Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2022031 dne 5.9.2022

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Žádost o přemístění stávajícího přechodu pro chodce v ulici Lidická, lokalita nám. Bratří Čapků společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města (čj. KP-ZM/412/2022)

 • -
 • Stav místních komunikací v obci Kaliště u Českých Budějovic - stížnost zastupitelstvu (čj. KP-ZM/415/2022)

 • 00.
 • Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Jakubovi Krejčímu v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města ve 2. patře budovy magistrátu města. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek malého rozsahu pod názvem "Zajištění výstavní činnosti ve výstavním prostoru města České Budějovice v Domě umění v letech 2023-2025" a "Provozování výtvarného ateliéru výstavního prostoru města České Budějovice v Domě umění v letech 2023-2025" (čj. KP-ZM/403/2022/M/190)

 • 02.
 • Poskytnutí daru na podporu kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028 spolku Budějovice 2028, z. s. (čj. KP-ZM/402/2022/M/189)

 • 03.
 • Záměr spolufinancování veřejné zakázky s názvem „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty v majetku statutárního města České Budějovice“ (čj. KP-ZM/400/2022/M/187)

 • 04.
 • Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu (kompletní dokument) (čj. KP-ZM/411/2022/M/197)

 • 05.
 • Návrh na zrušení smlouvy č. 2018001818 a jejích dodatků č. 1 a 2 - Sportovní centrum mládeže Složiště, SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (čj. KP-ZM/409/2022/M/195)

 • 06.
 • Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku sportovním klubům ve výši 10% z již přidělené dotace na celoroční činnost v OP1v rámci dotačního programu na podporu sportu na rok 2022, na pokrytí zvýšených provozních nákladů (čj. KP-ZM/410/2022/M/196)

 • 07.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2021 (čj. KP-ZM/391/2022/M/178)

 • 08.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku (čj. KP-ZM/393/2022/M/180)

 • 09.
 • Poskytnutí mimořádných neinvestičních dotací z fondu pomoci Ukrajina (čj. KP-ZM/401/2022/M/188)

 • 10.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele hospicové péče v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/394/2022/M/181)

 • 11.
 • Dotační program vyhlášený Jihočeským krajem: „My v tom Jihočechy nenecháme II“   (čj. KP-ZM/390/2022/M/177)

 • 12.
 • Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Doprava a Operačního programu Životní prostředí - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace (čj. KP-ZM/407/2022/M/193)

 • 13.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách" (čj. KP-ZM/389/2022/M/176)

 • 14.
 • Rozpočtové opatření 150 - úprava rozpočtu 2022 (čj. KP-ZM/398/2022/M/185)

 • 15.
 • Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2022 (čj. KP-ZM/399/2022/M/186)

 • 16.
 • Informace o splnění přijatých opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2020 zjištěných v rámci závěrečného přezkoumání (čj. KP-ZM/408/2022/M/194)

 • 17.
 • Rozpočtová opatření

 • 17.01.
 • Rozpočtové opatření číslo 148 (čj. KP-ZM/404/2022/M/191)

 • 17.02.
 • Rozpočtové opatření číslo 149 (čj. KP-ZM/406/2022/M/192)

 • 18.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu  památkové péče v roce 2022 - Výzva 2 (čj. KP-ZM/392/2022/M/179)

 • 19.
 • Majetkové dispozice

 • 19.01.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 2688/6 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/384/2022/M/171)

 • 19.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 953 se stavbou čp. 359 a pozemku parc. č. 954, vše k. ú. České Budějovice 3 – ul. Nemanická (severní spojka)   (čj. KP-ZM/381/2022/M/168)

 • 19.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 580/1 a parc. č. 599/2 v k. ú. České Budějovice 5 (lokalita V Hluboké cestě, Složiště) (čj. KP-ZM/395/2022/M/182)

 • 19.04.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 924/35 v k. ú. České Budějovice 5 (Puchmajerova ul., Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/385/2022/M/172)

 • 19.05.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2331/23 za část pozemku parc. č. 15/1, vše v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské a ul. Vrbenská, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/388/2022/M/175)

 • 19.06.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc.č. 40/16 v k.ú. České Budějovice 5 (lokalita ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/387/2022/M/174)

 • 19.07.
 • Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 552/9, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 150/28, 147/4, 147/2, 147/3, 150/2 a 150/3 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/386/2022/M/173)

 • 19.08.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 2599/93, 2599/3, 2599/100 a 2599/19, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Mladé, ul. Platanová) (čj. KP-ZM/383/2022/M/170)

 • 19.09.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1269/2, části pozemku parc. č. 1270/2 a pozemku parc. č. 2015/73, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Branišovská a Větrná) (čj. KP-ZM/382/2022/M/169)

 • 19.10.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. st. 43 v k. ú. Branišov u Dubného (čj. KP-ZM/379/2022/M/166)

 • 20.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/380/2022/M/167)

 • 21.
 • Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/396/2022/M/183)

 • 22.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/378/2022/M/165)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. a 27. června, 18. a 22. července, 8. a 22. srpna 2022 (čj. KP-ZM/397/2022/M/184)

 • 24.
 • Diskuse zastupitelů

 • 25.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)