Dotace města

Cílem dotací poskytovaných z rozpočtu města České Budějovice je podpora aktivit v oblastech kultury, cestovního ruchu, památkové péče, sociální oblasti, sportu, volnočasových aktivit, životního prostředí a projektů v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028. Dotace jsou poskytovány formou grantů nebo příspěvků. V rámci jednotlivých oblastí jsou publikovány informace, aktuality, pravidla dotačních programů a formuláře příloh. Každá z oblastí má svá vlastní Pravidla a „Dotační program“. Tyto a další související dokumenty a informace jsou uvedeny na stránce příslušné oblasti.

Postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města České Budějovice jednotně upravuje Směrnice 13/2022 Rady města České Budějovice. Pro dotační rok 2024 bude platit Směrnice č. 6/2023 o poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice.

Upozornění pro žadatele

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále také jen „ZESM“) a v souladu s touto skutečností novelizovaným ust. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, došlo od 1. 6. 2021 ke změně právní úpravy minimálních náležitostí, které musí obsahovat žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů s aktuálními údaji ke dni podání žádosti.

Pro přístup do Dotačního portálu je nutné se nově registrovat. Nelze použít stávající přihlašovací údaje ze staré aplikace (jedná se o dvě zcela samostatné a nepropojené aplikace). V případě problémů s přihlášením či jinými dalšími technickými obtížemi, kontaktujte administrátora dotačního programu. 

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím Dotačního portálu statutárního města České Budějovice.

 

Pro účely publicity je k dispozici ke stažení logo města ve formátu PSD (Photoshop) a ve formátu TIFF.