Změny v provozování živnosti včetně přerušení, ukončení nebo pokračování

Oznámení jakékoliv změny v provozování živnosti – všechny změny údajů o podnikateli, včetně přerušení a pokračování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění – se provádí jedním formulářem, a to tzv. Změnovým listem.

U fyzických osob změny oznamuje podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci. U právnických osob tak činí osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

Právnické osoby a fyzické osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku, nemusí, pokud se jedná o údaje, které jsou již v obchodním rejstříku zapsány, tyto změny oznamovat a dokládat příslušné doklady živnostenskému úřadu.

Oznámení lze učinit nejen na živnostenském úřadu, ale i na těchto dalších místech:

- Czech POINT
- notáři
- krajské úřady
- matriční úřady
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst  a  úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis
- zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem
- držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky

Podání lze učinit i elektronicky. Elektronické podání lze vytvořit pomocí aplikace JRF, která je k dispozici zdarma ke stažení zde. Elektronické podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Formuláře

Formuláře jsou zde zpravidla ve formátu PDF

Stránka byla upravena 18. 6. 2020.