Výpis ze živnostenského rejstříku

Údaje o podnikatelských subjektech lze získat ze Živnostenského rejstříku na internetu (www.rzp.cz), který má však pouze informativní charakter a nenahrazuje písemný výpis ze živnostenského rejstříku.

O výpis ze živnostenského rejstříku může požádat kdokoliv.

Můžete poslat písemnou žádost (odkaz na formulář níže) nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Lze též učinit osobní podání a formulář vyplnit přímo na místě.

Veškerá podání lze učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy - CzechPOINT.

Výpis z živnostenského rejstříku vystaví též:
- notáři
- krajské úřady
- matriční úřady
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst  a  úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis
- zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem
- držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky

Při osobním podání předložíte průkaz totožnosti a musíte mít připraveny identifikační údaje o podnikatelském subjektu, na který chcete vydat výpis ze živnostenského rejstříku - jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, adresa.
Při osobním podání žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku za živnostenském úřadu lze výpis vydat na počkání, v ostatních případech neprodleně.

Správní poplatek za výpis ze živnostenského rejstříku činí 20 Kč za každou i započatou stránku.

Formuláře ke stažení

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Dagmar Bartošová, DiS.
tel. 386 802 720, e-mail: bartosovad@c-budejovice.cz
budova historické radnice, vchod č. 3, 1. patro, č. dveří 126

Úřední hodiny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 14. 7. 2022.