Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2022003 dne 19.12.2022

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/524/2022/M/240)

 • 02.
 • Dohody o pracovní činnosti pro členy Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/561/2022/M/275)

 • 03.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice (čj. KP-ZM/535/2022/M/250)

 • 04.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/542/2022/M/257)

 • 05.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/543/2022/M/258)

 • 06.
 • Poskytnutí mimořádných neinvestičních dotací z fondu pomoci Ukrajina (čj. KP-ZM/544/2022/M/259)

 • 07.
 • Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice (čj. KP-ZM/556/2022/M/270)

 • 08.
 • Poskytování finančních prostředků na zabezpečení adaptačních skupin od 1. 1. 2023 ve školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/547/2022/M/262)

 • 09.
 • Neinvestiční dotace na zajištění provozu Biografu Kotva v roce 2023 (čj. KP-ZM/541/2022/M/256)

 • 10.
 • Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace a její změny ve správním území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 - 2026 (čj. KP-ZM/520/2022/M/236)

 • 11.
 • Návrh na pořízení Změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické jádro (Senovážné náměstí) (čj. KP-ZM/521/2022/M/237)

 • 12.
 • Návrh na pořízení změny ÚPnM České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/522/2022/M/238)

 • 13.
 • Změna termínu účinnosti Zásad statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory (čj. KP-ZM/565/2022/M/279)

 • 14.
 • Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/545/2022/M/260)

 • 15.
 • Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/558/2022/M/272)

 • 16.
 • Mimořádná valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 6.1.2023 (čj. KP-ZM/568/2022/M/280)

 • 17.
 • Mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města, k pokrytí zvýšených provozních nákladů akademie Volejbalového klubu České Budějovice, z. s. (čj. KP-ZM/538/2022/M/253)

 • 18.
 • Mimořádný finanční příspěvek na pokrytí zvýšených provozních nákladů fotbalové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (čj. KP-ZM/536/2022/M/251)

 • 19.
 • Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku hokejovému klubu HC MAD BULL, z. s., na pokrytí zvýšených provozních nákladů (čj. KP-ZM/564/2022/M/278)

 • 20.
 • Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Jihočeské krajské organizaci České unie sportu na Mistrovství České republiky dospělých a kategorie U11 v badmintonu v roce 2023 (čj. KP-ZM/557/2022/M/271)

 • 21.
 • Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2023 (čj. KP-ZM/528/2022/M/244)

 • 22.
 • Rozpočtové opatření číslo 218 (čj. KP-ZM/559/2022/M/273)

 • 23.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "ZTV Třebotovice - Kaliště, kanalizace, vodovod, ČOV II. část - Kaliště", "ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - snížení energetické náročnosti a půdní vestavba", "ZŠ Dukelská - sportovní hala" a "ZŠ Máj I - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím" (čj. KP-ZM/550/2022/M/265)

 • 24.
 • Darovací smlouva týkající se dřevěné podpěry umístěné v objektu na adrese Novohradská 325/18, 370 01 České Budějovice (čj. KP-ZM/548/2022/M/263)

 • 25.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/530/2022/M/245)

 • 26.
 • Majetkové dispozice

 • 26.01.
 • Dispozice s majetkem města – přijetí daru částí pozemků parc. č. 1077/3 a parc. č. 1077/57, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Pekárenská) (čj. KP-ZM/554/2022/M/268)

 • 26.02.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2330/13 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)   (čj. KP-ZM/532/2022/M/247)

 • 26.03.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2014/47 za pozemek parc. č. 2015/237, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)   (čj. KP-ZM/549/2022/M/264)

 • 26.04.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2330/14 za části pozemků parc. č. 2330/8 a parc. č. 2330/7, vše v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/551/2022/M/266)

 • 26.05.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/231 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídliště Šumava) (čj. KP-ZM/537/2022/M/252)

 • 26.06.
 • Dispozice s majetkem města – prodej objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 s pozemky parc. č. 843/1, 843/3 a 843/6, vše k. ú. Litvínovice (Dětský diagnostický ústav) (čj. KP-ZM/546/2022/M/261)

 • 26.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 60/1 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/525/2022/M/241)

 • 26.08.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2781/1 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/534/2022/M/249)

 • 26.09.
 • Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/964, v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná) (čj. KP-ZM/539/2022/M/254)

 • 26.10.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1781/7, parc. č. 1792 (se stavbou), 1793/1, parc. č. 1793/6, parc. č. 1817/6 a parc. č. 1817/8 (včetně stavby mostu), vše v k. ú. České Budějovice 4 (okolí Vráteckého potoka) (čj. KP-ZM/553/2022/M/267)

 • 26.11.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2137/61 a č. 2137/60 s objektem čp. 1855, vše k. ú. České Budějovice 2 (Fr. Ondříčka 1855/42, sídl. Vltava) (čj. KP-ZM/563/2022/M/277)

 • 26.12.
 • Dispozice s majetkem města - budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 2528/1 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/540/2022/M/255)

 • 26.13.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 749/18, k. ú. České Budějovice 3 (Vltavská ul.) (čj. KP-ZM/531/2022/M/246)

 • 26.14.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrady u Malého jezu (čj. KP-ZM/527/2022/M/243)

 • 26.15.
 • Dispozice s majetkem města - záměr směny části pozemku parc. č. 3340/17 v k. ú. České Budějovice 7 za pozemek parc. č.  2137/142 v k. ú . České Budějovice 2 (ul. Ot. Březiny a J. Boreckého) (čj. KP-ZM/555/2022/M/269)

 • 27.
 • Dotační program vyhlášený Jihočeským krajem: „Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje“ (čj. KP-ZM/560/2022/M/274)

 • 28.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14., 28. listopadu a 5. prosince 2022 (čj. KP-ZM/562/2022/M/276)

 • 29.
 • Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2023 (čj. KP-ZM/526/2022/M/242)

 • 30.
 • Diskuse zastupitelů

 • 31.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 11:00 h)