Odbor územního plánování

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice, vchod č. 3

vedoucí odboru - 4. patro - kancelář číslo 404
sekretariát - 4. patro - kancelář číslo 403
oddělení územního plánování - 4. patro - kanceláře číslo  401b, 401c, 403b
oddělení územně analytických podkladů - 2. patro - kanceláře číslo 237, 238
oddělení aplikace územně plánovací dokumentace - 4. patro - kancelář číslo 401

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Pavla Kodadová
vedoucí odboru
386 803 001 kodadovap@c-budejovice.cz kancelář 404
Milena Navrátilová
sekretariát odboru
386 803 002 navratilm@c-budejovice.cz kancelář 403
Ing. Herbstová Terezie
vedoucí odd. územního plánování
386 803 010 herbstovat@c-budejovice.cz kancelář 403
Ing. Michaela Urbanová
vedoucí odd. územně analytických podkladů
386 803 020 urbanovam@c-budejovice.cz kancelář 237
Ing. Patricie Stejskalová
vedoucí odd. aplikace územně plánovací dokumentace
386 803 018 stejskalovap@c-budejovice.cz kancelář 401

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Využití území města a zásady jeho uspořádání.

Příprava nového územního plánu

Informace o pořizování ÚP ČB, průběh pořizování, materiály a podklady.

Činnost odboru

Odbor územního plánování komplexně zajišťuje v přenesené působnosti agendu na úseku územního plánování, tj. vykonává působnost úřadu územního plánování, která je magistrátu svěřena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a dalšími právními předpisy z této oblasti.

V rámci výkonu státní správy na úseku územního plánování odbor provádí pořizování územního plánu, regulačních plánů, územních studií pro území města a pořizování územně analytických podkladů. Dále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost 78 obcí ve správním obvodu magistrátu a provádí i další činnosti svěřené právními předpisy magistrátu jakožto úřadu územního plánování. Ve smyslu § 96b stavebního zákona vydává v územním řízení závazná stanoviska pro 6 stavebních úřadů. Žádost se podává u příslušného stavebního úřadu. Vede příslušná řízení a příslušné úkony směřující k vydání územně plánovací dokumentace, a dále zabezpečuje soulad dokumentů územního plánování s nadřazenou územně plánovací dokumentací (politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje Jihočeského kraje).

Odbor zabezpečuje i další činnosti a úkoly v oblasti územního plánování spadající do rámce samostatné působnosti města, a to na základě rozhodnutí orgánů města nebo úkolů uložených příslušnými funkcionáři města či tajemníkem magistrátu.

Odbor územního plánování zajišťuje rovněž metodickou pomoc jiným odborům v otázkách územního plánování. Odbor úzce spolupracuje s orgány města a ostatními odbory pokud jde o zajištění úkolů na úseku územního plánování. Odbor též plní nezbytnou součinnost s ostatními orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jeho činnosti.

Činnost oddělení

Oddělení územního plánování

 • zajišťuje agendu pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro statutární město České Budějovice a obce ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu,
 • vydává územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití,
 • zajišťuje soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou je politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje Jihočeského kraje a rovněž i se sousedními obcemi,
 • připravuje i další podklady pro rozhodování o způsobu nakládání s územím pro orgány města v jejich samostatné působnosti.
   

Oddělení územně analytických podkladů

 • zajišťuje agendu pořizování územně analytických podkladů pro statutární město České Budějovice a obce ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu,
 • vydává územně analytické informace na základě žádostí obcí, architektů-urbanistů a dalších fyzických či právnických osob,
 • spolupracuje v oblasti geografických informačních systémů, zejména v části územně analytických informacích o území,
 • zajišťuje dálkový přístup k zákonem určeným materiálům odboru,
 • zajišťuje soulad s nadřazenými územně analytickými podklady, které jsou zpracovávány v pravidelných cyklech na úrovni celostátní a na úrovní krajské,
 • připravuje územně analytické podklady pro rozhodování orgánů města v jejich samostatné působnosti.
   

Oddělení aplikace územně plánovací dokumentace

 • vydává ve smyslu § 96b závazné stanovisko v územních řízeních, která jsou vedená na stavebních úřadech v rozsahu obce s rozšířenou působností (České Budějovice, Rudolfov, Lišov, Ledenice, Zliv a Hluboká nad Vltavou). Žádost se podává u příslušného stavebního úřadu
 • kontroluje plnění podmínek vydaných závazných stanovisek i v navazujících řízeních
 • vede evidenci všech vydaných závazných stanovisek, včetně sledování doby jejich platnosti.