Odbor školství a tělovýchovy

Kde nás najdete

Odbor se nachází ve 3. poschodí
v budově na náměstí Přemysla Otakara II. 1/1

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář

Mgr. Michaela Čermáková Šímová
vedoucí odboru

386 801 501 CermakovaM@c-budejovice.cz 339
Lenka Baldíková
sekretariát
386 801 502 baldikoval@c-budejovice.cz 338

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Aktualizace prázdninového provozu 2022

 

Спеціальний набір до початкових класів та дитячих садків

Střednědobý výhled rozpočtu PO 2023-2025 - návrh
Střednědobý výhled rozpočtu PO 2022-2024
Vzdělání v mateřské škole probíhá za úplatu, bezúplatné pouze v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Snížit nebo prominout úplatu lze u dětí ze sociálně slabých rodin či v pěstounské péči anebo u postižených.\n
Děti je možné do jeslí buď trvale umístit až na 9 hodin v pracovní dny nebo pouze na hlídání na max. 5 dní za měsíc.
Informace o termínu zápisu se zveřejňují s několikaměsíčním předstihem. Zapsat dítě lze na jakoukoliv školu.
Přihlášky se podávají na jednotlivé mateřské školy.
Finanční podpora rodin s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích
Střednědobý výhled rozpočtu PO 2021-2023

Činnost odboru

 • Odbor zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III.
 • Řeší stížnosti na ředitele škol, které zřizuje.
 • Dále odbor zajišťuje poskytování neinvestičních dotací do oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • V rámci města spravuje veřejně přístupná sportoviště.

Činnost oddělení

Ekonomické oddělení

a) ekonomika škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem

 • sestavuje a kontroluje rozpočet běžných výdajů  pro školy a školská zařízení, provádí rozbory hospodaření a kontrolu dodržování rozpočtové kázně
 • zajišťuje kontrolu a likvidaci faktur - daňových dokladů
 • provádí kontroly hospodaření škol a školských zařízení a účelnost vynakládaných poskytnutých prostředků z rozpočtu města
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů (výkaz náklady/výnosy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, závazné ukazatele, rozpočtová opatření, platební poukazy)
 • zpracovává a vede agendu o úhradě neinvestičních nákladů základních škol za žáky jiných obcí plnící povinnou školní docházku v základních školách v Českých Budějovicích
 • zpracovává a vede agendu o úhradách neinvestičních nákladů za žáky plnící povinnou školní docházku v základních školách v jiné obci

b) ekonomika státní správy ( pro všechny školy a školská zařízení spadající pod obec III.typu )

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti a dále jej předává krajskému úřadu, provádí návrh úprav přímých nákladů do školství a předává krajskému úřadu
 • podle závazné osnovy a závazného  postupu stanoveného ministerstvem zpracovává
 • a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu působnosti
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem (dle závazných postupů MŠMT ČR a MF ČR) - finanční vypořádání státních prostředků a prostředků zřizovatele

Organizační oddělení

 •  zabezpečuje provoz základních škol, mateřských škol a školních jídelen – vytváří podmínky pro plnění povinné  školní docházky a  zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • uplatňuje zájmy města, zájmy rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí, žáků a pedagogických zaměstnanců na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením ve městě
 • řeší koncepční záležitosti základních a mateřských škol, školních jídelen
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti školství příslušející městu
 • navrhuje orgánům města zřízení nebo zrušení školských zařízení, připravuje návrhy zřizovacích listin PO a jejich dodatků
 • zajišťuje agendu spojenou se jmenováním ředitelů škol a školských zařízení ( konkurzní řízení), předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání ředitelů školských PO
 • koordinuje zápisy do mateřských a základních škol
 • aktualizuje údaje v rejstříku škol a školských zařízení
 • shromažďuje výroční zprávy škol a provádí hodnocení
 • rozhoduje o přijímaných opatřeních na základě výsledků České školní inspekce ve školách, které zřizuje
 • u školských zařízení projednává a realizuje nápravy opatření požadované Okresní hygienickou stanicí a ostatními kontrolními orgány
 • spolupracuje se Školskou komisí Rady města České Budějovice
 • spolupracuje s Krajským úřadem
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených MŠMT ČR, MF ČR a předává je krajskému úřadu či dalším nadřízeným organizacím a institucím (Škol-MŠMT-P1-04; Škol-MŠMT-V3-01; Škol-MŠMT-V36-01; Škol-MŠMT-V22-01; Škol-MŠMT-V17-01; Práce2-04; IV1-04; NemÚr1-02; IV3-01; EP5-01; IV 2003;
 • V1-01; odbor43; počet stravovaných osob)
 • dohlíží na dodržování výživových norem, řeší stížnost v oblasti školního stravování
 • řeší stížnosti na ředitele školských zařízení
 • připravuje  podklady pro poskytnutí investičních prostředků a připravuje ve spolupráci s řediteli PO zadání veřejných zakázek  pro investiční odbor při realizaci investic
 • zajišťuje  prezentace  škol v radniční výstavní síni
 • zpracovává a vede agentu PaM ředitelů školských zařízení, která zřizuje
 • spolupracuje s odborem sociálních  věcí v otázce prevence patologických jevů, především záškoláctví

Sport a tělovýchova

 • spolupracuje s tělovýchovnými zařízeními a organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích
 • zajišťuje agendu Sportovní komise
 • napomáhá propagaci tělovýchovy a sportu ve městě
 • spolupracuje na přípravě a realizaci významných sportovních a tělovýchovných akcí
 • sleduje potřeby finančního zabezpečení sportu a tělovýchovy a jejich rozvoje včetně finančního zabezpečení zázemí této činnosti v rámci rozpočtových pravidel
 • spolupracuje na vytváření sportovně rekreačních koncepcí a jejich realizaci
 • ve spolupráci se sportovní komisí  navrhuje finanční dotace na podporu sportu v Českých Budějovicích
 • zajišťuje spolupráci se sportovními organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích zajišťuje správu veřejně přístupných ploch v majetku statutárního města

Podpora mládežnických organizací

 • spolupracuje s mládežnickými organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích
 • zajišťuje agendu Školské komise
 • spolupracuje na přípravě a realizaci významných akcí volného času dětí a mládeže
 • sleduje potřeby finančního zabezpečení volného času a dětí a mládeže a jejich rozvoje včetně finančního zabezpečení zázemí této činnosti v rámci rozpočtových pravidel
 • ve spolupráci se Školskou  komisí navrhuje finanční dotace na podporu zajištění volného času dětí a mládeže v Českých Budějovicích
 • zajišťuje spolupráci se mládežnickými organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích

 

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKY Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání  a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhl. č.  310/2018 Sb. o krajských normativech