Prioritní oblasti strategického plánu

Komise pro strategický rozvoj města na svém zasedání 17. ledna 2017 na základě zpracovaných analytických podkladů rozhodla, že se Strategický plán města České Budějovice 2017 – 2027 zaměří na 3 klíčové prioritní oblasti.

Podnikání, lidské zdroje, vzdělání, výzkum a inovace

V rámci prioritní oblasti budou řešena opatření zaměřená na podporu rozvoje stávajících firem ve městě, vytváření prostředí pro vznik a příliv nových firem v oborech s vysokou přidanou hodnotou, využití potenciálu Biologického centra Akademie věd a dalších výzkumných institucí ve městě, které nabízejí potenciál v perspektivním odvětví bioekonomiky a opatření zaměřená na systematickou podporu přípravy kvalitní, vzdělané pracovní síly.

Mobilita

V rámci prioritní oblasti budou řešena opatření zaměřená na zlepšení dostupnosti a prostupnosti města takovou formou, která bude respektovat historický charakter města a kvalitní životní prostředí ve městě a bude využívat potenciál kompaktnosti města a terénu pro rozvoj vhodných alternativních druhů dopravy, které přispějí k snížení zatížení města individuální automobilovou dopravou.

Atraktivita města

V rámci prioritní oblasti budou řešena opatření zaměřená na zvýšení atraktivity města jak pro návštěvníky, tak pro místní obyvatele jako je podpora zlepšení podmínek pro kulturní a sportovní vyžití a další volnočasové aktivity ve městě, lepší “soužití” města s protékajícími řekami, efektivnější péče a využívání zeleně a veřejných prostranství ve městě, nebo například podpora větší otevřenosti a transparentnosti řízení města, včetně využívání moderních technologií pro efektivnější řízení města a komunikaci města s obyvateli.