Kancelář primátora

Kde nás najdete

budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92  České Budějovice

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Dana Matějková
vedoucí odboru
386 802 905 matejkovad@c-budejovice.cz  
Naděžda Vránová
ekonomka odboru kancelář primátora
386 802 914 vranovan@c-budejovice.cz  

Monika Bayerová
asistentka primátorky doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové                              
(úsek krizového řízení, kontroly a auditu a jiné oblasti stanovené příslušnými právními předpisy, plnění úkolů na úseku samostatné působnosti města oblastech: školství, základní a mateřské školy, sociální politika, cestovní ruch, marketing, zahraniční a regionální spolupráce, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p.o., sociální zařízení města České Budějovice)

386 802 913 bayerovam@c-budejovice.cz  

Bc. Petra Blecha Benýšková
asistentka 1. náměstka primátora Ing. Petra Maroše                              
(investiční výstavba, koordinace a příprava velkých projektů, finance a ekonomika, evropské fondy, sport, Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o., Teplárna České Budějovice, a. s.) 

asistentka náměstka primátora Michala Šebka
(správa veřejných statků, správa vnitřních věcí, IT, strategický plán a rozvoj, FCC České Budějovice, s. r. o.)

386 802 923 blechap@c-budejovice.cz  
Pavla Jedličková
asistentka náměstka primátora Ing. Lubomíra Bureše 
(koncepce dopravy, územní plán, územní rozvoj, architektura a urbanismus, Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., Městská policie České Budějovice)
386 802 912 jedlickovap@c-budejovice.cz  
Božena Hořejší
asistentka náměstkyně primátorky Zuzany Kudláčkové
(kultura, životní prostředí, koordinace územních skupin, Jihočeské divadlo, p. o., Pohřební ústav města České Budějovice, p. o.)
386 802 907 horejsib@c-budejovice.cz  

Iveta Stolariková
asistentka náměstka primátorky JUDr. Ing. Tomáše Bouzka
(majetek, památková péče, veřejné zakázky, SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.)

386 802 906 stolarikovai@c-budejovice.cz  
Lidmila Kubešová
centrální evidence petic a stížnosti
386 801 808 kubesoval@c-budejovice.cz  

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Způsob a náležitosti podávání petic a stížností.

Pro rodiče miminek narozených od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Primátorka statutárního města České Budějovice.

Morální záštity, záštity s finančním příspěvkem.

Činnost odboru

Odbor kancelář primátora se koncepčně podílí na přípravě programu primátora a náměstků primátora, zajišťuje protokol primátora města a zajišťuje přípravu jednání rady města a zastupitelstva města po stránce obsahové i organizační.

Odbor dále zajišťuje propagaci města a s tím související marketingové činnosti, informovanost občanů a hromadných sdělovacích prostředků a činnosti města a magistrátu, podporuje rozvoj zahraničních aktivit města České Budějovice a zajišťuje spolupráci s jinými obcemi a dalšími subjekty v České republice i v zahraničí.

Odbor též ve stanoveném rozsahu zabezpečuje právní agendu města a magistrátu, včetně agendy právních předpisů vydávaných městem (vyhlášky a nařízení), agendy vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a agendy vyřizování petic a stížností.

Odbor též zabezpečuje plnění povinností města a primátora města na úseku krizového řízení.

Činnost oddělení

Odbor prostřednictvím pracoviště sekretariát primátora města a dále prostřednictvím pracovních pozic asistentek náměstků zajišťuje nezbytný servis, organizační a administrativní zázemí pro činnost primátora města, náměstky primátora, radu města, zastupitelstvo města a další orgány města a jejich členy.

I.  Sekretariáty

Sekretariát primátora: 
Zajištění protokolu primátora města.
Koncepčně se podílí na přípravě programu primátora. 
Plní úkoly týkající se rozpočtu odboru kanceláře primátora.

Asistentka primátora:
Hlavním cílem je zajištění maximálního servisu pro primátora města.

Ekonom odboru:
Plní úkoly týkající se rozpočtu odboru kancelář primátora.

Sekretariát zastupitelstva města a rady města:
Zajištění přípravy jednání rady města a zastupitelstva měst po stránce organizační a obsahové včetně provádění zápisů, evidence usnesení a jejich archivace.
Zpracování plánu činnosti rady města a zastupitelstva města.
Zajištění informačního a organizačního servisu pro členy rady města a zastupitelstva města.
Vedení evidence členů zastupitelstva města. 
Vedení agendy vyhlášek a ostatních předpisů magistrátu města.

Sekretariáty náměstků:
Koncepčně se podílí na přípravě programu náměstků.

II. Pracoviště krizového řízení:

Komplexně zajišťuje agendu krizového řízení; tj. zabezpečuje administrativní, technické a organizační záležitosti týkající se povinností města, primátora města a magistrátu na tomto úseku vyplývající zejména ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění, včetně přípravy příslušných směrnic a zásad pro činnosti krizových orgánů.

Zabezpečuje a organizuje přípravy města na krizové situace a zpracovává krizový plán a plán krizové připravenosti města, příp. určeného regionu.

Spolupracuje s bezpečnostní radou a krizovým štábem města a plní jimi stanovené úkoly, spolupracuje s krizovými a bezpečnostními orgány vyšších stupňů, spolupracuje s HZS Jihočeského kraje.

Zpracovává podklady a zabezpečuje povinnosti města a magistrátu vyplývající ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění.

Zpracovává a zabezpečuje povinnosti města a magistrátu vyplývající ze zákona č. 241/2004 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizoví stavy.

III.  Právní oddělení:

Komplexně zabezpečuje právní agendu města a magistrátu, a to za součinnosti ostatních útvarů magistrátu.

Komplexně zabezpečuje agendu poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Komplexně zabezpečuje agendu vyřizování petic, stížností a jiných obdobných podnětů, nevyřizují-li je příslušné gesční odbory.

Za součinnosti gesčních odborů a dle pokynů primátora města a tajemníka magistrátu zajišťuje agendu přípravy právních předpisů města (obecně závazné vyhlášky a nařízení města) a dále zajišťuje evidenci všech právních předpisů města.

Za součinnosti gesčních odborů a dle pokynů primátora města a tajemníka magistrátu zajišťuje přípravu vnitřních předpisů vydávaných radou města či tajemníkem magistrátu pro zaměstnance zařazené v magistrátu města, nepřísluší-li tato příprava jinému útvaru magistrátu.

Dle pokynů primátora města a tajemníka magistrátu dohlíží na nad dodržováním právních předpisů v činnosti města a magistrátu.

Komplexně zabezpečuje právní agendu související s činností primátora města, náměstků primátora, zastupitelstva a rady města a dalších samosprávných orgánů města, stejně jako tajemníka magistrátu.

Ve spolupráci s odborem rozvoje a veřejných zakázek zajišťuje právní stránku agendy ochrany hospodářské soutěže a zákazu veřejné podpory.

Zajišťuje právní zastoupení města v soudních a jiných soukromoprávních sporech, resp.ve správních řízeních, nebyl-li k tomu pověřen jiný odbor či osoba.

Komplexně zajišťuje metodickou a právní pomoc odborům magistrátu města, ať již při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti, včetně právní pomoci při zpracování smluv těmito odbory, a dále smlouvy v souladu s příslušným vnitřním předpisem kontroluje , eviduje je a zajišťuje jejich zveřejňování.

Poskytuje odborům magistrátu města i další poradenství a pomoc v právních záležitostech a otázkách, a to dle svých dispozic a na vyžádání těchto odborů.

Zajišťuje agendu opatrovnictví v situacích, kdy bylo město určeno opatrovníkem určité osoby, nebyl-li výkonem této činnosti pověřen jiný pracovník magistrátu města.

IV. Oddělení vnějších vztahů:

Komplexně a ve spolupráci s ostatními útvary magistrátu zabezpečuje propagaci města, zejména pak ediční, publikační a inzertní činnosti, pořizování propagačních tiskovin, předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace a propagace města.

Zajišťuje informovanost občanů a hromadných sdělovacích prostředků o činnosti města a magistrátu, vyvíjí samostatnou novinářskou a publicistickou činnost v rámci PR města a magistrátu.

Organizuje a zajišťuje významné návštěvy v oblasti vnějších vztahů.

Podporuje spolupráci se zahraničními institucemi, spolky a dalšími subjekty, na jejímž základě dochází k rozvoji kontaktů a k uzavírání partnerství mezi městy.

Podílí se na rozvoji vzájemné spolupráce s partnerskými městy statutárního města České Budějovice.

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím