Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2020012

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Informace o krizovém řízení města v době nouzového stavu (Covid-19)
02Dopady nouzového stavu na rozpočet města, návrh změn a aktualizace stávajícího rozpočtu
03Schválení čerpání finančních prostředků peněžního Fondu rezerv a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 68 - úprava rozpočtu roku 2020 - propad daňových příjmů
04Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice
05Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 2019
06Majetkové dispozice
06.01Dispozice s majetkem města – uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 , lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA
06.02Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy Dobrovodská“ a rozšíření tělesa silnice III/14611 na pozemku parc.č. 3683/15, vše v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.)
07Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-2048
08Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice
09Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2020 v Českých Budějovicích
10Cena statutárního města České Budějovice za rok 2019
11Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 
12Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO"
13Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2019
14Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 19. 6. 2020
15Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2019
16Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019
17Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice
18Poskytnutí dotací z Dotačního program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2020 - 1. výzva
19Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
20Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
21Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
22Dohoda o narovnání se společností OHL ŽS, a. s.  
23Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"
24Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. 
25Rozpočtová opatření číslo 67 a 69
26Návrh použití finančních prostředků peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 70 - realizace stavebně technických úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově
27Vnitřní rozpočtové opatření  číslo V 19
28Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za rok 2019
29Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2019
30Dodatek č. 11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice
31Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 28. května a 2. června 2020
32Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice
33Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2020
34Diskuze zastupitelů 
35Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:15 h)