Povinně zveřejňované informace

Následující údaje vycházejí ze struktury stanovené přílohou č. 1 vyhlášky 515/2020 Sb. 

Pokud zde nenaleznete vámi požadovanou informaci, navštivte, prosím, stránku Žádost o informace.

1) Název

Statutární město České Budějovice

2) Důvod a způsob založení

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění; hlava sedmá: územní samospráva, čl. 99 - 105):

 • "Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky (...)." (čl. 99)
 • "Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu." (čl. 100 odst. 1)
 • "Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu." (čl. 101 odst. 3)
 • "Obec je samostatně spravována zastupitelstvem." (čl. 101 odst. 1)

Zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., v platném znění)

 • "Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce." (§ 1)
 • "Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající." (§ 2 odst. 1)
 • "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem." (§ 2 odst. 2)
 • "Statutárními městy jsou (...) České Budějovice (...)." (§ 4)
 • "Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. (...)" (§ 5 odst. 2)

Počet členů městského zastupitelstva je čtyřicet pět, rada je jedenáctičlenná.

Statutární město České Budějovice je součástí Jihočeského kraje.

3) Organizační struktura

Organizační řád Magistrátu města České Budějovice

4) Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Na této adrese sídlí všechny odbory úřadu s výjimkou níže uvedených. 

Adresy dalších úřadoven pro osobní návštěvu:

Jeronýmova 218/1
Odbory:
Správní odbor
Matriční úřad (s výjimkou oddělení matrik a ohlašovny/rušení trvalého pobytu, které sídlí v budově radnice na adrese nám. Přemysla Otakara II.)

Kněžská 73/19
Odbory:
Stavební úřad
Odbor památkové péče
Sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, úsek oddělení sociální pomoci, další pracoviště odboru sídlí v budově radnice na adrese nám. Přemysla Otakara II.)
Odbor dopravy a silničního hospodářství

nám. Přemysla Otakara II. 127/38
Odbory:
Odbor kultury a cestovního ruchu (s výjimkou turistického informačního centra, které sídlí v budově radnice na adrese nám. Přemysla Otakara II.)  

Úřední hodiny:
Úřední hodiny magistrátu města naleznete na této stránce. Úřední hodiny podatelny úřadu naleznete na této stránce.

Telefonní čísla:
ústředny:
nám. Přemysla Otakara II.: +420 386 801 111
Jeronýmova: +420 386 805 111
Kněžská: +420 386 804 111

Vyhledávání v telefonním seznamu magistrátu

Adresa internetové stránky:
www.c-budejovice.cz

Elektronická adresa elektronické podatelny (adresa e-podatelny):
posta@c-budejovice.cz

ID datové schránky:
kjgb4yx

5) Bankovní spojení pro případné platby od veřejnosti

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch statutárního města České Budějovice:
příjmový účet města: 4209282/0800
příjmový účet - ostatní místní poplatky: 4209362/0800
příjmový účet - poplatky z odpadu: 4210312/0800

6) IČ

00244732

7) DIČ

CZ00244732

9) Žádosti o informace

Podrobný návod k podání žádosti o informaci dle zákona o svobodném přítupu k informacím naleznete na této stránce.

10) Příjem podání a podnětů

Podání je možno učinit písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat též elektronicky na výše uvedenou adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města.

Úřední dobu podatelny a další podrobnosti k elektronickým podáním na elektronickou podatelnu lze nalézt na této stránce.

Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění), tj. adresovaná Magistrátu města České Budějovice jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musejí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno faxem nebo elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.

Petice musejí splňovat náležitosti stanovené zákonem o právu petičním (zákon č. 89/1990 Sb., v platném znění).

Bližší informace k podáváním stížností a petic můžete získat též na pracovišti evidence petic a stížností, tel. +420 386 801 808.

Podrobnosti k žádostem o poskytnutí informace podávaným dle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění), stejně jako formulář pro tyto žádosti, můžete nalézt na této stránce.

11) Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů, podle nichž statutární město České Budějovice a jeho orgány zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu ke statutárnímu městu České Budějovice, lze nalézt níže podle jednotlivých odborů úřadu.

Uvedené právní předpisy jsou uplatňovány v platném znění (tj. ve znění pozdějších předpisů). Neoficiální úplné znění předpisů je dostupné online např. na této stránce.

Oficiálním zdrojem jsou Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, které jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

K fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy přístupné v pracovních dnech (v úředních hodinách) na odboru kancelář tajemníka (nahlížení dle § 13 odst. 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, v platném znění).

Odbor ochrany životního prostředí (OOŽP)

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • zákon č.  44/1988 Sb., ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Oddělení ochrany přírody a krajiny OOŽP

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Oddělení vodního hospodářství OOŽP

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Oddělení ochrany lesa a ZPF OOŽP

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Oddělení ochrany ovzduší a odpady OOŽP

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Finanční odbor

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 4/2021, o místních poplatcích
 • obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 2/2004, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města České Budějovice
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
 • vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
 • vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Odbor dopravy a silničního hospodářství

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 247/2000 Sb., získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Odbor kultury a cestovního ruchu

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Odbor školství a tělovýchovy

 • zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody a části společných školských obvodů základních škol ve znění vyhášky č. 3/2022
 • obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odbor sociálních věcí

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
 • vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
 • zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
 • zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Útvar hlavního architekta

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Matriční úřad

Oddělení matrik

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • vyhláška č. 277/2004 Sb., stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Odbor správní

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Odbor územního plánování

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Investiční odbor

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Stavební úřad

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Majetkový odbor

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odbor správy veřejných statků

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Odbor informačních a komunikačních technologií

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 365/2000 Sb., informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Obecní živnostenský úřad

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Odbor kontroly

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Kancelář primátora

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Kancelář tajemníka

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Odbor památkové péče

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
 • zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
 • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Odbor rozvoje a veřejných zakázek

 • zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1060
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus (ESF+)
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
 • Metodický pokyn pro integrované nástroje pro období 2014-2020
 • Metodický pokyn pro integrované nástroje pro období 2021-2027
 • Dohoda o partnerství pro programové období 2021-2027

Odbor vnitřních věcí

Ztráty a nálezy

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ochrana zvířat

 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
 • nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Městská policie

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu, tj. obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města České Budějovice, lze stejně jako jejich znění nalézt v sekci Vyhlášky a předpisy. Fyzické nahlédnutí je možné v pracovních dnech (v úředních hodinách) na odboru kancelář primátora, sekretariátu zastupitelstva města a rady města.

12) Úhrady za poskytování informací

Aktuální sazebník naleznete na stránce s návodem k podání žádosti o informaci dle zákona o svobodném přítupu k informacím.

13) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva statutárního města České Budějovice za rok

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

14) Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovacích, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Městské organizace

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 16. 1. 2024.