Ohlášení živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované

U fyzických osob oznamuje zahájení živnosti podnikatel osobně, u právnických osob jednatel nebo představenstvo. Podat žádost může též zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

Veškerá podání lze učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Obrátit se můžete též na:
- notáře
- krajské úřady
- matriční úřady
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst  a  úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis
- zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem
- držitele poštovní licence a Hospodářskou komoru České republiky

Na Magistrátu města České Budějovice lze ohlásit živnost osobně v úředních hodinách, nebo písemně prostřednictvím podatelny či pošty. Podání lze učinit i elektronicky pomocí aplikace JRF, která je k dispozici zdarma ke stažení zde. Elektronické podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Doklady, které se přikládají k ohlášení živnosti, je třeba předložit v ověřené kopii, pokud nejsou kopie dokladů ověřeny, pak je nutno předložit originál dokladu.

Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Správní poplatek činí při ohlášení živnosti 1000 Kč, přičemž lze ohlásit neomezený počet živností najednou. Další ohlášení živnosti (přidání nových živností ke stávajícím) stojí 500 Kč.
Správní poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města České Budějovice nebo složenkou, která je k dispozici na živnostenském úřadu.

Při žádosti o koncesi se platí poplatek 1000 Kč při vstupu do živnostenského podnikání a 500 Kč při další žádosti.

Všeobecné podmínky pro ohlášení živnosti

Fyzické osoby: Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (bezúhonnost si u občana ČR ověří sám elektronickým výpisem z Rejstříku trestů).

Právnické osoby: Firma musí být již založena a ke dni podání ohlášení musí být pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (viz níže) ustanoven odpovědný zástupce, který bude splňovat podmínku dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti, za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. 

Zvláštní podmínky ohlášení živnosti

(plní je buď přímo podnikající fyzická osoba nebo odpovědný zástupce)

 • Živnosti volné: žádné další podmínky k ohlášení živnosti nejsou stanoveny. V současné době je pouze jedna živnost volná a to „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.V příloze č. 4 k živnostenskému zákonu jsou uvedeny obory činnosti, které lze v rámci živnosti volné vykonávat. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat.
 • Živnosti řemeslné: odborná způsobilost dle § 21 nebo § 22 živnostenského zákona
 • Živnosti vázané: stanoveny v příloze č. 2 živnostenského zákona
 • Živnosti koncesované: odborná způsobilost vyžadována podle § 27 a stanovena v příloze č. 3 živnostenského zákona

Jaké doklady musíte mít s sebou

Fyzická osoba připojí k ohlášení:

 • v případě, že je:

1) občanem členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

2) občanem jiného státu než státu uvedeného pod bodem 1) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

 • prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven
 • je-li ustanoven odpovědný zástupce a je-li státním příslušníkem členského státu EU, předkládá doklad o bezúhonnosti dle bodu 1)
 • doklady prokazující odbornou způsobilost žadatele či odpovědného zástupce (doklad o vzdělání a praxi), je-li vyžadováno podle § 21, § 22 (živnost řemeslná), přílohy č. 2 (živnost vázaná) nebo § 27 a přílohy č. 3 živnostenského zákona (koncese)
 • průkaz totožnosti
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno místo podnikání, liší-li se od bydliště 
 • má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • je-li žadatel občanem jiného státu než ČR a členských států Evropské unie, doklady o povolení pobytu (Pro účely tohoto zákona se považuje za  státního příslušníka členského státu Evropské unie i státní příslušník jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občan Švýcarské konfederace a státní příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.) 

Právnická osoba připojí k ohlášení:

 • je-li odpovědný zástupce státní příslušník členského státu EU, předkládá doklad o bezúhonnosti dle bodu 1
 • je-li odpovědný zástupce občanem ČR nebo států třetí země, výpis z evidence Rejstříku trestů si živnostenský úřad vyžádá
 • doklady prokazující odbornou způsobilost žadatele či odpovědného zástupce (doklad o vzdělání a praxi), je-li vyžadováno podle § 21, § 22 (živnost řemeslná), přílohy č. 2 (živnost vázaná) nebo § 27 a přílohy č. 3 živnostenského zákona (koncese)
 • doklad o zřízení nebo založení právnické osoby, výpis z rejstříku - mimo obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba sídlo, není-li adresa již zapsána v obchodním rejtříku
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis musí být úředně ověřen, nebo učiněn osobně před živnostenským úřadem
 • plnou moc, je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Doklady, které se přikládají k žádosti o koncesi je třeba předložit v ověřené kopii. Pokud nejsou kopie dokladů ověřeny, pak je nutno předložit originál dokladu.

Jak ustanovit odpovědného zástupce

Zároveň s ohlášením živnosti lze přímo na živnostenském úřadě provést oznámení finančnímu úřadu kvůli daním a České správě sociálního zabezpečení vůli sociálnímu pojištění (pouze fyzické osoby)

Formuláře odboru

Kontaktní osoby na Magistrátu města České Budějovice

Obecní živnostenský úřad, oddělení registrace živností - historická budova radnice, 1. patro.

Kontaktní údaje pracovníků oddělení.

Abecední příslušnost k jednotlivým pracovníkům rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy.

Úřední hodiny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 14. 7. 2022.