Kancelář primátora

Kde nás najdete

budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92  České Budějovice

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Dana Matějková
vedoucí odboru
386 802 905 matejkovad@c-budejovice.cz  
Naděžda Vránová
ekonomka odboru kancelář primátora
386 802 914 vranovan@c-budejovice.cz  
Monika Bayerová
asistentka sekretariátu primátora Ing. Jiřího Svobody
386 802 913 bayerovam@c-budejovice.cz  
Bc. Petra Návratová
asistentka sekretariátu 1. náměstka primátora Mgr. Juraje Thomy
(územní plán, strategický plán a rozvoj, kultura, Jihočeské divadlo, p.o.)
386 802 923 navratovap@c-budejovice.cz  
Pavla Jedličková
asistentka sekretariátu náměstka primátora Ing. Petra Holického
(investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, informační technologie)
386 802 933 jedlickovap@c-budejovice.cz  
Božena Hořejší
asistentka sekretariátu náměstka primátora Ing. Ivo Moravce
(správa veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí, Pohřební ústav města České Budějovice, p.o., FCC České Budějovice, s.r.o., Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.)
386 802 907 horejsib@c-budejovice.cz  
Lidmila Kubešová
asistentka sekretariátu náměstka primátora Mgr. Tomáše Chovance
(cestovní ruch, školství, sociální věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o.)
386 802 912 kubesoval@c-budejovice.cz  
Iveta Stolariková, DiS.
asistentka sekretariátu náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka
(majetek, památková péče, SPRÁVA DOMŮ, s.r.o., Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o.)
petice a stížnosti
386 801 808 stolarikovai@c-budejovice.cz  

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Primátor statutárního města České Budějovice.

Morální záštity, záštity s finančním příspěvkem.

Činnost odboru

Odbor kancelář primátora se koncepčně podílí na přípravě programu primátora a náměstků primátora, zajišťuje protokol primátora města a zajišťuje přípravu jednání rady města a zastupitelstva města po stránce obsahové i organizační.

Odbor dále zajišťuje propagaci města a s tím související marketingové činnosti, informovanost občanů a hromadných sdělovacích prostředků a činnosti města a magistrátu, podporuje rozvoj zahraničních aktivit města České Budějovice a zajišťuje spolupráci s jinými obcemi a dalšími subjekty v České republice i v zahraničí.

Odbor též ve stanoveném rozsahu zabezpečuje právní agendu města a magistrátu, včetně agendy právních předpisů vydávaných městem (vyhlášky a nařízení), agendy vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a agendy vyřizování petic a stížností.

Odbor též zabezpečuje plnění povinností města a primátora města na úseku krizového řízení.

Činnost oddělení

Odbor prostřednictvím pracoviště sekretariát primátora města a dále prostřednictvím pracovních pozic asistentek náměstků zajišťuje nezbytný servis, organizační a administrativní zázemí pro činnost primátora města, náměstky primátora, radu města, zastupitelstvo města a další orgány města a jejich členy.

I.  Sekretariáty

Sekretariát primátora: 
Zajištění protokolu primátora města.
Koncepčně se podílí na přípravě programu primátora. 
Plní úkoly týkající se rozpočtu odboru kanceláře primátora.

Asistentka primátora:
Hlavním cílem je zajištění maximálního servisu pro primátora města.

Ekonom odboru:
Plní úkoly týkající se rozpočtu odboru kancelář primátora.

Sekretariát zastupitelstva města a rady města:
Zajištění přípravy jednání rady města a zastupitelstva měst po stránce organizační a obsahové včetně provádění zápisů, evidence usnesení a jejich archivace.
Zpracování plánu činnosti rady města a zastupitelstva města.
Zajištění informačního a organizačního servisu pro členy rady města a zastupitelstva města.
Vedení evidence členů zastupitelstva města. 
Vedení agendy vyhlášek a ostatních předpisů magistrátu města.

Sekretariáty náměstků:
Koncepčně se podílí na přípravě programu náměstků.

II. Pracoviště krizového řízení:

Komplexně zajišťuje agendu krizového řízení; tj. zabezpečuje administrativní, technické a organizační záležitosti týkající se povinností města, primátora města a magistrátu na tomto úseku vyplývající zejména ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění, včetně přípravy příslušných směrnic a zásad pro činnosti krizových orgánů.

Zabezpečuje a organizuje přípravy města na krizové situace a zpracovává krizový plán a plán krizové připravenosti města, příp. určeného regionu.

Spolupracuje s bezpečnostní radou a krizovým štábem města a plní jimi stanovené úkoly, spolupracuje s krizovými a bezpečnostními orgány vyšších stupňů, spolupracuje s HZS Jihočeského kraje.

Zpracovává podklady a zabezpečuje povinnosti města a magistrátu vyplývající ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění.

Zpracovává a zabezpečuje povinnosti města a magistrátu vyplývající ze zákona č. 241/2004 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizoví stavy.

III.  Právní oddělení:

Komplexně zabezpečuje právní agendu města a magistrátu, a to za součinnosti ostatních útvarů magistrátu.

Komplexně zabezpečuje agendu poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Komplexně zabezpečuje agendu vyřizování petic, stížností a jiných obdobných podnětů, nevyřizují-li je příslušné gesční odbory.

Za součinnosti gesčních odborů a dle pokynů primátora města a tajemníka magistrátu zajišťuje agendu přípravy právních předpisů města (obecně závazné vyhlášky a nařízení města) a dále zajišťuje evidenci všech právních předpisů města.

Za součinnosti gesčních odborů a dle pokynů primátora města a tajemníka magistrátu zajišťuje přípravu vnitřních předpisů vydávaných radou města či tajemníkem magistrátu pro zaměstnance zařazené v magistrátu města, nepřísluší-li tato příprava jinému útvaru magistrátu.

Dle pokynů primátora města a tajemníka magistrátu dohlíží na nad dodržováním právních předpisů v činnosti města a magistrátu.

Komplexně zabezpečuje právní agendu související s činností primátora města, náměstků primátora, zastupitelstva a rady města a dalších samosprávných orgánů města, stejně jako tajemníka magistrátu.

Ve spolupráci s odborem rozvoje a veřejných zakázek zajišťuje právní stránku agendy ochrany hospodářské soutěže a zákazu veřejné podpory.

Zajišťuje právní zastoupení města v soudních a jiných soukromoprávních sporech, resp.ve správních řízeních, nebyl-li k tomu pověřen jiný odbor či osoba.

Komplexně zajišťuje metodickou a právní pomoc odborům magistrátu města, ať již při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti, včetně právní pomoci při zpracování smluv těmito odbory, a dále smlouvy v souladu s příslušným vnitřním předpisem kontroluje , eviduje je a zajišťuje jejich zveřejňování.

Poskytuje odborům magistrátu města i další poradenství a pomoc v právních záležitostech a otázkách, a to dle svých dispozic a na vyžádání těchto odborů.

Zajišťuje agendu opatrovnictví v situacích, kdy bylo město určeno opatrovníkem určité osoby, nebyl-li výkonem této činnosti pověřen jiný pracovník magistrátu města.

IV. Oddělení komunikace a marketingu:

Komplexně a ve spolupráci s ostatními útvary magistrátu zabezpečuje propagaci města a s tím související marketingové činnosti, zejména pak ediční, publikační a inzertní činnosti, pořizování propagačních tiskovin, předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace a propagace města, kontrolu hospodárného nakládání s nimi aj.

Zajišťuje informační, publicistické a tiskové zprávy statutárního města k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Zajišťuje informovanost občanů a hromadných sdělovacích prostředků o činnosti města a magistrátu, vyvíjí samostatnou novinářskou a publicistickou činnost v rámci PR města a magistrátu.

Koordinuje a vyvíjí kontaktní činnost s dalšími podnikatelskými, společenskými a politickými subjekty ve městě a na úrovni regionu.

Organizuje a zajišťuje významné návštěvy v oblasti vnějších vztahů.

Podporuje spolupráci se zahraničními institucemi, spolky a dalšími subjekty, na jejímž základě dochází k rozvoji kontaktů a k uzavírání partnerství mezi městy.

Podílí se na rozvoji vzájemné spolupráce s partnerskými městy statutárního města České Budějovice.

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím