Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2022026

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice
02Volba náměstka primátora a změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce
03Pověření členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení
04Posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény
05Změna organizace dopravy na nám. Přemysla Otakara II.
06Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice
07Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu území vojenského hřbitova v obci Starý Martyniv na Ukrajině
08Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny
09Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
10Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
11Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
12Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2021
13Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2022
14Koncepční část strategie ITI Českobudějovické aglomerace - Integrovaná územní strategie České Budějovice pro období 2021-2027
15„Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, Č. Budějovice“ – odpis pohledávky
16Vyřazení pohledávky za Ing. Radoslavem Marešem z rozvahového účtu a pozastavení účtování úroku z prodlení (odpis pohledávky)
17„Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ – odpis pohledávky
18„Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace“- odpis pohledávky
19Informace o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2019
20Informativní zpráva o legislativních změnách ve schváleném rozpočtu na rok 2022
21Rozpočtová opatření číslo 18 až 21
22Dispozice s majetkem města - BD Hálkova - Nerudova
23Majetkové dispozice
23.01Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2665/9 a č. 2672/15, k. ú. Třebotovice  
23.02Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2671/3, k. ú. Třebotovice
23.03Dispozice s majetkem města - přijetí daru pozemku parc. č. 2780/3, k. ú. Kaliště u Českých Budějovice
23.04Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2919/6 v k. ú. České Budějovice 3
23.05Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov
23.06Dispozice s majetkem města – majetkového vypořádání pozemků před rodinnými domy - části pozemku parc. č. 1653 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Máchova
23.07Dispozice s majetkem města – zrušení odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. č. 3363/4, k. ú. České Budějovice 3 – Pražská třída
23.08Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 99/43 v k. ú. Haklovy Dvory
23.09Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2875/1, v k. ú. České Budějovice 3 (Jiráskovo nábřeží)
23.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3735/1 v k. ú. České Budějovice 7, Plavská silnice
23.11Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Branišov u Dubného
23.12Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)
23.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1119 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Roháče z Dubé
24Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice
25Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. prosince 2021, 10. a 24. a 31. ledna 2022
26Diskuse zastupitelů
27Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)