Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2020015

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 
01Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice
02Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice
03Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
04Informace o činnosti krizového řízení města v nouzovém stavu (bez podkladového materiálu)  
05Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 
06Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)
07Změna č. 88 územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 4 (vydání změny)
08Změna č. 89 územního plánu města České Budějovice v lokalitách České Vrbné a Stará cesta v k. ú. České Vrbné (vydání změny)
09Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000447 - Cantus Firmus, z. s.
10Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000478 - Kredance, z. s.
11Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2021
12Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2019002618 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2020"
13Členství statutárního města České Budějovice ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s.
14Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"
15Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16Rozpočtová opatření číslo 136 a 137
17Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 52 
18Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti
19Majetkové dispozice
19.01Dispozice s majetkem města – uzavření dohody o narovnání se spol. WIRAX, s.r.o. (vrácení části kauce)
19.02Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 792/1 oddělené GP a označené p.č. 792/19 v k. ú. Včelná - dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
19.03Dispozice s majetkem města – budoucí směna části pozemku parc. č. 431/1 za část pozemku parc. č. 78, k. ú. České Budějovice 1, ulice Na Mlýnské stoce
19.04Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) částí pozemků parc. č. 2779/1 a darování části pozemku parc. č. 2779/4, vše v k. ú. Třebotovice (ul. Lázeňská)
19.05Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemku parc. č. 178/16 a části pozemku parc. č. 464/1, darování částí pozemků parc. č. 712/12, 712/17, 712/18,  871/8 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Mánesova)
19.06Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1283/52 v k. ú. České Budějovice 7 (ul. Papírenská, točna MHD)
19.07Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2176/1, k.ú.  České Budějovice 3 (ul. Čéčova, sídl. Na Pražské)
19.08Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory
19.09Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)
20Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 12. a 19. října 2020
21Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice
22Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
23Diskuze zastupitelů
24Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Odpověď na otevřený dopis konkrétní fyzické osoby adresovaný zastupitelům města ve věci vydání nové místní vyhlášky "Zásady chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území města"