Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2022030

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Cena statutárního města České Budějovice za rok 2021
02Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích 
03Záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele servisních služeb na zařízení varovného informačního systému obyvatelstva na období let 2023 - 2026
04Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
05Návrh na pořízení změn územního plánu města České Budějovice ve více lokalitách
06Úprava směrné části územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.4.1. Zahrádky v katastrálním území České Budějovice 3
07Neinvestiční dotace společnosti Hvězdy nad Vltavou, s. r. o., na Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou
08Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2021
09Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace
10Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o.
11Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2021
12Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2022, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 3
13Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu
14Zásady statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory a zřízení peněžního Fondu developerských projektů
15Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové hokejové akademie
16Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové fotbalové akademie
17Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové volejbalové akademie
18Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové hokejové akademie - HC Motor České Budějovice, z. s.
19Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice, z. s.
20Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s.
21Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/2022
22Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku CBH2013, a. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/2022
23Mimořádná žádost o poskytnutí finančních prostředků na sportovní akci Mistrovství Evropy juniorů a do 23 let ve vodním slalomu, pořádaná Sportovním klubem Vodní slalom, z. s., České Vrbné 1995, 370 01 České Budějovice
24Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2021
25Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice
26Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
27Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
28Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
29Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2021
30Záměr obnovení smlouvy Microsoft Enterprise Agreement  na období 2023 - 2025 prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR v roli centrálního zadavatele
31Programový rámec OP JAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace
32Programový rámec OP TAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace
33Dohoda o narovnání se společnostmi THB CB, s. r. o., IČO 260 84 317, a Zásoby, s. r. o., IČO 608 38 264
34Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná" a "Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny ZŠ Nerudova"
35Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice za rok 2021
36Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2021
37Dodatek č. 13 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice
38Rozpočtová opatření číslo 99 až 101
39Majetkové dispozice
39.01Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 392/5, k. ú. České Vrbné (ŘSD)
39.02Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 2176/3, k. ú. České Budějovice 2  – akce I/3 České Budějovice, DIAMANT, 
39.03Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/928, v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná)
39.04Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2597/1, k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
39.05Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České Budějovice 6 za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České Budějovice 2,  sídliště Vltava x Mladé
39.06Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2729 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná, DPS Máj)  
39.07Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích (rodiny Hlawa a Philipp)
39.08Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3065/2 v k. ú. České Budějovice 7, u řeky Vltavy, Lidická tř.
39.09Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1924 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, J. Plachty)
40Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice na období 2023 - 2035
41Koncepce rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-2025
42Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
43Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16., 30. května a 13. června 2022
44Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2022
45Diskuse zastupitelů
46Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)