Odbor školství a tělovýchovy

Kde nás najdete

Odbor se nachází ve 3. poschodí
v budově na náměstí Přemysla Otakara II. 1/1

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář

Mgr. Čížková Barbora
vedoucí odboru

386 801 501 cizkovab@c-budejovice.cz 339
Mgr. Ptáčníková Karla
sekretariát
386 801 502 ptacnikovak@c-budejovice.cz 338

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

 

Zápis do mateřských škol na školní rok 2024/2025

ТЕРМІН ЗАРАХУВАННЯ УКРАЇНСКИХ ДІТКЙ ДО (1-9 -х класів) ЗАПИС ДО ШКОЛИ - УЧНІ З УКРАЇНИ

Zápis do základních škol pro školní rok 2024/2025

Cílem nadace je poskytování stipendií žákům, studentům, učitelům nebo vědeckým pracovníkům z Českých Budějovic.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

АДАПТАЦІЙНІ КЛАСИ

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací 2024-2026

Střednědobý výhled rozpočtu PO 2023-2025 - návrh
Vzdělání v mateřské škole probíhá za úplatu, bezúplatné pouze v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Snížit nebo prominout úplatu lze u dětí ze sociálně slabých rodin či v pěstounské péči anebo u postižených.\n
Děti je možné do jeslí buď trvale umístit až na 9 hodin v pracovní dny nebo pouze na hlídání na max. 5 dní za měsíc.

Obecný popis činnosti odboru a výčet agend, které odbor zajišťuje

Odbor školství a tělovýchovy zajišťuje komplexně výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství.

V rámci přenesené působnosti odbor zajišťuje výkon státní správy svěřované magistrátu zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dalšími právními předpisy z této oblasti, a to pro školská zařízení na území města a mimo něj v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností vel. typu III.

V rámci samostatné působnosti města odbor zajišťuje veškerou školskou agendu města, tj. zabezpečuje plnění úkolů a výkon působnosti městské samosprávy ve školství v rozsahu vyplývajícím ze školského zákona, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů města, usnesení orgánů města anebo z úkolů uložených tajemníkem magistrátu.

Odbor tak v samostatné působnosti města zajišťuje především předškolní a základní povinné vzdělávání na území statutárního města České Budějovice prostřednictvím příspěvkových organizací – mateřských, základních škol a základních škol uměleckých, které jsou zapsány v rejstříku škol.  Odbor též v rámci města spravuje veřejně přístupná sportoviště města s výjimkou těch, které náleží do správy odboru sportovní zařízení nebo jiným útvarům či subjektům.

Odbor rovněž zajišťuje agendu školských dotací, tj. poskytování neinvestičních dotací do oblasti sportu a tělovýchovy, volnočasových aktivit dětí a mládeže a na rozvoj služeb péče o děti do věku 6 let.

Odbor spolupracuje s orgány místní akční skupiny a podílí se na tvorbě místního akčního plánu v rámci rozvojových plánů školství.

Odbor školství a tělovýchovy vede poradenskou agendu a zajišťuje metodickou pomoc jiným odborům a organizacím města v otázkách spadajících do náplně jeho činnosti. Odbor úzce spolupracuje s orgány města při plnění samosprávných úkolů města v oblasti školství a rovněž plní nezbytnou součinnost s orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jeho činnosti.

 

Výčet agend zajišťovaných jednotlivými pracovníky:

Činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy

 • zajišťuje poskytování neinvestičních a investičních dotací do oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit dětí a mládeže,
 • spolupracuje s tělovýchovnými zařízeními, se sportovními a mládežnickými organizacemi, a organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích,
 • zajišťuje agendu Sportovní komise Rady města České Budějovice,
 • aktivně napomáhá propagaci tělovýchovy a sportu ve městě,
 • spolupracuje na přípravě a realizaci významných sportovních a tělovýchovných akcí, akcí volného času dětí a mládeže,
 • sleduje potřeby finančního zabezpečení sportu a tělovýchovy, volného času dětí a mládeže a jejich rozvoje včetně finančního zabezpečení zázemí této činnosti v rámci rozpočtových pravidel, činí v této věci návrhy příslušným orgánům města,
 • zajišťuje poskytování dotací za reprezentaci města České Budějovice - ocenění sportovců v rámci republikových a zahraničních soutěží,
 • zpracovává a naplňuje strategii města v oblasti sportu a tělovýchovy,
 • provádí kontrolní činnost oprávněnosti využití poskytnutých finančních příspěvků a dotací sportovním a mládežnickým organizacím dle příslušné legislativy,
 • ve spolupráci se Sportovní komisí Rady města České Budějovice navrhuje finanční dotace na podporu sportu v Českých Budějovicích,
 • ve spolupráci se Školskou komisí navrhuje finanční dotace na podporu zajištění volného času dětí a mládeže v Českých Budějovicích,
 • zajišťuje správu a údržbu veřejně přístupných sportovišť v majetku města, pokud jejich správa nepřísluší odboru sportovních zařízení nebo jinému útvaru či subjektu,
 • aktualizuje web sportovních aktivit ve městě a spolupracuje s dodavatelem těchto služeb,

Činnosti v oblasti ekonomické podpory:

 • zajišťuje komplexně ekonomickou a rozpočtovou agendu odboru,
 • sestavuje a kontroluje rozpočet běžných výdajů pro školy a školská zařízení, provádí rozbory hospodaření a kontrolu dodržování rozpočtové kázně ze strany odboru a těchto institucí,
 • zajišťuje kontrolu a likvidaci faktur – daňových dokladů,
 • provádí kontroly hospodaření škol a školských zařízení a účelnost poskytnutých prostředků vynakládaných z rozpočtu města, provádí hodnocení hospodářské činnosti škol,
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů (výkaz náklady/výnosy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, závazné ukazatele, rozpočtová opatření, platební poukazy),
 • zpracovává a vede agendu o úhradě neinvestičních nákladů základních škol za žáky jiných obcí plnící povinnou školní docházku v základních školách v Českých Budějovicích,
 • zpracovává a vede agendu o úhradách neinvestičních nákladů za žáky plnící povinnou školní docházku v základních školách v jiné obci,
 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti a dále jej předává krajskému úřadu, provádí návrh úprav přímých nákladů do školství a rámci působnosti magistrátu podává návrh na rozdělení státních prostředků,
 • podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného ministerstvem zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu působnosti,
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem (dle závazných postupů stanovených příslušnými ústředními orgány státní správy) –finanční vypořádání státních prostředků,
 • zpracovává výkazy a vytváří přehled o čerpání rozpočtu v oblasti mezd,

Činnosti v oblasti metodické podpory:

 • metodicky a koncepčně koordinuje městem zřizovaná předškolní zařízení, školy, školská a jiná zařízení,
 • zabezpečuje provoz základních škol, mateřských škol a školních jídelen – vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky a zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
 • uplatňuje zájmy města, zájmy rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí, žáků a pedagogických zaměstnanců na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením ve městě,
 • zajišťuje metodicko-poradenskou a konzultační činnost subjektům neformálního vzdělávání, odborné veřejnosti a dalším zájemcům,
 • zpracovává a naplňuje strategie v oblasti metodické a koordinační pro vzdělávání ve městě jako součást Strategického plánu města,
 • zpracovává návrh obecně závazných vyhlášek v oblasti školství příslušející městu,
 • zpracovává metodické dokumenty v oblasti školství a tělovýchovy z pozice zřizovatele,
 • navrhuje orgánům města zřízení nebo zrušení školských zařízení, připravuje návrhy a dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací,
 • zajišťuje agendu spojenou se jmenováním ředitelů škol a školských zařízení (konkurzní řízení), předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání ředitelů školských příspěvkových organizací,
 • metodicky koordinuje zápisy do mateřských a základních škol,
 • zabezpečuje agendu zápisu a aktualizace údajů v rejstříku škol a školských zařízení,
 • shromažďuje výroční zprávy škol a provádí hodnocení,
 • rozhoduje o přijímaných opatřeních na základě výsledků České školní inspekce ve školách, které město zřizuje,
 • u školských zařízení projednává a realizuje nápravná opatření požadovaná příslušnou hygienickou stanicí a ostatními kontrolními orgány,
 • spolupracuje se Školskou komisí Rady města České Budějovice a zajišťuje též nezbytnou součinnost Krajským úřadem Jihočeského kraje,
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu působnosti v termínech stanovených příslušnými ústředními orgány státní správy a předává je krajskému úřadu či dalším nadřízeným organizacím a institucím, provádí kontrolu statistiky,
 • vytváří metodicky koordinační prostředí pro oblast školního stravování, dohlíží na dodržování výživových norem, řeší stížnost v oblasti školního stravování,
 • vyřizuje stížnosti v oblasti pracovně právních vztahů dle §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), řeší stížnosti na ředitele školských zařízení,
 • připravuje podklady pro poskytnutí investičních prostředků a připravuje ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací zadání veřejných zakázek pro investiční odbor při realizaci investičních záměrů,
 • spolupracuje na přípravě a podílí se na metodické podpoře spolu s dalšími gesčními odbory v oblasti veřejných zakázek pro zřizované organizace,
 • zpracovává a vede agendu práce a mezd ředitelů školských zařízení, která zřizuje město,
 • spolupracuje s odborem sociálních věcí v otázce prevence patologických jevů, především záškoláctví,
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími organizacemi,
 • zabezpečuje projednávání přestupků dle ustanovení §182a odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 • provádí pro Strategický plán rozvoje města hodnocení ročního akčního plánu a navrhuje akční plán na další rok v oblasti školství,
 • podílí se metodicky, koordinuje a dohlíží nad implementací preventivních programů v jednotlivých školských zařízeních,
 • podílí se na metodické podpoře profilací jednotlivých školských zařízeních,
 • ustanovuje a definuje metodické týmy/skupiny pro podporu rozvoje jednotlivých oblastí v rámci příspěvkových organizací,
 • poskytuje metodickou a podpůrnou činnost v oblasti problematiky vzdělávání žáku s odlišným mateřským jazykem v rámci krizových postupů,
 • zajišťuje kvalifikované prostředí pro výkon odborné praxe studentů příslušných středoškolských, univerzitních a jiných organizací.

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKY Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání  a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhl. č.  310/2018 Sb. o krajských normativech