Odbor územního plánování

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice, vchod č. 3

vedoucí odboru - 4. patro - kancelář číslo 404
sekretariát - 4. patro - kancelář číslo 403
oddělení územního plánování - 4. patro - kanceláře číslo  401b, 401c, 403b
oddělení územně analytických podkladů - 2. patro - kanceláře číslo 237, 238
oddělení aplikace územně plánovací dokumentace - 4. patro - kancelář číslo 401

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Pavla Kodadová
vedoucí odboru
386 803 001 kodadovap@c-budejovice.cz kancelář 404
Milena Navrátilová
sekretariát odboru
386 803 002 navratilm@c-budejovice.cz kancelář 403
Ing. Crkvová Aneta
vedoucí odd. územního plánování
386 803 007 crkvovaa@c-budejovice.cz kancelář 403b
Ing. Michaela Urbanová
vedoucí odd. územně analytických podkladů
386 803 020 urbanovam@c-budejovice.cz kancelář 237
Mgr. Zdeňka Vávrová
vedoucí odd. aplikace územně plánovací dokumentace
386 803 015 vavrovaz@c-budejovice.cz kancelář 401

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Regulační plány města České Budějovice

Územní studie města České Budějovice

Územní studie obcí v ORP České Budějovice - pouze pořízené OÚP

Pořizování nového územního plánu se nachází ve fázi přípravných prací.

Územně analytické podklady.

Územní plán města České Budějovice byl Zastupitelstvem města České Budějovice schválen dne 23.3.2000 usnesením č. 39/2000. Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města České Budějovice č. 4/2000 nabyla účinnosti 15.6.2000.

Činnost odboru

Odbor územního plánování komplexně zajišťuje v přenesené působnosti agendu na úseku územního plánování, tj. vykonává působnost úřadu územního plánování, která je magistrátu svěřena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a dalšími právními předpisy z této oblasti.

V rámci výkonu státní správy na úseku územního plánování odbor provádí pořizování územního plánu, regulačních plánů, územních studií pro území města a pořizování územně analytických podkladů. Dále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost 78 obcí ve správním obvodu magistrátu a provádí i další činnosti svěřené právními předpisy magistrátu jakožto úřadu územního plánování. Ve smyslu § 96b stavebního zákona vydává v územním řízení závazná stanoviska pro 6 stavebních úřadů. Žádost se podává u příslušného stavebního úřadu. Vede příslušná řízení a příslušné úkony směřující k vydání územně plánovací dokumentace, a dále zabezpečuje soulad dokumentů územního plánování s nadřazenou územně plánovací dokumentací (politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje Jihočeského kraje).

Odbor zabezpečuje i další činnosti a úkoly v oblasti územního plánování spadající do rámce samostatné působnosti města, a to na základě rozhodnutí orgánů města nebo úkolů uložených příslušnými funkcionáři města či tajemníkem magistrátu.

Odbor územního plánování zajišťuje rovněž metodickou pomoc jiným odborům v otázkách územního plánování. Odbor úzce spolupracuje s orgány města a ostatními odbory pokud jde o zajištění úkolů na úseku územního plánování. Odbor též plní nezbytnou součinnost s ostatními orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jeho činnosti.

Činnost oddělení

Oddělení územního plánování

 • zajišťuje agendu pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro statutární město České Budějovice a obce ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu,
 • vydává územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití,
 • zajišťuje soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou je politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje Jihočeského kraje a rovněž i se sousedními obcemi,
 • připravuje i další podklady pro rozhodování o způsobu nakládání s územím pro orgány města v jejich samostatné působnosti.
   

Oddělení územně analytických podkladů

 • zajišťuje agendu pořizování územně analytických podkladů pro statutární město České Budějovice a obce ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu,
 • vydává územně analytické informace na základě žádostí obcí, architektů-urbanistů a dalších fyzických či právnických osob,
 • spolupracuje v oblasti geografických informačních systémů, zejména v části územně analytických informacích o území,
 • zajišťuje dálkový přístup k zákonem určeným materiálům odboru,
 • zajišťuje soulad s nadřazenými územně analytickými podklady, které jsou zpracovávány v pravidelných cyklech na úrovni celostátní a na úrovní krajské,
 • připravuje územně analytické podklady pro rozhodování orgánů města v jejich samostatné působnosti.
   

Oddělení aplikace územně plánovací dokumentace

 • vydává ve smyslu § 96b závazné stanovisko v územních řízeních, která jsou vedená na stavebních úřadech v rozsahu obce s rozšířenou působností (České Budějovice, Rudolfov, Lišov, Ledenice, Zliv a Hluboká nad Vltavou). Žádost se podává u příslušného stavebního úřadu
 • kontroluje plnění podmínek vydaných závazných stanovisek i v navazujících řízeních
 • vede evidenci všech vydaných závazných stanovisek, včetně sledování doby jejich platnosti.