Odbor územního plánování

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice, vchod č. 3

vedoucí odboru - 4. patro - kancelář č. 404
sekretariát - 4. patro - kancelář č. 403
oddělení územně plánovací činnosti - 4. patro - kanceláře č.  401, 401c, 403
oddělení územně analytických podkladů - 2. patro - kanceláře č. 237, 238, 251, 252, 4. patro - kancelář č. 401c

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Pavla Kodadová
vedoucí odboru
386 803 001 kodadovap@c-budejovice.cz kancelář 404
Milena Navrátilová
sekretariát odboru
386 803 002 navratilm@c-budejovice.cz kancelář 403
Ing. arch. Pavel Kordík
zást. vedoucí odboru, pověřen vedením odd. územně plánovací činnosti
386 803 012 kordikp@c-budejovice.cz kancelář 401c
Ing. Michaela Urbanová
vedoucí odd. územně analytických podkladů
386 803 020 urbanovam@c-budejovice.cz kancelář 251

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovací podklady (ÚPP)

O pořízení nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB) rozhodlo z vlastního podnětu Zastupitelstvo města České Budějovice dne 19. 3. 2018 usnesením č. 39/2018.

Upozornění - změny s účinností od 1.7.2024 ve vazbě na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.

 • nové oddělení územně plánovací činnosti, které vzniká na základě sloučení oddělení aplikace územně plánovací dokumentace a oddělení pořizování územně plánovací dokumentace,
 • zrušení vydávání závazných stanovisek úřadů územního plánování k jednotlivým záměrům (nově posuzuje záměry stavební úřad v souladu s § 193 zák. č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších změn),
 • zrušení vydávání územně plánovacích informací o podmínkách využívání území a změn jeho využití (nově tuto činnost vykonává stavební úřad).

Činnost odboru

Odbor územního plánování komplexně zajišťuje v přenesené působnosti agendu na úseku územního plánování, tj. vykonává působnost úřadu územního plánování, která je magistrátu svěřena stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy z této oblasti.

V rámci výkonu státní správy na úseku územního plánování odbor:

 • pořizuje územní plán a regulační plán,
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní opatření na žádost 78 obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice,
 • pořizuje územně plánovací podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů, popřípadě pro další územně plánovací činnost obcí,
 • pořizuje a vydává vymezení zastavěného území,
 • pořizuje územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území pro území obce,
 • vkládá data do národního geoportálu územního plánování,
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona.

Odbor provádí i další činnosti svěřené mu právními předpisy magistrátu jakožto úřadu územního plánování. Vede příslušná řízení a příslušné úkony směřující k vydání územně plánovací dokumentace, dále zabezpečuje soulad dokumentů územního plánování s nadřazenou územně plánovací dokumentací ČR - Územní rozvojový plán ČR, kraje - Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje a dále s Politikou územního rozvoje ČR.

Odbor zabezpečuje i další činnosti a úkoly v oblasti územního plánování spadající do rámce samostatné působnosti města, a to na základě rozhodnutí orgánů města nebo úkolů uložených příslušnými funkcionáři města či tajemníkem magistrátu.

Odbor územního plánování zajišťuje rovněž součinnost jiným odborům v otázkách územního plánování. Odbor úzce spolupracuje s orgány města a ostatními odbory, pokud jde o zajištění úkolů na úseku územního plánování. Odbor též plní nezbytnou součinnost s ostatními orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jeho činnosti.

Činnost oddělení

Oddělení územně plánovací činnosti

 • zajišťuje agendu pořizování územního plánu a jeho změn, regulačního plánu a jeho změn a územních studií pro statutární město České Budějovice a pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice,

 • zajišťuje soulad s politikou územního rozvoje, s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou je územní rozvojový plán a zásady územního rozvoje,
 • zajišťuje koordinaci využívání území s ohledem na širší územní vztahy,
 • zajišťuje agendu pořizování a vydávání vymezení zastavěného území,
 • zajišťuje agendu pořizování územních opatření o stavební uzávěře a územních opatření o asanaci území pro území obce,
 • zajišťuje agendu pořizování územních opatření na žádost obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice,
 • vkládá data do národního geoportálu územního plánování,
 • zajišťuje agendu vyhodnocování uplatňování územních plánů obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice,
 • zajišťuje agendu prověřování aktuálnosti územních studií,
 • zajišťuje agendu úpravy vztahů v území – plánovací smlouvy a náhrady za změnu v území,
 • zajišťuje agendu vydávání vyjádření k záměrům na žádost orgánů státní správy, fyzických či právnických osob,
 • připravuje další podklady pro rozhodování o změnách v území pro orgány města v jejich samostatné působnosti,
 • zajišťuje součinnost ostatním odborům magistrátu města, zejména odboru ochrany životního prostředí, investičnímu odboru, majetkovému odboru, stavebnímu úřadu, odboru správa veřejných statků, odboru dopravy a dalším, vydáváním podpůrných vyjádření z hlediska územního plánování.

Oddělení územně analytických podkladů

 • zajišťuje agendu pořizování územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice (průběžnou a úplnou aktualizaci),
 • poskytuje údaje o území na základě žádostí obcí, architektů-urbanistů a dalších fyzických či právnických osob související s územně plánovací činností,
 • spolupracuje v oblasti geografických informačních systémů, zejména v části údajů o území,
 • zajišťuje dálkový přístup k zákonem určeným materiálům odboru,
 • zajišťuje soulad s nadřazenými územně analytickými podklady, které jsou zpracovávány v pravidelných cyklech na úrovni celostátní a na úrovni krajské,
 • připravuje územně analytické podklady pro rozhodování orgánů města v jejich samostatné působnosti,
 • vyjadřuje se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení,
 • vyjadřuje se ke stavebním záměrům města,
 • poskytuje servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury,
 • spolupracuje při naplňování rozvoje města České Budějovice daným platným územním plánem a ostatní schválenou územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady,
 • spolupracuje s investory, s organizacemi zastupujícími investory a s centrálními orgány státní správy,
 • vede konzultace a jednání s architekty, urbanisty, projektanty, investory, dodavateli a zástupci státní správy a organizací a s dalšími účastníky výstavby při posuzování dokumentace,
 • posuzuje projektové a jiné dokumentace významných a náročných staveb z hlediska zájmů samosprávy po stránce architektonické a urbanistické,
 • propracovává koncepční a investiční záměry jako podklad pro posuzování, rozhodování a prezentaci,
 • provádí sběr dat a jejich analýzy pro potřeby územně plánovací činnosti,
 • organizačně zajišťuje činnost komise pro rozvoj metropolitní oblasti České Budějovice,
 • organizačně zajišťuje činnost workshopů pořádaných městem na témata spojená s rozvojem města.
Stránka byla upravena 27. 6. 2024.