Změny v provozování živnosti včetně přerušení, ukončení nebo pokračování

Oznámení změn v provozování živnosti, včetně přerušení, pokračování v provozování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění se provádí prostřednictvím formuláře – Změnový list.

Podnikatel je oprávněn oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Jestliže podnikatel oznámí přerušení provozování živnosti, je živnost přerušena dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Živnostenský úřad na základě těchto oznámení podnikatele zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápise podnikatele informuje.

Podnikatel může dle živnostenského zákona požádat živnostenský úřad o zrušení živnostenského oprávnění, který vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ke dni, který mu podnikatel oznámí - nejdříve však ke dni doručení žádosti. Pokud podnikatel neuvede datum zrušení, je živnostenské oprávnění zrušeno nabytím právní moci rozhodnutí. Po nabytí právní moci rozhodnutí živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku o zrušení příslušného živnostenského oprávnění.

Poplatky

Výše poplatků při osobním vyřízení výše uvedených žádostí nebo při podání žádostí poštou či elektronicky nepodléhá správnímu poplatku.

Přijetí podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) podle § 72 živnostenského zákona činí 50 Kč.

Způsoby vyřízení

U fyzických osob změny oznamuje podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci. U právnických osob tak činí osoba oprávněná jednat, příp. zvolený zmocněnec též na základě písemné plné moci.

Osobně

Při osobní návštěvě se v úředních hodinách dostavíte na Magistrát města České Budějovice, Obecní živnostenský úřad, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92, České Budějovice, vchod č. 3, 1. patro a vybraný pracovník živnostenského úřadu na základě Vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poštou

Vyplňte podání v aplikaci JRF - Jednotný registrační formulář - Změnový list nebo napiště žádost ve formě běžného podání s obecnými náležitostmi (uveďte telefonní kontakt), vytiskněte a podepiště žádost, kterou odešlete poštou na adresu Magistrátu města České Budějovice nebo písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města České Budějovice v přízemí budovy - vchod č. 3.

Elektronicky

Pro elektronické podání doporučujeme použít web aplikace JRF

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat třemi způsoby:

- přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP)

- do datové schránky Magistrátu města České Budějovice (ID datové schránky kjgb4yx)

- na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města České Budějovice: posta@c-budejovice.cz

Oznámení lze učinit i na těchto dalších místech

- Czech POINT

- krajské úřady
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis
- Hospodářská komora České Budějovice

Formuláře odboru

Stránka byla upravena uživatelem Lucie Hodná, 2. 8. 2022.