Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2021019 dne 22.3.2021

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Dopis konkrétní fyzická osoba společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města ve věci „spalovny komunálního odpadu“ (čj. KP-ZM/86/2021)

 • -
 • Petice občanů společně s odpovědí Mgr. Viktora Lavičky, náměstka primátora, týkající se zastavení další výstavby novostaveb bytových domů do doby, než bude vyřešena kritická dopravní situace v k. ú. České Budějovice 2, lokalita Čtyři Dvory – střed (čj. KP-ZM/87/2021)

 • -
 • Petice občanů společně s odpovědí Mgr. Viktora Lavičky, náměstka primátora ohledně zvýšení kvality veřejného prostoru českobudějovické čtvrti Luční jez (čj. KP-ZM/88/2021)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, schválení programu

 • 01.
 • Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/76/2021/M/42)

 • 02.
 • Neinvestiční dotace - významná akce - 18. ročník festivalu Budějovický Majáles 2021 (čj. KP-ZM/85/2021/M/51)

 • 03.
 • Změna č. 90 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v katastrálním území České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování (čj. KP-ZM/65/2021/M/31)

 • 04.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2021 (čj. KP-ZM/82/2021/M/48)

 • 05.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2021 (čj. KP-ZM/84/2021/M/50)

 • 06.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol (čj. KP-ZM/64/2021/M/30)

 • 07.
 • Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Boršov nad Vltavou a Dobrá Voda u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/62/2021/M/29)

 • 08.
 • Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií (čj. KP-ZM/70/2021/M/36)

 • 09.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2021 (čj. KP-ZM/68/2021/M/34)

 • 10.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2020 pro děti a mládež od 10 do 18 let (čj. KP-ZM/69/2021/M/35)

 • 11.
 • Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností  České Budějovice (čj. KP-ZM/61/2021/M/28)

 • 12.
 • Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2020 (čj. KP-ZM/71/2021/M/37)

 • 13.
 • Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2020 (čj. KP-ZM/80/2021/M/46)

 • 14.
 • Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2021 (čj. KP-ZM/67/2021/M/33)

 • 15.
 • Rozpočtové opatření číslo 32 (čj. KP-ZM/72/2021/M/38)

 • 16.
 • Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2021 (čj. KP-ZM/66/2021/M/32)

 • 17.
 • Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní podnik (čj. KP-ZM/75/2021/M/41)

 • 18.
 • Majetkové dispozice

 • 18.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova (čj. KP-ZM/78/2021/M/44)

 • 18.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/540 v k. ú. České Budějovice 2  (ul. N. Frýda – M. Horákové, sídl. Máj) (čj. KP-ZM/81/2021/M/47)

 • 18.03.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „Technologický park Na Světlících - II. etapa v k.ú. České Budějovice 4“ (lokalita Okružní ul., Na Světlících) (čj. KP-ZM/74/2021/M/40)

 • 18.04.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby dvojhrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/79/2021/M/45)

 • 18.05.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1202/4 a parc.č. 1201/180 v k.ú. České Budějovice 4 (ul. Slévárenská) (čj. KP-ZM/73/2021/M/39)

 • 18.06.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/83/2021/M/49)

 • 19.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/57/2021/M/27)

 • 20.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 22. a 26. února, 8. března 2021 (čj. KP-ZM/56/2021/M/26)

 • 21.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 10. 2020 a 9. 12. 2020 (čj. KP-ZM/77/2021/M/43)

 • 22.
 • Diskuze zastupitelů

 • 23.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)