Doprava - mobilita obyvatel

Doprava představuje jednu z hlavních bariér, které limitují jak stávající fungování, tak další rozvoj Českých Budějovic. Řešení dopravní situace je přitom potřeba vnímat jako nástroj, jehož účelem je zajistit vhodné podmínky jak pro život místních obyvatel, tak pro firmy, které ve městě působí a pro které je jak vnější, tak vnitřní doprava jedním z klíčových faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost na trhu. S ohledem na regionální význam Českých Budějovic a jejich rostoucí spádové území je navíc potřeba veškerá opatření plánovat nejen z pohledu města jako takového, ale i z pohledu osob, které do města dojíždějí za prací, službami či do škol. Jakékoliv řešení je tak nezbytné plánovat a realizovat v úzké spolupráci se sousedními obcemi tvořícími zázemí Českých Budějovic.

Pro zajištění efektivního fungování dopravy ve městě je potřeba volit řešení v podobě uceleného koncepčního přístupu, který bude reflektovat klíčové rozvojové záměry a koncepci rozvoje jednotlivých částí města.

Za nevyhovující lze s ohledem na výstupy analytické části označit dopravní situaci ve smyslu dostupnosti a prostupnosti města, tedy zejména špatné napojení města na ostatní regionální centra jako je Praha, Plzeň, nebo Linz, neexistující obchvat a nedokončené vnitřní okruhy města či neexistenci IDS, který by zajišťoval efektivní dostupnost města ze spádového území. Nevyhovující jsou také podmínky pro pohyb po městě, tedy zejména extrémní zatížení centra IAD vedoucí k častým kongescím zejména v centrální části města, nedostatek parkovacích míst, či nedostatečné napojení spádových oblastí, jednotlivých průmyslových lokalit a okrajových částí města alternativními druhy dopravy.