Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2021023

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích
02Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2022
03Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2020
04Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2020
05Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
06Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace
07Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2020
08Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
09Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
10Zmocnění k předávání majetku k hospodaření školám a školským zařízením - změna usnesení zastupitelstva města č. 337/2009
11Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Diecézní charitu České Budějovice
12Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro poskytovatele hospicové péče v Českých Budějovicích
13Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2020
14Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách", "Most ev. č. CB - 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny" a "Revitalizace parku Dukelská"
15Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2021
16Rozpočtové opatření číslo 111 - úprava rozpočtu 2021
17Rozpočtová opatření číslo 139 až 141
18Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 32 a V 33
19Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2021 - Výzva 2
20Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice
21Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – individuální žádosti o prominutí nájemného
22Majetkové dispozice
22.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 241/6  v k. ú. Staré Hodějovice
22.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2599/62 a č. 2599/66, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Nad Potokem, Mladé)
22.03Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 492/3 a parc. č. 499/1 v k. ú. Branišov u Dubného
22.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 (Větrná čp. 1422, sídl. Šumava – vypořádání spoluvlastnického podílu k jednotce – garáži)
22.05Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3271/7, 3271/8, 3273/7, 3273/8, 1000/3, vše v k. ú. Lhotka u Třebče a pozemků parc. č.  2762/3, 2762/4 a záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7, vše v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů
22.06Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 2734/1, 2734/49, 2734/53, 2734/54, 2734/55, k. ú. České Budějovice 7, ZTV U Školy 2. etapa, Rožnov
22.07Dispozice s majetkem města – vzájemné budoucí darování pozemků pro stavbu přeložku silnic – 5. etapa, k. ú. České Budějovice 5 a 6, Nové Hodějovice  
22.08Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1012/6 a 1012/14, k. ú. České Budějovice 7 (ul. Roudenská)
22.09Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2137/157, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava, ul. Husova tř., Krčínova)
22.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 6
22.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2755/3 a části pozemku parc. č. 2750/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. J. Hůlky, Rožnov
22.12Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné
22.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 552/8 v k. ú. Haklovy Dvory
22.14Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 3/52, v k. ú. Haklovy Dvory 
22.15Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 212/4, 212/11 a 212/24, v k. ú. České Vrbné
22.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – Šindlovský rybník, parc. č. 234/1 v k. ú. Třebín – Homolský rybník a parc. č. 1474/1 v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou – Čejkovický rybník
23Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
24Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 28. června, 2. a 19. července a 23. srpna 2021
25Diskuse zastupitelů
26Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)