Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2022031

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Jakubovi Krejčímu v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města ve 2. patře budovy magistrátu města. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Záměry vypsání veřejných zakázek malého rozsahu pod názvem "Zajištění výstavní činnosti ve výstavním prostoru města České Budějovice v Domě umění v letech 2023-2025" a "Provozování výtvarného ateliéru výstavního prostoru města České Budějovice v Domě umění v letech 2023-2025"
02Poskytnutí daru na podporu kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028 spolku Budějovice 2028, z. s.
03Záměr spolufinancování veřejné zakázky s názvem „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty v majetku statutárního města České Budějovice“
04Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu (kompletní dokument)
05Návrh na zrušení smlouvy č. 2018001818 a jejích dodatků č. 1 a 2 - Sportovní centrum mládeže Složiště, SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.
06Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku sportovním klubům ve výši 10% z již přidělené dotace na celoroční činnost v OP1v rámci dotačního programu na podporu sportu na rok 2022, na pokrytí zvýšených provozních nákladů
07Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2021
08Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku
09Poskytnutí mimořádných neinvestičních dotací z fondu pomoci Ukrajina
10Poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele hospicové péče v Českých Budějovicích
11Dotační program vyhlášený Jihočeským krajem: „My v tom Jihočechy nenecháme II“  
12Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Doprava a Operačního programu Životní prostředí - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace
13Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách"
14Rozpočtové opatření 150 - úprava rozpočtu 2022
15Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2022
16Informace o splnění přijatých opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2020 zjištěných v rámci závěrečného přezkoumání
17Rozpočtová opatření
17.01Rozpočtové opatření číslo 148
17.02Rozpočtové opatření číslo 149
18Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu  památkové péče v roce 2022 - Výzva 2
19Majetkové dispozice
19.01Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 2688/6 v k. ú. Třebotovice
19.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 953 se stavbou čp. 359 a pozemku parc. č. 954, vše k. ú. České Budějovice 3 – ul. Nemanická (severní spojka)  
19.03Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 580/1 a parc. č. 599/2 v k. ú. České Budějovice 5 (lokalita V Hluboké cestě, Složiště)
19.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 924/35 v k. ú. České Budějovice 5 (Puchmajerova ul., Suché Vrbné)
19.05Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2331/23 za část pozemku parc. č. 15/1, vše v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské a ul. Vrbenská, Suché Vrbné)
19.06Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc.č. 40/16 v k.ú. České Budějovice 5 (lokalita ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)
19.07Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 552/9, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 150/28, 147/4, 147/2, 147/3, 150/2 a 150/3 v k. ú. Haklovy Dvory
19.08Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 2599/93, 2599/3, 2599/100 a 2599/19, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Mladé, ul. Platanová)
19.09Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1269/2, části pozemku parc. č. 1270/2 a pozemku parc. č. 2015/73, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Branišovská a Větrná)
19.10Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. st. 43 v k. ú. Branišov u Dubného
20Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice
21Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích
22Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
23Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. a 27. června, 18. a 22. července, 8. a 22. srpna 2022
24Diskuse zastupitelů
25Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)
-Stav místních komunikací v obci Kaliště u Českých Budějovic - stížnost zastupitelstvu
-Žádost o přemístění stávajícího přechodu pro chodce v ulici Lidická, lokalita nám. Bratří Čapků společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města