Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2022003

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích
02Dohody o pracovní činnosti pro členy Zastupitelstva města České Budějovice
03Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice
04Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
05Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
06Poskytnutí mimořádných neinvestičních dotací z fondu pomoci Ukrajina
07Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice
08Poskytování finančních prostředků na zabezpečení adaptačních skupin od 1. 1. 2023 ve školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice
09Neinvestiční dotace na zajištění provozu Biografu Kotva v roce 2023
10Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace a její změny ve správním území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 - 2026
11Návrh na pořízení Změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické jádro (Senovážné náměstí)
12Návrh na pořízení změny ÚPnM České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování
13Změna termínu účinnosti Zásad statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory
14Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace
15Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace
16Mimořádná valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 6.1.2023
17Mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města, k pokrytí zvýšených provozních nákladů akademie Volejbalového klubu České Budějovice, z. s.
18Mimořádný finanční příspěvek na pokrytí zvýšených provozních nákladů fotbalové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.
19Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku hokejovému klubu HC MAD BULL, z. s., na pokrytí zvýšených provozních nákladů
20Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Jihočeské krajské organizaci České unie sportu na Mistrovství České republiky dospělých a kategorie U11 v badmintonu v roce 2023
21Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2023
22Rozpočtové opatření číslo 218
23Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "ZTV Třebotovice - Kaliště, kanalizace, vodovod, ČOV II. část - Kaliště", "ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - snížení energetické náročnosti a půdní vestavba", "ZŠ Dukelská - sportovní hala" a "ZŠ Máj I - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím"
24Darovací smlouva týkající se dřevěné podpěry umístěné v objektu na adrese Novohradská 325/18, 370 01 České Budějovice
25Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
26Majetkové dispozice
26.01Dispozice s majetkem města – přijetí daru částí pozemků parc. č. 1077/3 a parc. č. 1077/57, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Pekárenská)
26.02Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2330/13 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)  
26.03Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2014/47 za pozemek parc. č. 2015/237, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)  
26.04Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2330/14 za části pozemků parc. č. 2330/8 a parc. č. 2330/7, vše v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)
26.05Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/231 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídliště Šumava)
26.06Dispozice s majetkem města – prodej objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 s pozemky parc. č. 843/1, 843/3 a 843/6, vše k. ú. Litvínovice (Dětský diagnostický ústav)
26.07Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 60/1 v k. ú. Haklovy Dvory
26.08Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2781/1 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
26.09Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/964, v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná)
26.10Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1781/7, parc. č. 1792 (se stavbou), 1793/1, parc. č. 1793/6, parc. č. 1817/6 a parc. č. 1817/8 (včetně stavby mostu), vše v k. ú. České Budějovice 4 (okolí Vráteckého potoka)
26.11Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2137/61 a č. 2137/60 s objektem čp. 1855, vše k. ú. České Budějovice 2 (Fr. Ondříčka 1855/42, sídl. Vltava)
26.12Dispozice s majetkem města - budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 2528/1 v k. ú. České Budějovice 3
26.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 749/18, k. ú. České Budějovice 3 (Vltavská ul.)
26.14Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrady u Malého jezu
26.15Dispozice s majetkem města - záměr směny části pozemku parc. č. 3340/17 v k. ú. České Budějovice 7 za pozemek parc. č.  2137/142 v k. ú . České Budějovice 2 (ul. Ot. Březiny a J. Boreckého)
27Dotační program vyhlášený Jihočeským krajem: „Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje“
28Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14., 28. listopadu a 5. prosince 2022
29Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2023
30Diskuse zastupitelů
31Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 11:00 h)