Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2022026 dne 7.2.2022

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice

 • 02.
 • Volba náměstka primátora a změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce

 • 03.
 • Pověření členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení

 • 04.
 • Posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény

 • 05.
 • Změna organizace dopravy na nám. Přemysla Otakara II.

 • 06.
 • Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/20/2022/M/15)

 • 07.
 • Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu území vojenského hřbitova v obci Starý Martyniv na Ukrajině (čj. KP-ZM/37/2022/M/31)

 • 08.
 • Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny (čj. KP-ZM/7/2022/M/2)

 • 09.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/22/2022/M/17)

 • 10.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/23/2022/M/18)

 • 11.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/21/2022/M/16)

 • 12.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2021 (čj. KP-ZM/34/2022/M/28)

 • 13.
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2022 (čj. KP-ZM/35/2022/M/29)

 • 14.
 • Koncepční část strategie ITI Českobudějovické aglomerace - Integrovaná územní strategie České Budějovice pro období 2021-2027 (čj. KP-ZM/29/2022/M/23)

 • 15.
 • „Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, Č. Budějovice“ – odpis pohledávky (čj. KP-ZM/36/2022/M/30)

 • 16.
 • Vyřazení pohledávky za Ing. Radoslavem Marešem z rozvahového účtu a pozastavení účtování úroku z prodlení (odpis pohledávky) (čj. KP-ZM/32/2022/M/26)

 • 17.
 • „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ – odpis pohledávky (čj. KP-ZM/28/2022/M/22)

 • 18.
 • „Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace“- odpis pohledávky (čj. KP-ZM/6/2022/M/1)

 • 19.
 • Informace o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2019 (čj. KP-ZM/31/2022/M/25)

 • 20.
 • Informativní zpráva o legislativních změnách ve schváleném rozpočtu na rok 2022 (čj. KP-ZM/25/2022/M/19)

 • 21.
 • Rozpočtová opatření číslo 18 až 21 (čj. KP-ZM/27/2022/M/21)

 • 22.
 • Dispozice s majetkem města - BD Hálkova - Nerudova

 • 23.
 • Majetkové dispozice

 • 23.01.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2665/9 a č. 2672/15, k. ú. Třebotovice   (čj. KP-ZM/19/2022/M/14)

 • 23.02.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2671/3, k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/17/2022/M/12)

 • 23.03.
 • Dispozice s majetkem města - přijetí daru pozemku parc. č. 2780/3, k. ú. Kaliště u Českých Budějovice (čj. KP-ZM/10/2022/M/5)

 • 23.04.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2919/6 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/30/2022/M/24)

 • 23.05.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov (čj. KP-ZM/16/2022/M/11)

 • 23.06.
 • Dispozice s majetkem města – majetkového vypořádání pozemků před rodinnými domy - části pozemku parc. č. 1653 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Máchova (čj. KP-ZM/11/2022/M/6)

 • 23.07.
 • Dispozice s majetkem města – zrušení odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. č. 3363/4, k. ú. České Budějovice 3 – Pražská třída (čj. KP-ZM/18/2022/M/13)

 • 23.08.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 99/43 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/12/2022/M/7)

 • 23.09.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2875/1, v k. ú. České Budějovice 3 (Jiráskovo nábřeží) (čj. KP-ZM/26/2022/M/20)

 • 23.10.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3735/1 v k. ú. České Budějovice 7, Plavská silnice (čj. KP-ZM/33/2022/M/27)

 • 23.11.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Branišov u Dubného (čj. KP-ZM/13/2022/M/8)

 • 23.12.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj) (čj. KP-ZM/15/2022/M/10)

 • 23.13.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1119 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Roháče z Dubé (čj. KP-ZM/14/2022/M/9)

 • 24.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/38/2022/M/32)

 • 25.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. prosince 2021, 10. a 24. a 31. ledna 2022 (čj. KP-ZM/8/2022/M/3)

 • 26.
 • Diskuse zastupitelů

 • 27.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)