Odbory magistrátu města

Aktuální úřední hodiny

Úřední hodiny magistrátu města. / Více

Organizační řád

Organizační řád magistrátu města v dokumentech ke stažení ve formátu PDF. / Více

Kancelář primátora

/ Zajištění protokolu primátora města a náměstků primátora, zajištění informovanosti občanů, zajištění jednání rady města a zastupitelstva města, povinností krizového řízení. / Více

Kancelář tajemníka

/ Odbor kanceláře tajemníka zajišťuje koncepční práce v oblasti struktury magistrátu města, koordinaci činnosti odborů magistrátu města, a další. / Více

Odbor správy veřejných statků

/ Správa a údržba komunikací, zvláštní užívání komunikací, parkování, péče o zeleň, odpady. / Více

Odbor sociálních věcí

/ Výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti a výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice. / Více

Stavební úřad

/ Územní a stavební řízení, státní dozor. / Více

Matriční úřad

/ Matriční úřad. / Více

Odbor dopravy a silničního hospodářství

/ Dopravní inženýrství státní správy, činnost silničního správního úřadu, evidence motorových vozidel. / Více

Finanční odbor

/ Rozpočet města, zhodnocování volných finančních prostředků města, poplatky. Eviduje pokuty Městské policie na místě nezaplacené a následně je vymáhá. / Více

Správní odbor

/ Řešení přestupků, vymáhání pohledávek z přestupkového řízení, zajištění organizace a průběhu voleb, oznamování a kontrola veřejných shromáždění, opatrovnictví, poradenství.... / Více

Odbor ochrany životního prostředí

/ Výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí, ekologická výchova, administrace městského dotačního programu v oblasti životního prostředí. / Více

Obecní živnostenský úřad

/ Registrace živností (Centrální registrační místo), správní a kontrolní činnost v oblasti živnostenského podnikání. / Více

Odbor školství a tělovýchovy

/ Zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III. typu. Spravuje granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit. / Více

Odbor kultury a cestovního ruchu

/ Odbor kultury a cestovního ruchu zajišťuje kulturní akce, dotace na kulturu, koordinaci výstav v radniční výstavní síni. Dotační program v oblasti kultury. / Více

Odbor rozvoje a veřejných zakázek

/ Připravuje a realizuje strategický plán a integrované plány města, připravuje, zpracovává a vede agendu spojenou s dotačními programy EU a národními zdroji, zajišťuje zadávání veřejných zakázek. / Více

Odbor památkové péče

/ Odbor památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro město České Budějovice a příslušné obce v přenesené a rozšířené působnosti, ale také zajišťuje výkon památkové péče v samostatné působnosti. / Více

Odbor územního plánování

/ Výkon státní správy na úseku územního plánování pro město České Budějovice a příslušné obce v rozšířené působnosti na základě jejich žádosti. / Více

Majetkový odbor

/ Pronájem, prodej a nabývání majetku města, nemovitostí. / Více

Investiční odbor

/ Zajišťuje investiční akce města. / Více

Útvar hlavního architekta

/ Útvar hlavního architekta / Více

Odbor vnitřních věcí

/ Zajišťuje chod magistrátu města (budovy a vybavení), podatelnu, dopravu, centrum ochrany zvířat, ztráty a nálezy. oprava telefonního seznamu / Více

Odbor informačních a komunikačních technologií

/ Odbor ICT zajišťuje rozvoj a plynulý provoz (správu) magistrátu města v oblasti výpočetní techniky, informačních systémů a technologií, neboli ICT. / Více

Odbor kontroly

/ Provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice a hospodaření odborů Magistrátu České Budějovice. / Více