Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2021023 dne 6.9.2021

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/334/2021/M/165)

 • 02.
 • Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2022 (čj. KP-ZM/354/2021/M/185)

 • 03.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2020 (čj. KP-ZM/321/2021/M/152)

 • 04.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2020 (čj. KP-ZM/325/2021/M/156)

 • 05.
 • Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (čj. KP-ZM/326/2021/M/157)

 • 06.
 • Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/332/2021/M/163)

 • 07.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2020 (čj. KP-ZM/318/2021/M/149)

 • 08.
 • Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/348/2021/M/179)

 • 09.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/349/2021/M/180)

 • 10.
 • Zmocnění k předávání majetku k hospodaření školám a školským zařízením - změna usnesení zastupitelstva města č. 337/2009 (čj. KP-ZM/337/2021/M/168)

 • 11.
 • Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Diecézní charitu České Budějovice (čj. KP-ZM/320/2021/M/151)

 • 12.
 • Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro poskytovatele hospicové péče v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/344/2021/M/175)

 • 13.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2020 (čj. KP-ZM/345/2021/M/176)

 • 14.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách", "Most ev. č. CB - 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny" a "Revitalizace parku Dukelská" (čj. KP-ZM/347/2021/M/178)

 • 15.
 • Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2021 (čj. KP-ZM/328/2021/M/159)

 • 16.
 • Rozpočtové opatření číslo 111 - úprava rozpočtu 2021 (čj. KP-ZM/329/2021/M/160)

 • 17.
 • Rozpočtová opatření číslo 139 až 141 (čj. KP-ZM/330/2021/M/161)

 • 18.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 32 a V 33 (čj. KP-ZM/331/2021/M/162)

 • 19.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2021 - Výzva 2 (čj. KP-ZM/327/2021/M/158)

 • 20.
 • Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/338/2021/M/169)

 • 21.
 • Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – individuální žádosti o prominutí nájemného (čj. KP-ZM/340/2021/M/171)

 • 22.
 • Majetkové dispozice

 • 22.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 241/6  v k. ú. Staré Hodějovice (čj. KP-ZM/355/2021/M/186)

 • 22.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2599/62 a č. 2599/66, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Nad Potokem, Mladé) (čj. KP-ZM/333/2021/M/164)

 • 22.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 492/3 a parc. č. 499/1 v k. ú. Branišov u Dubného (čj. KP-ZM/356/2021/M/187)

 • 22.04.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 (Větrná čp. 1422, sídl. Šumava – vypořádání spoluvlastnického podílu k jednotce – garáži) (čj. KP-ZM/322/2021/M/153)

 • 22.05.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3271/7, 3271/8, 3273/7, 3273/8, 1000/3, vše v k. ú. Lhotka u Třebče a pozemků parc. č.  2762/3, 2762/4 a záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7, vše v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů (čj. KP-ZM/350/2021/M/181)

 • 22.06.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 2734/1, 2734/49, 2734/53, 2734/54, 2734/55, k. ú. České Budějovice 7, ZTV U Školy 2. etapa, Rožnov (čj. KP-ZM/343/2021/M/174)

 • 22.07.
 • Dispozice s majetkem města – vzájemné budoucí darování pozemků pro stavbu přeložku silnic – 5. etapa, k. ú. České Budějovice 5 a 6, Nové Hodějovice   (čj. KP-ZM/342/2021/M/173)

 • 22.08.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1012/6 a 1012/14, k. ú. České Budějovice 7 (ul. Roudenská) (čj. KP-ZM/323/2021/M/154)

 • 22.09.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2137/157, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava, ul. Husova tř., Krčínova) (čj. KP-ZM/324/2021/M/155)

 • 22.10.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/336/2021/M/167)

 • 22.11.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2755/3 a části pozemku parc. č. 2750/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. J. Hůlky, Rožnov (čj. KP-ZM/339/2021/M/170)

 • 22.12.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (čj. KP-ZM/341/2021/M/172)

 • 22.13.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 552/8 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/357/2021/M/188)

 • 22.14.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 3/52, v k. ú. Haklovy Dvory  (čj. KP-ZM/352/2021/M/183)

 • 22.15.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 212/4, 212/11 a 212/24, v k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/353/2021/M/184)

 • 22.16.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – Šindlovský rybník, parc. č. 234/1 v k. ú. Třebín – Homolský rybník a parc. č. 1474/1 v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou – Čejkovický rybník (čj. KP-ZM/335/2021/M/166)

 • 23.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/319/2021/M/150)

 • 24.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 28. června, 2. a 19. července a 23. srpna 2021 (čj. KP-ZM/346/2021/M/177)

 • 25.
 • Diskuse zastupitelů

 • 26.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)