Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2021019

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, schválení programu
01Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
02Neinvestiční dotace - významná akce - 18. ročník festivalu Budějovický Majáles 2021
03Změna č. 90 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v katastrálním území České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování
04Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2021
05Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2021
06Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol
07Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Boršov nad Vltavou a Dobrá Voda u Českých Budějovic
08Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií
09Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2021
10Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2020 pro děti a mládež od 10 do 18 let
11Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností  České Budějovice
12Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2020
13Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2020
14Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2021
15Rozpočtové opatření číslo 32
16Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2021
17Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní podnik
18Majetkové dispozice
18.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova
18.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/540 v k. ú. České Budějovice 2  (ul. N. Frýda – M. Horákové, sídl. Máj)
18.03Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „Technologický park Na Světlících - II. etapa v k.ú. České Budějovice 4“ (lokalita Okružní ul., Na Světlících)
18.04Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby dvojhrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích
18.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1202/4 a parc.č. 1201/180 v k.ú. České Budějovice 4 (ul. Slévárenská)
18.06Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory
19Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
20Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 22. a 26. února, 8. března 2021
21Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 10. 2020 a 9. 12. 2020
22Diskuze zastupitelů
23Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Dopis konkrétní fyzická osoba společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města ve věci „spalovny komunálního odpadu“
-Petice občanů společně s odpovědí Mgr. Viktora Lavičky, náměstka primátora, týkající se zastavení další výstavby novostaveb bytových domů do doby, než bude vyřešena kritická dopravní situace v k. ú. České Budějovice 2, lokalita Čtyři Dvory – střed
-Petice občanů společně s odpovědí Mgr. Viktora Lavičky, náměstka primátora ohledně zvýšení kvality veřejného prostoru českobudějovické čtvrti Luční jez