Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2021024 dne 1.11.2021

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu

 • 01.
 • Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice

 • 02.
 • Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o. (čj. KP-ZM/421/2021/M/210)

 • 03.
 • Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/399/2021/M/189)

 • 04.
 • Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích  (čj. KP-ZM/420/2021/M/209)

 • 05.
 • Změna č. 97 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/402/2021/M/191)

 • 06.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/2019 (čj. KP-ZM/403/2021/M/192)

 • 07.
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   (čj. KP-ZM/404/2021/M/193)

 • 08.
 • Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/418/2021/M/207)

 • 09.
 • Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/419/2021/M/208)

 • 10.
 • Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“ – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zastoupení a spolupráci, dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o poskytnutí podpory malého rozsahu (čj. KP-ZM/427/2021/M/216)

 • 11.
 • Záměr vypsání veřejných zakázek na investiční akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích" (čj. KP-ZM/412/2021/M/201)

 • 12.
 • Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (čj. KP-ZM/405/2021/M/194)

 • 13.
 • Majetkové dispozice

 • 13.01.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 753/1, parc. č. 751/1, parc. č. 747/19 a parc. č. 749/4, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Vodní) (čj. KP-ZM/417/2021/M/206)

 • 13.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2658/3 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ke Studánce, Nové Hodějovice) (čj. KP-ZM/411/2021/M/200)

 • 13.03.
 • Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2143/1 a 4728/1 v k. ú. České Budějovice 3 (U Voříškova dvora) (čj. KP-ZM/425/2021/M/214)

 • 13.04.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2702/2, k. ú.  České Budějovice 3 (ul. Klaricova) (čj. KP-ZM/426/2021/M/215)

 • 13.05.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 755/1, k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/424/2021/M/213)

 • 13.06.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1527/2, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Křižíkova) (čj. KP-ZM/413/2021/M/202)

 • 13.07.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2014/89, 2014/90, 2014/91, 2014/92 a 2014/141, vše k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj – ul. M. Horákové) (čj. KP-ZM/410/2021/M/199)

 • 13.08.
 • Dispozice s majetkem města – záměr převodu části pozemku parc. č. 62/5, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (u knihovny)   (čj. KP-ZM/409/2021/M/198)

 • 13.09.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava) (čj. KP-ZM/414/2021/M/203)

 • 13.10.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 22/1 a 74 v k. ú. České Budějovice 7, Mánesova (čj. KP-ZM/408/2021/M/197)

 • 13.11.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127/1 v k. ú. Třebín, Třebínský rybník (čj. KP-ZM/406/2021/M/195)

 • 13.12.
 • Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, konkrétní fyzická osoba – sídliště Vltava x Mladé (čj. KP-ZM/407/2021/M/196)

 • 14.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/416/2021/M/205)

 • 15.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/401/2021/M/190)

 • 16.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 20. a 30. září, 4., 11., 14., 18. a 25. října 2021 (čj. KP-ZM/423/2021/M/212)

 • 17.
 • Diskuse zastupitelů

 • 18.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednání od 13:00 h)