Žádost o informace dle zákona 106/1999

Statutární město České Budějovice má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Na této stránce jsme pro vás připravili návod, s jehož pomocí můžete požádat o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Aktuální znění tohoto zákona si můžete zobrazit či stáhnout na Portálu veřejné správy.

Povinně zveřejňované informace o statutárním městu České Budějovice ve struktuře, kterou stanoví příloha č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Archiv poskytnutých informací dle dosud obdržených žádostí o informace.

Pravidla pro svobodný přístup k informacím

  • Podání žádosti
  • Posouzení
  • Omezení práva na informace
  • Úhrada nákladů
  • Lhůta pro poskytnutí informace
  • Odvolání, stížnost

Podání žádosti o informaci

Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (písemným podáním doručeným poštou nebo osobně na podatelně úřadu, faxem, e-mailem zaslaným na adresu elektronické podatelny, popř. prostřednictvím datové schránky). Nebudete-li informaci poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně (§ 13 odst. 2).

Ústní informace vám poskytnou zaměstnanci věcně příslušných odborů magistrátu města.

Písemnou žádost o informaci lze podat právnímu oddělení kanceláře primátora, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice jedním ze shora uvedených způsobů.

K podání písemné žádosti o poskytnutí informace můžete použít následující formuláře.

Posouzení žádosti

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzveme vás do 7 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude vaše žádost odložena.

V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulována příliš obecně, vyzveme vás do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti statutárního města České Budějovice, vaši žádost odložíme a tuto skutečnost vám sdělíme do 7 dnů ode dne doručení vaší žádosti.

Omezení práva na informace  

Požadovanou informaci vám nebudeme moci poskytnout, pokud by tomu bránila příslušná ustanovení právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, soukromí fyzické osoby a jejích soukromých projevů, ochrany obchodního tajemství, ochrany utajovaných informací, ochrany práv autorských a v dalších případech stanovených zákonem.

Povinnost poskytovat informace se dále netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací a dalších údajů stanovených zákonem.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

Město České Budějovice je ze zákona oprávněno žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Mimo to je oprávněno vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Pokud město bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, tuto skutečnost vám spolu s výší úhrady oznámíme před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Výše úhrady za poskytnutí informace je stanovována na základě platného sazebníku úhrad (ve formátu PDF) schváleného Radou města České Budějovice.

Úhradu za poskytnutí informace můžete provést do 60 dnů od oznámení její výše. Úhradu můžete provést platbou v hotovosti na pokladně magistrátu města, bezhotovostní platbou na účet města České Budějovice nebo platbou poštovní poukázkou, přičemž platební dispozice (číslo účtu a variabilní symbol) naleznete vždy přímo v obdržené výzvě k úhradě.

Lhůta pro poskytnutí informace

Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění či upřesnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody:

vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bychom vás včas informovali.

Odvolání, stížnost

Pokud vaší žádosti nebude vyhověno, vydá město rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení podat odvolání. Odvolání se podává prostřednictvím města jako povinného subjektu, které jej do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Jihočeského kraje jako nadřízenému orgánu. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí 15 dnů ode dne předložení odvolání městem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete podat rovněž stížnost, pokud

nesouhlasíte s vyřízením žádosti, vám po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo pokud nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace.

Lhůta pro podání stížnosti činí 30 dnů od doručení odkazu na zveřejněnou informaci, od sdělení o odložení žádosti, od oznámení o úhradě nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost bude spolu se spisovým materiálem do 7 dnů předložena Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který o ní rozhodne do 15 dnů od jejího předložení.

Archiv poskytnutých informací

/sites/default/files/obsah/Magistrat/Informace/Archiv-poskytnutych-informaci/2024/ezi_157.pdfPřehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2022.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2021 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2020 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2018 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2017 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2016 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2015 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2014 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2013 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2012 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2011 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 9. 1. 2024.