Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2020015 dne 2.11.2020

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Odpověď na otevřený dopis konkrétní fyzické osoby adresovaný zastupitelům města ve věci vydání nové místní vyhlášky "Zásady chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území města"  (čj. KP-ZM/478/2020)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 

 • 01.
 • Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/480/2020/M/251)

 • 02.
 • Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice

 • 03.
 • Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 

 • 04.
 • Informace o činnosti krizového řízení města v nouzovém stavu (bez podkladového materiálu)  

 • 05.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice  (čj. KP-ZM/459/2020/M/234)

 • 06.
 • Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování) (čj. KP-ZM/450/2020/M/225)

 • 07.
 • Změna č. 88 územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 4 (vydání změny) (čj. KP-ZM/453/2020/M/228)

 • 08.
 • Změna č. 89 územního plánu města České Budějovice v lokalitách České Vrbné a Stará cesta v k. ú. České Vrbné (vydání změny) (čj. KP-ZM/451/2020/M/226)

 • 09.
 • Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000447 - Cantus Firmus, z. s. (čj. KP-ZM/457/2020/M/232)

 • 10.
 • Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000478 - Kredance, z. s. (čj. KP-ZM/458/2020/M/233)

 • 11.
 • Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2021 (čj. KP-ZM/464/2020/M/239)

 • 12.
 • Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2019002618 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2020" (čj. KP-ZM/463/2020/M/238)

 • 13.
 • Členství statutárního města České Budějovice ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. (čj. KP-ZM/476/2020/M/249)

 • 14.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova" (čj. KP-ZM/461/2020/M/236)

 • 15.
 • Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (čj. KP-ZM/454/2020/M/229)

 • 16.
 • Rozpočtová opatření číslo 136 a 137 (čj. KP-ZM/465/2020/M/240)

 • 17.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 52  (čj. KP-ZM/466/2020/M/241)

 • 18.
 • Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti (čj. KP-ZM/477/2020/M/250)

 • 19.
 • Majetkové dispozice

 • 19.01.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření dohody o narovnání se spol. WIRAX, s.r.o. (vrácení části kauce) (čj. KP-ZM/474/2020/M/247)

 • 19.02.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 792/1 oddělené GP a označené p.č. 792/19 v k. ú. Včelná - dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín (čj. KP-ZM/468/2020/M/243)

 • 19.03.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí směna části pozemku parc. č. 431/1 za část pozemku parc. č. 78, k. ú. České Budějovice 1, ulice Na Mlýnské stoce (čj. KP-ZM/475/2020/M/248)

 • 19.04.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) částí pozemků parc. č. 2779/1 a darování části pozemku parc. č. 2779/4, vše v k. ú. Třebotovice (ul. Lázeňská) (čj. KP-ZM/455/2020/M/230)

 • 19.05.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemku parc. č. 178/16 a části pozemku parc. č. 464/1, darování částí pozemků parc. č. 712/12, 712/17, 712/18,  871/8 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Mánesova) (čj. KP-ZM/456/2020/M/231)

 • 19.06.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1283/52 v k. ú. České Budějovice 7 (ul. Papírenská, točna MHD) (čj. KP-ZM/460/2020/M/235)

 • 19.07.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2176/1, k.ú.  České Budějovice 3 (ul. Čéčova, sídl. Na Pražské) (čj. KP-ZM/473/2020/M/246)

 • 19.08.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/467/2020/M/242)

 • 19.09.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku) (čj. KP-ZM/472/2020/M/245)

 • 20.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 12. a 19. října 2020 (čj. KP-ZM/462/2020/M/237)

 • 21.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice (čj. KP-ZM/471/2020/M/244)

 • 22.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/452/2020/M/227)

 • 23.
 • Diskuze zastupitelů

 • 24.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)