Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2020013

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019
02Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice - žádost o prominutí smluvní pokuty
03Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace
04Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice
05Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
06Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na příspěvek na profesionálního trenéra na rok 2020
07Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2019
08Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2019
09Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019
10Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2020
11Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 46
12Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2020 - Výzva 2
13Majetkové dispozice
13.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice  
13.02Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)
13.03Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1003 a 1094 v k. ú. Dubné, území mezi Dubným a Třebínem
13.04Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole
13.05Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice
13.06Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice
13.07Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, a to část parc. č. 2720/7 a pozemků  parc. č. 2703/2, parc. č. 2703/3, v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice
13.08Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“,  vše v k. ú. České Budějovice 4 (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí)
13.09Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 139/129, 223/1, 224, k. ú. České Budějovice 3, pod stavbami - ZTV Nemanice (ul. K. Šatala)
13.10Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 1801/5 v k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská
13.11Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 226/16 v k. ú. České Vrbné
13.12Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1928/13, k. ú. České Budějovice 2 (lokalita Švábův Hrádek)
13.13Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 4727/33 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní – České dráhy, a. s.)  
13.14Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 615/10, k. ú. České Budějovice 5
13.15Dispozice s majetkem města – budoucí směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, k. ú. České Budějovice 3 a k. ú. České Budějovice 5 – severní spojka (konkrétní fyzické osoby)
13.16Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků s Povodím Vltavy, s. p., v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.
13.17Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) – změna usnesení
13.18Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2675/19 a č. 2665/11, k. ú. Třebotovice  
13.19Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné
13.20Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod stavbou ostrůvků u chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.  
13.21Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné)
13.22Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1329/26 v k. ú. České Budějovice 7, za areálem „papíren“
13.23Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1048/2 a části pozemku parc. č. 1048/6 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Roudenská
13.24Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/6, 72/7, 72/8, 72/12 v k. ú. Haklovy Dvory
13.25Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská, Kněžské Dvory)
13.26Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3966/3 v k. ú. České Budějovice 3
13.27Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2017/23 v k. ú. České Budějovice 2  (ul. Ant. Barcala, sídl. Máj)
13.28Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 1467 v k. ú. České Budějovice 3 - zahrádkářská lokalita - gen. Píky
13.29Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)
14Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. června, 13., 20. a 22. července, 24. srpna 2020
15Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
16Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 1. 2020 a ze dne 3. 6. 2020
17Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice
18Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
19Diskuze zastupitelů 
20Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
-E-mail konkrétní fyzické osoby - kritika na vývoj ve městě České Budějovice týkající se parkovacích míst 
-Dopis konkrétní fyzické osoby týkající se doplnění jednacího řádu ZM 
-Otevřený dopis zastupitelům statutárního města České Budějovice konkrétní fyzické osoby ve věci vydání nové místní vyhlášky "Zásady chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území města"