4 (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí) (čj. KP-ZM/361/2020/M/204)

 • 13.09.
 • Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 139/129, 223/1, 224, k. ú. České Budějovice 3, pod stavbami - ZTV Nemanice (ul. K. Šatala) (čj. KP-ZM/331/2020/M/177)

 • 13.10.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 1801/5 v k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská (čj. KP-ZM/332/2020/M/178)

 • 13.11.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 226/16 v k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/337/2020/M/183)

 • 13.12.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1928/13, k. ú. České Budějovice 2 (lokalita Švábův Hrádek) (čj. KP-ZM/356/2020/M/200)

 • 13.13.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 4727/33 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní – České dráhy, a. s.)   (čj. KP-ZM/342/2020/M/188)

 • 13.14.
 • Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 615/10, k. ú. České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/344/2020/M/190)

 • 13.15.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, k. ú. České Budějovice 3 a k. ú. České Budějovice 5 – severní spojka (konkrétní fyzické osoby) (čj. KP-ZM/363/2020/M/206)

 • 13.16.
 • Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků s Povodím Vltavy, s. p., v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1. (čj. KP-ZM/336/2020/M/182)

 • 13.17.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) – změna usnesení (čj. KP-ZM/346/2020/M/191)

 • 13.18.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2675/19 a č. 2665/11, k. ú. Třebotovice   (čj. KP-ZM/348/2020/M/193)

 • 13.19.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (čj. KP-ZM/357/2020/M/201)

 • 13.20.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod stavbou ostrůvků u chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.   (čj. KP-ZM/325/2020/M/171)

 • 13.21.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/350/2020/M/195)

 • 13.22.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1329/26 v k. ú. České Budějovice 7, za areálem „papíren“ (čj. KP-ZM/324/2020/M/170)

 • 13.23.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1048/2 a části pozemku parc. č. 1048/6 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Roudenská (čj. KP-ZM/334/2020/M/180)

 • 13.24.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/6, 72/7, 72/8, 72/12 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/328/2020/M/174)

 • 13.25.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská, Kněžské Dvory) (čj. KP-ZM/330/2020/M/176)

 • 13.26.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3966/3 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/351/2020/M/196)

 • 13.27.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2017/23 v k. ú. České Budějovice 2  (ul. Ant. Barcala, sídl. Máj) (čj. KP-ZM/358/2020/M/202)

 • 13.28.
 • Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 1467 v k. ú. České Budějovice 3 - zahrádkářská lokalita - gen. Píky (čj. KP-ZM/339/2020/M/185)

 • 13.29.
 • Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská) (čj. KP-ZM/359/2020/M/203)

 • 14.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. června, 13., 20. a 22. července, 24. srpna 2020 (čj. KP-ZM/312/2020/M/161)

 • 15.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/313/2020/M/162)

 • 16.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 1. 2020 a ze dne 3. 6. 2020 (čj. KP-ZM/362/2020/M/205)

 • 17.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/338/2020/M/184)

 • 18.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/364/2020/M/207)

 • 19.
 • Diskuze zastupitelů 

 • 20.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)