Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2021024

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
01Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
02Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.
03Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích
04Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích 
05Změna č. 97 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 3
06Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/2019
07Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
08Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, příspěvkové organizace
09Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města České Budějovice, příspěvkové organizace
10Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“ – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zastoupení a spolupráci, dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o poskytnutí podpory malého rozsahu
11Záměr vypsání veřejných zakázek na investiční akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích"
12Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
13Majetkové dispozice
13.01Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 753/1, parc. č. 751/1, parc. č. 747/19 a parc. č. 749/4, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Vodní)
13.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2658/3 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ke Studánce, Nové Hodějovice)
13.03Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2143/1 a 4728/1 v k. ú. České Budějovice 3 (U Voříškova dvora)
13.04Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2702/2, k. ú.  České Budějovice 3 (ul. Klaricova)
13.05Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 755/1, k. ú. Třebotovice
13.06Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1527/2, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Křižíkova)
13.07Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2014/89, 2014/90, 2014/91, 2014/92 a 2014/141, vše k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj – ul. M. Horákové)
13.08Dispozice s majetkem města – záměr převodu části pozemku parc. č. 62/5, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (u knihovny)  
13.09Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)
13.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 22/1 a 74 v k. ú. České Budějovice 7, Mánesova
13.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127/1 v k. ú. Třebín, Třebínský rybník
13.12Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, konkrétní fyzická osoba – sídliště Vltava x Mladé
14Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice
15Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
16Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 20. a 30. září, 4., 11., 14., 18. a 25. října 2021
17Diskuse zastupitelů
18Vystoupení občanů (tento bod bude projednání od 13:00 h)