Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2022030 dne 13.6.2022

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Cena statutárního města České Budějovice za rok 2021 (čj. KP-ZM/322/2022/M/164)

 • 02.
 • Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích  (čj. KP-ZM/282/2022/M/131)

 • 03.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele servisních služeb na zařízení varovného informačního systému obyvatelstva na období let 2023 - 2026 (čj. KP-ZM/275/2022/M/124)

 • 04.
 • Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství (čj. KP-ZM/268/2022/M/117)

 • 05.
 • Návrh na pořízení změn územního plánu města České Budějovice ve více lokalitách (čj. KP-ZM/266/2022/M/115)

 • 06.
 • Úprava směrné části územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.4.1. Zahrádky v katastrálním území České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/267/2022/M/116)

 • 07.
 • Neinvestiční dotace společnosti Hvězdy nad Vltavou, s. r. o., na Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou (čj. KP-ZM/273/2022/M/122)

 • 08.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2021 (čj. KP-ZM/276/2022/M/125)

 • 09.
 • Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/281/2022/M/130)

 • 10.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. (čj. KP-ZM/279/2022/M/128)

 • 11.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2021 (čj. KP-ZM/300/2022/M/147)

 • 12.
 • Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2022, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 3 (čj. KP-ZM/304/2022/M/151)

 • 13.
 • Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu (čj. KP-ZM/317/2022/M/162)

 • 14.
 • Zásady statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory a zřízení peněžního Fondu developerských projektů (čj. KP-ZM/292/2022/M/139)

 • 15.
 • Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové hokejové akademie (čj. KP-ZM/312/2022/M/157)

 • 16.
 • Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové fotbalové akademie (čj. KP-ZM/315/2022/M/160)

 • 17.
 • Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové volejbalové akademie (čj. KP-ZM/313/2022/M/158)

 • 18.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové hokejové akademie - HC Motor České Budějovice, z. s. (čj. KP-ZM/307/2022/M/153)

 • 19.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice, z. s. (čj. KP-ZM/308/2022/M/154)

 • 20.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s. (čj. KP-ZM/306/2022/M/152)

 • 21.
 • Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/2022 (čj. KP-ZM/303/2022/M/150)

 • 22.
 • Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku CBH2013, a. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/2022

 • 23.
 • Mimořádná žádost o poskytnutí finančních prostředků na sportovní akci Mistrovství Evropy juniorů a do 23 let ve vodním slalomu, pořádaná Sportovním klubem Vodní slalom, z. s., České Vrbné 1995, 370 01 České Budějovice (čj. KP-ZM/301/2022/M/148)

 • 24.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2021 (čj. KP-ZM/311/2022/M/156)

 • 25.
 • Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice (čj. KP-ZM/290/2022/M/137)

 • 26.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/294/2022/M/141)

 • 27.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/297/2022/M/144)

 • 28.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/298/2022/M/145)

 • 29.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2021 (čj. KP-ZM/272/2022/M/121)

 • 30.
 • Záměr obnovení smlouvy Microsoft Enterprise Agreement  na období 2023 - 2025 prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR v roli centrálního zadavatele (čj. KP-ZM/299/2022/M/146)

 • 31.
 • Programový rámec OP JAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace (čj. KP-ZM/314/2022/M/159)

 • 32.
 • Programový rámec OP TAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace (čj. KP-ZM/316/2022/M/161)

 • 33.
 • Dohoda o narovnání se společnostmi THB CB, s. r. o., IČO 260 84 317, a Zásoby, s. r. o., IČO 608 38 264 (čj. KP-ZM/295/2022/M/142)

 • 34.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná" a "Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny ZŠ Nerudova" (čj. KP-ZM/286/2022/M/135)

 • 35.
 • Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice za rok 2021 (čj. KP-ZM/269/2022/M/118)

 • 36.
 • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2021 (čj. KP-ZM/264/2022/M/114)

 • 37.
 • Dodatek č. 13 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/309/2022/M/155)

 • 38.
 • Rozpočtová opatření číslo 99 až 101 (čj. KP-ZM/284/2022/M/133)

 • 39.
 • Majetkové dispozice

 • 39.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 392/5, k. ú. České Vrbné (ŘSD) (čj. KP-ZM/296/2022/M/143)

 • 39.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 2176/3, k. ú. České Budějovice 2  – akce I/3 České Budějovice, DIAMANT,  (čj. KP-ZM/280/2022/M/129)

 • 39.03.
 • Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/928, v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná) (čj. KP-ZM/302/2022/M/149)

 • 39.04.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2597/1, k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/285/2022/M/134)

 • 39.05.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České Budějovice 6 za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České Budějovice 2,  sídliště Vltava x Mladé (čj. KP-ZM/277/2022/M/126)

 • 39.06.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2729 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná, DPS Máj)   (čj. KP-ZM/291/2022/M/138)

 • 39.07.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích (rodiny Hlawa a Philipp) (čj. KP-ZM/293/2022/M/140)

 • 39.08.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3065/2 v k. ú. České Budějovice 7, u řeky Vltavy, Lidická tř. (čj. KP-ZM/278/2022/M/127)

 • 39.09.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1924 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, J. Plachty) (čj. KP-ZM/287/2022/M/136)

 • 40.
 • Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice na období 2023 - 2035 (čj. KP-ZM/274/2022/M/123)

 • 41.
 • Koncepce rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-2025 (čj. KP-ZM/318/2022/M/163)

 • 42.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/270/2022/M/119)

 • 43.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16., 30. května a 13. června 2022 (čj. KP-ZM/283/2022/M/132)

 • 44.
 • Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2022 (čj. KP-ZM/271/2022/M/120)

 • 45.
 • Diskuse zastupitelů

 • 46.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)