Noviny českobudějovické radnice - archiv

Noviny českobudějovické radniceNoviny českobudějovické radnice vycházely v letech 2004 až 2013 každý měsíc v nákladu 44 000 výtisků, které byly distribuovány do domovních schránek. Od roku 2014 bylo jejich vydávání ukončeno.

 

O své činnosti bude radnice informovat občany především elektronickou cestou (tyto webové stránky, Facebook). Příjem čerstvých informací z webových stránek města si zajistíte jednoduchým zadáním svého e-mailu v aplikaci Zasílání aktualit.

Zároveň byla v městském rozpočtu vyčleněna částka, která bude použita pro otištění důležitých informací v klasickém komerčním tisku formou inzerce.

Vydávání Novin českobudějovické radnice provázela řada problémů, jejichž vzájemná kombinace nakonec vedla k jeho zastavení. Hlavní důvody byly zejména tyto:

  1. Obecný trend upřednostňování elektronických médií podpořený masovým rozšířením internetu.
  2. Odmítání zpravodaje občany prostřednictvím velmi rozšířených samolepek na poštovních schránkách „Nevhazujte letáky“ apod. K řadě občanů se tak zpravodaj ani nedostával, čímž přestával plnit informační účel.
  3. Měsíční periodicita vydávání Novin českobudějovického radnice se v době, kdy je většina informací okamžitě dostupná na internetu, ukazovala jako nedostatečná. Častější vydávání novin by zase znamenalo vyšší finanční náklady. Snížit náklady prostřednictvím inzerce je v případě radničního zpravodaje velmi problematické. Do radničního zpravodaje, jehož účelem není zisk, ale informování občanů, a priori reklama nepatří. Navíc je dotován z peněz daňových poplatníků a může svými v podstatě libovolnými cenami reklamy nevyplývajícími z tržních zákonitostí narušit inzertní trh a vystavit město případným žalobám či správním řízením ze strany komerčních médií, jimž by mohl z jejich pohledu nekale konkurovat.
  4. Nejistota v udržení dostatečné kvality novin, ve kterých se v době před jejich zrušením vystřídalo vícero redaktorů a městu se dlouhodobě nedařilo najít a udržet vhodného externího pracovníka na zajištění zpravodajské části novin.
  5. Radniční zpravodaje obecně jsou terčem kritiky různých neziskových organizací pro údajnou jednostrannost a bývají označovány za nástroj politické propagandy placené z peněz daňových poplatníků. Přestože v Novinách českobudějovické radnice měli příležitost publikovat své komentáře k dění ve městě i zastupitelé, členové výborů zastupitelstva a členové komisí rady města z opozičních stran, ani to je neuchránilo před touto kritikou. (Avšak možnost publikovat své názory v radničním zpravodaji využila opozice v městském zastupitelstvu za celou dobu pouze jedinkrát a to až po výzvě editora novin.)
  6. Hlavním smyslem radničního zpravodaje je poskytovat občanům informace o dění na radnici, rozhodnutích a plánech vedení města, nikoli (už vzhledem k omezenému rozsahu) být komunitní tiskovinou, do níž může přispívat kdokoliv. Část občanů tuto funkci radničního zpravodaje rozporovala a domáhala se otištění svých článků, přičemž odmítali akceptovat, že i radniční zpravodaj má jako klasické noviny svou redakční radu s právem rozhodnout o zařazení či nezařazení článků, a tím přispívali k dalšímu zpochybňování smyslu zpravodaje.

Na této stránce naleznete všechna čísla zpravodaje od jeho prvního čísla i tematické přílohy radničních novin (u vydání označených hvězdičkou).

 

   

2013, ročník 10

01

02

03*

04

05

06

07

08

09

10 

11

12

2012, ročník 9

01

02*

03

04

05*

06

07

08

09

10

11*

12

2011, ročník 8

01

02*

03

04*

05

06

07

08

09

10

11

12

2010, ročník 7

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2009, ročník 6

01

02

03

04

05

06

07

08*

09

10

11

12

2008, ročník 5

01

02

03

04

05

06

07

08

09*

10

11*

12

2007, ročník 4

01

02

03

04

05

06*

07

08

09*

10

11

12

2006, ročník 3

01

02

03

04

05

06*

07

08

09

10

11

12*

2005, ročník 2

01

02

03

04

05

06*

07

08

09

10

11

12*

2004, ročník 1

01

02

03

04

05*

06

07

08

09

10

11

12*

   

Pozn.: v srpnu 2004 a dubnu 2007 noviny z technických důvodů nevyšly.

 

Tematické přílohy Novin českobudějovické radnice

">

Právě vychází nové číslo novin českobudějovické radnice. V čísle najdete informace pro občany o dění ve městě a na radnici. V sekci Noviny českobudějovické radnice na webu města naleznete všechna dosud vydaná čísla v elektronické podobě.